หรือคุณหมายถึง bliß?
Search result for

bliss

(49 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bliss-, *bliss*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bliss    [N] ความสุขสำราญอันสุดยอด, See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
blissful    [ADJ] ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
blissfulness    [N] ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blissThe bliss was often interrupted by anxiety.
blissIgnorance is bliss. [Quote, Gray]
blissWhere ignorance is bliss, 'tis folly to be wise. [Quote, Gray]
blissIgnorance is bliss.
blissTheir married life was full bliss.
blissHer unhappiness turned to bliss when she heard his voice.
blissIgnorance is bliss.
blissHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture

English-Thai: Nontri Dictionary
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข    [ADV] blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก
สุคติ    [N] heaven, See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness, Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์, Example: ผู้ที่กระทำกรรมดีตายไปก็ไปสู่สุคติที่ดี, Thai definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย
สุขสันต์    [ADJ] happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์    [ADV] happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
พาสนา    [N] blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
ความเบิกบาน    [N] joyfulness, See also: bliss, cheer, Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, Ant. ความเศร้า, ความทุกข์, Example: บุคลิกภาพของเขามีอารมณ์ศิลปินและความเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort   
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
การตั้งบริษัทใหม่[n. exp.] (kān tang børisat mai) EN: formation of a new company   FR: établissement d'une nouvelle société [m]
ความปิติยินดี[n.] (khwām pitiyindī) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness   
ความสุข[n.] (khwāmsuk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment   FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLISS    B L IH1 S
BLISSETT    B L IH1 S IH2 T
BLISSFUL    B L IH1 S F AH0 L
BLISSFULLY    B L IH1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bliss    (n) (b l i1 s)
blissful    (j) (b l i1 s f @ l)
blissfully    (a) (b l i1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss [Add to Longdo]
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp,v5r) to be blissful; to be very happy [Add to Longdo]
罪障[ざいしょう, zaishou] (n) {Buddh} sins (which prevent entry into bliss) [Add to Longdo]
至福[しふく, shifuku] (n,adj-no) beatitude; supreme bliss [Add to Longdo]
至福感[しふくかん, shifukukan] (n) feelings of bliss [Add to Longdo]
寂滅為楽[じゃくめついらく, jakumetsuiraku] (exp) Freedom from one's desires (Entry into Nirvana) is true bliss [Add to Longdo]
勝楽[しょうらく, shouraku] (n) Cakrasamvara; Samvara; Supreme Bliss (tantric Buddhist deity) [Add to Longdo]
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha [Add to Longdo]
知らぬが仏[しらぬがほとけ, shiranugahotoke] (exp) (id) Ignorance is bliss [Add to Longdo]
無知は幸福[むちはこうふく, muchihakoufuku] (exp) (id) (See 知らぬが仏・しらぬがほとけ) Ignorance is bliss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bliss \Bliss\ (bl[i^]s), n.; pl. {Blisses} (bl[i^]s"[e^]z). [OE.
   blis, blisse, AS. blis, bl[imac][eth]s, fr. bl[imac][eth]e
   blithe. See {Blithe}.]
   Orig., blithesomeness; gladness; now, the highest degree of
   happiness; blessedness; exalted felicity; heavenly joy.
   [1913 Webster]
 
      An then at last our bliss
      Full and perfect is.           --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Blessedness; felicity; beatitude; happiness; joy;
     enjoyment. See {Happiness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bliss
   n 1: a state of extreme happiness [syn: {bliss}, {blissfulness},
      {cloud nine}, {seventh heaven}, {walking on air}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top