Search result for

publish

(105 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publish-, *publish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
publish[VI] จัดพิมพ์, See also: ตีพิมพ์, ออกหนังสือ, จัดพิมพ์ออกจำหน่าย, Syn. reprint, issue, distribute
publish[VT] ลงข่าว, See also: ลงพิมพ์, ลงหนังสือ, ตีพิมพ์, จัดพิมพ์, Syn. reprint, issue, distribute
publisher[N] ผู้พิมพ์, See also: ผู้จัดพิมพ์, ผู้ตีพิมพ์, ผู้โฆษณา, สำนักพิมพ์, โรงพิมพ์, Syn. publicist, administrator, distributor
publishing[N] การพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
publish(พับ'ลิช) vt. ประกาศ,โฆษณา,แถลง,ตีพิมพ์. vi. ตีพิมพ์,ออกหนังสือ, See also: publishable adj., Syn. issue,announce,promulgate
publisher(พับ'ลิเชอะ) n. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,สำนักพิมพ์,ผู้ประกาศ,ผู้แถลง,ผู้โฆษณา
publishing(พับ'ลิชชิง) n. กิจการพิมพ์,กิจ-การของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,กิจการของสำนักพิมพ์
publishing housen. สำนักพิมพ์,สำนักพิมพ์จำหน่าย
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

English-Thai: Nontri Dictionary
publish(vt) โฆษณา,ประกาศ,พิมพ์โฆษณา,ตีพิมพ์
publisher(n) ผู้พิมพ์โฆษณา,ผู้โฆษณา,ผู้ประกาศ,สำนักพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
published ratingค่าประเมินรับรอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
publisherผู้จัดพิมพ์, ผู้พิมพ์โฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publisherผู้พิมพ์โฆษณา, ผู้จัดพิมพ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publisherสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะตีพิมพ์ กำหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของหนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตรวจอ่านต้นฉบับ กำหนดรูปเล่ม ราคา จำนวนพิมพ์ และอาจได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย

ประเภทของสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำนักพิมพ์ของเอกชน และ สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

1. สำนักพิมพ์ของเอกชน หมายถึง สำนักพิมพ์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของจัดดำเนินกิจการเพื่อธุรกิจการค้า สำนักพิมพ์บางแห่งอาจมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เป็นต้น สำนักพิมพ์ของเอกชน แบ่งออกเป็น

1.1 สำนักพิมพ์ทั่วไป หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท หลายสาขาวิชา ส่วนมากเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างสำนักพิมพ์ทั่วไปในต่างประเทศ เช่น Doubleday, Harper and Row, Macmillan เป็นต้น ในประเทศไทย เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น เป็นต้น

1.2 สำนักพิมพ์เฉพาะ หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเฉพาะบางประเภท หรือเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตำรา แบบเรียน หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ และแผนที่ เป็นต้น ตัวอย่างสำนักพิมพ์เฉพาะสาขาวิชาหรือประเภทของหนังสือที่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น Elsevier B.V. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน แถลงนโยบาย และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สิ่งพิมพ์เหล่านี้มีทั้งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

2.1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 สำนักพิมพ์ของหน่วยราชการ หน่วยราชการในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น เช่น สถาบัน องค์การ และสมาคม

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publishers and publishingสำนักพิมพ์และการจัดพิมพ์ [TU Subject Heading]
Publishingการพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publishingการจัดพิมพ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
publisherผู้โฆษณา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this is the first photo we ever published.และนี่ก้อเปนรูปแรกที่เราเอาลง Shutter (2008)
Then there was the fire in the warehouse and the publishers went out of business.พอมีไฟไหม้โกดัง... สำนักพิมพ์ก็เลยเจ๊ง Inkheart (2008)
You know, when Dostoyevsky was writing The Gambler, he signed a contract with his publisher saying that he would finish it in 26 days.คุณรู้อะไรไหม ตอนที่โดสโตเยฟสกี้ เขียนเรื่อง "เดอะ แกมเบลอร์" เขาเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์ โดยบอกว่า เขาจะเขียนให้เสร็จภายใน 26 วัน New York, I Love You (2008)
Yeah, but you did promise the publisher a third book.ใช่ คุณสัญญากับสำนักพิมพ์ ว่าจะออกเล่มสาม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, we found something rather better than his notes, a conversation with Charles Colson, which I don't think has ever been published.แล้วเราพบบางอย่างที่สำคัญเหนือไปกว่า บันทึกของเขา คำสนทนากับชาร์ล โคลซัน ที่ผมไม่คิดว่า มันถูกตีพิมพ์มาก่อน Frost/Nixon (2008)
It hasn't been published, you say?มันไม่เคยถูกตีพิมพ์มาก่อน คุณว่างั้นรึ? Frost/Nixon (2008)
I said that if eventually I have enough good ones that maybe I'll try and publish another collection.ฉันบอกว่าถ้าในที่สุด ฉันเขียนออกมาดีสักเรื่อง... ...แล้วฉันจะลอง... ...และรวบรวมตีพิมพ์ออกจำหน่าย Pilot (2008)
1999, he publishes an article in a magazine called American Dermatologist.ผลงานได้รับการชื่นชม ทั้งที่เขาทำมันโดยลำพัง ปี 1999 บทความเขาถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร การแพทย์ด้านผิวหนังแห่งอเมริกา Duplicity (2009)
"Dick! Dick, please, we haven't published our results yet. Dick!""ดิ๊ค ได้โปรด อย่าเพิ่งเผยแพร่ผลงานเลย" Duplicity (2009)
half a novel. And no one wanted to publish it.กึ่งนิยาย แล้วไม่มีใครอยากตีพิมพ์ด้วย Julie & Julia (2009)
You're not a writer unless someone publishes you.คุณยังไม่ใช่นักเขียนหรอกถ้าไม่มีใครพิมพ์ผลงาน Julie & Julia (2009)
See, that's what's so great about blogs. You don't have to be published.เห็นมั้ย นี่เป็นข้อดีของบล็อก คุณไม่จำเป็นต้องตีพิมพ์ Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publishA collection of her verse has just been published.
publishA great number of books are published every year.
publishA lot of books are published every year.
publishA revised edition of the encyclopedia was published.
publishDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
publishHe criticizes a book recently published.
publishHe had a book on physics published.
publishHe has powerful connections in the publishing.
publishHe is the publishing business.
publishHe ordered the book from the publisher in the United states.
publishHe published the book about the history of coins.
publishHe's built all his hopes on this book being published.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งตีพิมพ์[N] printed matter, See also: published material
โรงพิมพ์[N] press, See also: publisher, Syn. สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์, Count unit: โรง, แห่ง
ผู้พิมพ์โฆษณา[N] publisher, Example: ดาราสาวได้เป็นโจทก์ฟ้องผู้พิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาท
ผู้พิมพ์จำหน่าย[N] publisher, Example: สำนักพิมพ์ดอกหญ้าได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่ายนวนิยายเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว
ผู้พิมพ์[N] publisher, Syn. ผู้พิมพ์จำหน่าย, Example: บริษัท Webster เป็นผู้พิมพ์พจนานุกรมขายได้กำไรมากจนกลายเป็นเศรษฐี, Thai definition: ผู้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือออกจำหน่าย, Notes: (บาลี)
พิมพ์หนังสือ[V] print, See also: publish, Example: อาทิตย์นี้คงต้องพิมพ์หนังสือเพิ่มอีกตามความต้องการของลูกค้า, Thai definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้น ให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์หนังสือขึ้นหลายสำเนา
ลง[V] publish, See also: print, Example: วารสารเซมิคอนดัคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ได้ลงบทความ แฟ้มCPU ซึ่งกล่าวถึงซีพียูเบอร์ต่างๆ, Thai definition: ตีพิมพ์ออกเผยแพร่
ลงข่าว[V] publish, See also: print, Example: ข่าวคราวเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ในเอไอทีเกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลงข่าวเรื่องไวรัสในมหาวิทยาลัยเฮบรูว์
ออกหนังสือพิมพ์[V] publish a newspaper, Example: เมื่อท่านเสด็จกลับเมืองไทยแล้ว พระบิดาของท่านก็เริ่มออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์, Thai definition: ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์
ตีพิมพ์[V] publish, See also: print, issue, Syn. พิมพ์, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ตีพิมพ์ออกวางบนแผงครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2523, Thai definition: พิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์, พิมพ์สิ่งตีพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดพิมพ์[v.] (jatphim) EN: publish   FR: éditer ; publier
จัดพิมพ์โดย...[v. exp.] (jatphim dōi …) EN: published by …   FR: édité par …
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ลง[v.] (long) EN: publish ; print   FR: imprimer
ลงข่าว[v. exp.] (long khāo) EN: publish ; print ; print a story ; print the news   FR: publier (les informations)
ออกหนังสือพิมพ์[v. exp.] (øk nangseūphim) EN: publish a newspaper   
พิมพ์จำหน่าย[v.] (phimjamnāi) EN: publish   FR: éditer ; publier
พิมพ์หนังสือ[v. exp.] (phim nangseū) EN: print ; print a book ; publish   FR: imprimer ; publier
ผู้พิมพ์[n.] (phūphim) EN: publisher ; printer   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUBLISH    P AH1 B L IH0 SH
PUBLISHED    P AH1 B L IH0 SH T
PUBLISHER    P AH1 B L IH0 SH ER0
PUBLISHES    P AH1 B L IH0 SH AH0 Z
PUBLISHING    P AH1 B L IH0 SH IH0 NG
PUBLISHERS    P AH1 B L IH0 SH ER0 Z
PUBLISHERS'    P AH1 B L IH0 SH ER0 Z
PUBLISHER'S    P AH1 B L IH0 SH ER0 Z
PUBLISHINGS    P AH1 B L IH0 SH IH0 NG Z
PUBLISHING'S    P AH1 B L IH0 SH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
publish    (v) (p uh1 b l i sh)
published    (v) (p uh1 b l i sh t)
publisher    (n) (p uh1 b l i sh @ r)
publishes    (v) (p uh1 b l i sh i z)
publishers    (n) (p uh1 b l i sh @ z)
publishing    (v) (p uh1 b l i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发行[fā xíng, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ, / ] publish; issue, #1,317 [Add to Longdo]
出版社[chū bǎn shè, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, ] publishing house, #4,314 [Add to Longdo]
发行人[fā xíng rén, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] publisher; issuer, #15,050 [Add to Longdo]
出版商[chū bǎn shāng, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄤ, ] publisher, #32,014 [Add to Longdo]
出版者[chū bǎn zhě, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ, ] publisher, #66,870 [Add to Longdo]
按需出版[àn xū chū bǎn, ㄢˋ ㄒㄩ ㄔㄨ ㄅㄢˇ, ] publishing on demand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
サミズダート[, samizuda-to] (n) underground publishing (rus [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[, desukutoppupaburisshingu] (n) {comp} desktop publishing [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] (n) {comp} desktop publishing [Add to Longdo]
パブリッシャ[, paburissha] (n) {comp} publisher [Add to Longdo]
パブリッシャー[, paburissha-] (n) {comp} publisher [Add to Longdo]
パブリッシング[, paburisshingu] (n) publishing (of books, magazines, etc.) [Add to Longdo]
ブルーバックス[, buru-bakkusu] (n) Blue Backs (series of books on the natural sciences published since 1963 by Kodansha) [Add to Longdo]
梓に上せる[しにのぼせる, shininoboseru] (exp,v1) to bring (a book) into the world; to publish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
パブリッシャー[ぱぶりっしゃー, paburissha-] publisher [Add to Longdo]
電子出版[でんししゅっぱん, denshishuppan] electronic publishing [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] issue (vs), publishing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Publish \Pub"lish\, v. t. [imp. & p. p. {Published}; p. pr. &
   vb. n. {Publishing}.] [F. publier, L. publicare, publicatum.
   See {Public}, and {-ish}.]
   1. To make public; to make known to mankind, or to people in
    general; to divulge, as a private transaction; to
    promulgate or proclaim, as a law or an edict.
    [1913 Webster]
 
       Published was the bounty of her name. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The unwearied sun, from day to day,
       Does his Creator's power display,
       And publishes to every land
       The work of an almighty hand.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To make known by posting, or by reading in a church; as,
    to publish banns of marriage.
    [1913 Webster]
 
   3. To send forth, as a book, newspaper, musical piece, or
    other printed work, either for sale or for general
    distribution; to print, and issue from the press.
    [1913 Webster]
 
   4. To utter, or put into circulation; as, to publish
    counterfeit paper. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {To publish a will} (Law), to acknowledge it before the
    witnesses as the testator's last will and testament.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To announce; proclaim; advertise; declare; promulgate;
     disclose; divulge; reveal. See {Announce}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Announce \An*nounce"\, v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. &
   vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L.
   annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius
   messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf.
   {Annunciate}.]
   [1913 Webster]
   1. To give public notice, or first notice of; to make known;
    to publish; to proclaim.
    [1913 Webster]
 
       Her [Q. Elizabeth's] arrival was announced through
       the country by a peal of cannon from the ramparts.
                          --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   2. To pronounce; to declare by judicial sentence.
    [1913 Webster]
 
       Publish laws, announce
       Or life or death.           --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To proclaim; publish; make known; herald; declare;
     promulgate.
 
   Usage: To {Publish}, {Announce}, {Proclaim}, {Promulgate}. We
      {publish} what we give openly to the world, either by
      oral communication or by means of the press; as, to
      publish abroad the faults of our neighbors. We
      {announce} what we declare by anticipation, or make
      known for the first time; as, to {announce} the speedy
      publication of a book; to {announce} the approach or
      arrival of a distinguished personage. We {proclaim}
      anything to which we give the widest publicity; as, to
      {proclaim} the news of victory. We {promulgate} when
      we proclaim more widely what has before been known by
      some; as, to {promulgate} the gospel.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 publish
   v 1: put into print; "The newspaper published the news of the
      royal couple's divorce"; "These news should not be printed"
      [syn: {print}, {publish}]
   2: prepare and issue for public distribution or sale; "publish a
     magazine or newspaper" [syn: {publish}, {bring out}, {put
     out}, {issue}, {release}]
   3: have (one's written work) issued for publication; "How many
     books did Georges Simenon write?"; "She published 25 books
     during her long career" [syn: {publish}, {write}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top