ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distribute

D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distribute-, *distribute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distribute(vt) แจกจ่าย, See also: แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย, Syn. sell, carry, vend, offer, Ant. buy, purchase
distribute(vt) เผยแพร่, See also: กระจาย, Syn. circulate, diffuse, propagate
distribute to(phrv) ส่ง, See also: มอบให้กับ
distribute over(phrv) กระจายไปทั่ว, See also: หว่านไปทั่ว
distribute among(phrv) แจกจ่ายให้กับ, See also: แบ่งปัน, แจกให้, แจก
distribute round(phrv) แจกไปทั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก, แบ่งสรรปันส่วน, แพร่, กระจาย, จำหน่าย, จำแนก, รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense, assign, Ant. collect
distributee(ดิสทริบบิว'ที) n. ผู้ได้รับส่วนแบ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
distribute(vt) แจก, จำหน่าย, แบ่งสันปันส่วน, จำแนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributed computingการคอมพิวเตอร์แบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
distributed data processingการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
distributed queue dual bus (DQDB)การจัดลำดับการส่งข้อมูลแบบบัสคู่ (ดีคิวดีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distributeแบ่งภาค, กระจาย [การแพทย์]
Distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distributed databasesฐานข้อมูลแบบกระจาย [TU Subject Heading]
Distributed generation of electric powerการกระจายการผลิตพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Distributed processingการประมวลผลแบบกระจาย [TU Subject Heading]
Distributed shared memoryหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันแบบกระจาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pull it. Don't distribute it.เรียกคืนซะ อย่าส่งไปขายอีก In the Mouth of Madness (1994)
We can distribute that.เอาออกมาเเจก The Man in the Iron Mask (1998)
Captain. The people are saying the food the king ordered us to distribute is rotten.ราษฎรไม่พอใจที่เราแจกอาหารเน่า The Man in the Iron Mask (1998)
It's been decided to distribute tabletsมันได้ถูกให้จ่ายแจก GTO (1999)
What are we supposed to do with this? I can't distribute this.แล้วผมจะทำยังไง ผมจะแจกรูปคนร้ายแบบนี้ไม่ได้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Distribute these in the staff area, but not until the end of shift.ช่วยเอานี่ไปแจกพนักงาน แต่ว่ารอให้หมดกะซะก่อนนะ High School Musical 2 (2007)
He said he makes a hundred grand a year, because he shoots and distributes his own porno films.เขาบอกว่าเค้า ทำเงินได้ปีละแสนเหรียญ เพราะ เขาถ่ายและก้อขาย หนังของตัวเอง Zack and Miri Make a Porno (2008)
I have fresh to distribute tomorrow.ฉันต้องไปแจกแผ่นปลิวพรุ่งนี้ Let the Right One In (2008)
Distribute weapons and ammo.แจกจ่ายอาวุธและกระสุน Minimal Loss (2008)
We're going to distribute a memo to all the investigators, retracting the name.เราจะแจ้งนักสืบทุกคนเรื่องการถอนชื่อของเขา Catching Out (2008)
Guy distributes your stuff... he still have access to that federal marshal?ฉันขอรบกวนคนของเธอหน่อย... เขายังติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่วนรัฐบาลกลางอยู่ไหม Patch Over (2008)
Distribution plant can't distribute if it's not getting deliveries.ศูนย์จัดจำหน่าย จัดจำหน่ายไม่ได้ ถ้ามันไม่จัดส่ง Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distributeHe distributed his land among his sons.
distributeHow to distribute abundance is a great problem.
distributeI dream of a society whose wealth is distributed fairly.
distributeIs it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?
distributeMay be distributed in accordance with the GPL.
distributeNew blankets were distributed to the poor.
distributeNewspapers distribute information to the public.
distributePlease help me distribute these pamphlets to visitors.
distributeThe agenda for the meeting has been distributed.
distributeThe document was distributed to all department heads.
distributeThe family property was distributed among the relatives.
distributeTheir blood will be distributed to many people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดจำหน่าย(v) distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
โปรยยิ้ม(v) direct a smile to, See also: distribute smiles to, Syn. ส่งยิ้ม, Example: นางโปรยยิ้มให้กับเจ้าหนุ่มคนนั้นตั้งแต่รถยังไม่ถึงหน้ากระได
แบ่งปัน(v) portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว, Thai Definition: แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน
แบ่งสรร(v) portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินแบ่งสรรไปโดยยุติธรรม
พิภัช(v) distribute, See also: allocate, assign, Syn. แจก, แบ่ง, ปัน
กระจายอำนาจ(v) decentralize, See also: distribute (administrative power), Example: รัฐบาลไทยตัดสินใจจะกระจายอำนาจการปกครองไปยังส่วนภูมิภาค
จ่าย(v) distribute, See also: disburse, divide, Syn. แบ่ง, แจกจ่าย, กระจาย, Example: หัวหน้าจ่ายงานให้ลูกน้องทำเท่าๆ กัน, Thai Definition: กระจายออกไป, ส่งออกไป
จ่ายแจก(v) distribute, See also: allot, divide, Syn. แจกจ่าย, Example: นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม, Thai Definition: ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก
จำหน่ายจ่ายแจก(v) distribute, See also: divide, share, give, Syn. แจก, จ่ายแจก, แจกจ่าย, Example: รัฐมีนโยบายที่จะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินมากมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีที่ดินน้อย
เจียดเงิน(v) allot, See also: distribute, portion, apportion, share, Syn. แบ่งเงิน, ปันเงิน, Example: ทางการต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งเพื่อไว้เลี้ยงดูคนชรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[baeng chalīa thao-thao kan] (v, exp) EN: distribute evenly
แบ่งเงินปันผล[baeng ngoenpanphon] (v, exp) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend
แบ่งออก[baeng øk] (v, exp) EN: distribute  FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสรร[baengsan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[chalīa nāmnak] (v, exp) EN: distribute the weight evenly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISTRIBUTE D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T
DISTRIBUTED D IH0 S T R IH1 B Y AH0 T AH0 D
DISTRIBUTES D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distribute (v) dˈɪstrˈɪbjuːt (d i1 s t r i1 b y uu t)
distributed (v) dˈɪstrˈɪbjuːtɪd (d i1 s t r i1 b y uu t i d)
distributes (v) dˈɪstrˈɪbjuːts (d i1 s t r i1 b y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分布[fēn bù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ, / ] distributed; to distribute #2,560 [Add to Longdo]
散发[sàn fā, ㄙㄢˋ ㄈㄚ, / ] distribute; emit; issue #5,946 [Add to Longdo]
分发[fēn fā, ㄈㄣ ㄈㄚ, / ] distribute; distribution #17,886 [Add to Longdo]
分布式[fēn bù shì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] distributed #31,667 [Add to Longdo]
分散式[fēn sàn shì, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ, ] distributed #92,965 [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] distribute #109,544 [Add to Longdo]
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack [Add to Longdo]
分布式环境[fēn bù shì huán jìng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] distributed environment (computing) [Add to Longdo]
分布式结构[fēn bù shì jié gòu, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] distributed architecture [Add to Longdo]
分布式网络[fēn bù shì wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distributed network [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1, vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) #8,352 [Add to Longdo]
流す[ながす, nagasu] (v5s, vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P) #12,840 [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) (1) new moon; (2) first day of the lunar month; (3) (in ancient China) next year's calendar and decrees (distributed by the Emperor at year's end) #13,687 [Add to Longdo]
ベンガルオオトカゲ[bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] (n) { comp } uniform random number; uniformly distributed random number [Add to Longdo]
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r, vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate [Add to Longdo]
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1, vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P) [Add to Longdo]
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1, vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] (n) { comp } fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base [Add to Longdo]
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.) [Add to Longdo]
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing [Add to Longdo]
分散型[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration) [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS [Add to Longdo]
分散型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top