Search result for

edition

(73 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edition-, *edition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edition[N] จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง
edition[N] รูปแบบของสิ่งพิมพ์, Syn. printing, publication, version

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edition(อิดิช,'เชิน) n. ฉบับพิมพ์,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,การพิมพ์,สิ่งที่คล้ายกันมาก,คนที่คล้ายกันมาก,การเป็นบรรณาธิการ
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
revised editionn. ฉบับแก้ไขปรับปรุง
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance

English-Thai: Nontri Dictionary
edition(n) การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,จำนวนพิมพ์ครั้งที่
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง,ด้วยความว่องไว,ด้วยความรวดเร็ว
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editionครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Faulkner. It looked like a first editionFaulkner ดูเหมือนรุ่นแรก New Haven Can Wait (2008)
We are the Zetas, 2008 edition.พวกเรานี่แหละ ซีต้า 2008 The House Bunny (2008)
I finally got the board to sign of... on making editions to a permanent collection.- พอน่า ทอม ทางนั้นเขาบอกให้ฉัน ไปแก้แบบคอเลกชั่นถาวร Made of Honor (2008)
First edition, 1961 by Simone Beck, Louisette Bertholle, and, of course, Julia child, the woman who taught America to cook and to eat.จัดทำครั้งแรกปี1961 โดย ซิโมน เบค Louisette Bertholle และแน่นอน จูเลีบ ชายลด์ ผู้หญิงที่สอนคนอเมริกันทำอาหาร และกิน Julie & Julia (2009)
The first edition of the Joy of Cooking took me a year to write.หนังสือ "Joy of Cooking" เล่มแรกใช้เวลา1ปี ถึงจะเสร็จ Julie & Julia (2009)
They stole my copyright, and now there's a new edition, and guess what?และตอนนี้มีเล่นใหม่ด้วย แล้วรู้มัยทำไม Julie & Julia (2009)
SIGNED COPIES OF AGENT DAVID ROSSI'S 10th ANNIVERSARY EDITION OF HIS BESTSELLERเล่มที่มีลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่เดวิด รอสซี่ ฉลองตีพิมพ์ครั้งที่สิบ เล่มเบสเซลเลอร์ Zoe's Reprise (2009)
One loaded losers list, dallas edition, comin' at ya.กำลังโหลดรายชื่อคนขี้แพ้ ฉบับดัลลัส กำลังไปเดี๋ยวนี้แหละ Pleasure Is My Business (2009)
Antique first editions on the bookshelves.วัตถุโบราณรุ่นแรก ๆ บนหิ้งหนังสือ Pleasure Is My Business (2009)
Now picture your favorite strand of pearls dangling in the 24-year-old cleavage of said bimbo while she is using your first edition Robert Frost as a coaster...ตอนนี้ลองคิดภาพสร้อยมุกสุดโปรดของคุณ ห้อยอยู่ระหว่าวร่องอกของสาวอายุ 24 ในขณะที่เธอใช้ Marry Me a Little (2009)
And I paid the extra fee to include a photo in the online edition.และผมจ่ายค่าจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วย\ถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมรุ่น. Pilot (2009)
This is the 50th edition Of the mckinley high school thunderclap.ปีนี้ครบรอบ 50 ปีของ แมคคินลี่ย์ Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
editionAn up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month.
editionA revised edition of the encyclopedia was published.
editionAs far as I know, this is the latest edition.
editionEach time an author re-writes a book, it is a new edition.
editionHaven't you got a cheaper edition?
editionHer library comprises 3500 and includes many first editions.
editionI read it in today's edition.
editionIs there a paperback edition of this book?
editionIt was advertised as a second edition in the newspapers.
editionIt would be great if there was a Japanese edition.
editionI want to mention the release of our new software edition at the banquet.
editionThe first edition was published ten years ago.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate   FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉบับห้องสมุด [n. exp.] (chabap hǿngsamut) EN: library edition   
ฉบับคู่มือ[n. exp.] (chabap khūmeū) EN: handy edition   
ฉบับกระเป๋า[n. exp.] (chabap krapao) EN: pocket edition ; pocket book   FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim khrang raēk) EN: first edition   FR: première édition [f]
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับประจำห้องสมุด [n. exp.] (chabap prajam hǿngsamut) EN: library edition   
ฉบับประจำกระเป๋า[n. exp.] (chabap prajam krapao) EN: pocket edition   FR: édition de poche [f]
ฉบับประจำโต๊ะ[n. exp.] (chabap prajam to) EN: desk edition   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDITION    AH0 D IH1 SH AH0 N
EDITIONS    AH0 D IH1 SH AH0 N Z
EDITION'S    AH0 D IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edition    (n) (i1 d i1 sh @ n)
editions    (n) (i1 d i1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Ausgabebezeichnung {f}edition statement [Add to Longdo]
Prachtausgabe {f} | Prachtausgaben {pl}edition de luxe | editions de luxe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペディション[, ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
エディション[, edeishon] (n) edition; (P) [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] (n) {comp} on-line version; on-line edition [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] (n) {comp} test version, edition, release [Add to Longdo]
ニュープリント[, nyu-purinto] (n) new print (e.g. film); new edition [Add to Longdo]
パイレートエディション[, paire-toedeishon] (n) pirated edition [Add to Longdo]
リバイズドエディション[, ribaizudoedeishon] (n) revised edition [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]
異本[いほん, ihon] (n) different edition; another book; strange book [Add to Longdo]
一版[いっぱん, ippan] (n) an edition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
試用版[しようはん, shiyouhan] trial version, trial edition [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edition \E*di"tion\, n. [L. editio, fr. edere to publish; cf. F.
   ['e]dition. See {Edit}.]
   1. A literary work edited and published, as by a certain
    editor or in a certain manner; as, a good edition of
    Chaucer; Chalmers' edition of Shakespeare.
    [1913 Webster]
 
   2. The whole number of copies of a work printed and published
    at one time; as, the first edition was soon sold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edition
   n 1: the form in which a text (especially a printed book) is
      published
   2: all of the identical copies of something offered to the
     public at the same time; "the first edition appeared in
     1920"; "it was too late for the morning edition"; "they
     issued a limited edition of Bach recordings"
   3: an issue of a newspaper; "he read it in yesterday's edition
     of the Times"
   4: something a little different from others of the same type;
     "an experimental version of the night fighter"; "a variant of
     the same word"; "an emery wheel is the modern variation of a
     grindstone"; "the boy is a younger edition of his father"
     [syn: {version}, {variant}, {variation}, {edition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top