ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bliss

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bliss-, *bliss*, blis
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bliss(n) ความสุขสำราญอันสุดยอด, See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
blissful(adj) ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
blissfulness(n) ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น, ความสุขบนสวรรค์, สวรรค์, Syn. rapture

English-Thai: Nontri Dictionary
bliss(n) ความผาสุก, ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't feel the bliss of enlightenment.ฉันไม่รู้สึกถึงความสงบ ของการตรัสรู้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
The bliss is how she controlled us, Cyrus. Just like junkies, man.ต้องขอตัวก่อน ฉันต้องเตรียมตัวสำหรับคืนนี้ V (2009)
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, stated it to be a turning point that will change the crisis into bliss implementing a worldwide ambitious plan.ภายใต้การนำทัพของประธาน คังฮีซู กลุ่มชินฮวาเตรียมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส... . Episode #1.13 (2009)
Not enough drama in domestic bliss with nate?ดราม่าในครอบครัวแสนสุขของเนทยังไม่พอ? Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
The bliss is how she controlled us, Cyrus.ความเปี่ยมสุขนั่นแหละ คือวิธีการที่เธอใช้ ควบคุมพวกเรา ไซรัส A Bright New Day (2009)
"Do not fear the Abyss, for I am the abyss and thou shalt weep with the fervour and bliss of my love. "อย่ากลัวนรกอเวจี สำหรับผมนรกอเวจีและร่ำไห้พันครั้ง พร้อมศรัทธาแรงกล้าและความสุขอันล้นพ้นของสุดที่รักของผม Episode #1.3 (2010)
I'll find my bliss somewhere else.ฉันจะไปหาที่อื่นที่สบายใจกว่านี้ Never Been Kissed (2010)
Unparalleled bliss known as old world Wellเพราะเค้ามีพละกำลังที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Old lady, is bliss for the elderlyข้าคือ เฒ่าราคะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Bliss introduce you to the elderly?ไหนๆ ท่านผู้เฒ่าก็สั่งให้เจ้ามา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
And besides, a long engagement doesn't guarantee wedded bliss either.อีกอย่าง การหมั้นนานๆ ไม่ได้หมายความว่าการแต่งงานจะราบรื่น Salt Meets Wound (2011)
Just because of some basic on-the-surface construction, do they think they can become a resort filled with bliss and happiness?เพียงเพื่อการก่อสร้าง นี่พวกเขาคิดว่าจะสามารถเป็นรีสอร์ที่ให้ความสุขได้หรอ? Episode #1.2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blissHer unhappiness turned to bliss when she heard his voice.
blissHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?
blissIgnorance is bliss.
blissIgnorance is bliss. [ Quote, Gray ]
blissThe bliss was often interrupted by anxiety.
blissTheir married life was full bliss.
blissWhere ignorance is bliss, 'tis folly to be wise. [ Quote, Gray ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรมสุข(adv) blissfully (happy), See also: supremely (happy), Ant. บรมทุกข์, Example: เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข, Thai Definition: เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก
สุคติ(n) heaven, See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness, Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์, Example: ผู้ที่กระทำกรรมดีตายไปก็ไปสู่สุคติที่ดี, Thai Definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบาย
สุขสันต์(adj) happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai Definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์(adv) happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai Definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
พาสนา(n) blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai Definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
ความเบิกบาน(n) joyfulness, See also: bliss, cheer, Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, Ant. ความเศร้า, ความทุกข์, Example: บุคลิกภาพของเขามีอารมณ์ศิลปินและความเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
บริษัท[børisat] (n) EN: company ; corporation ; firm ; agency  FR: société [ f ] ; firme [ f ] ; entreprise [ f ] ; compagnie [ f ] ; agence [ f ] ; établissement [ m ]
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมสุข[børommasuk] (adv) EN: blissfully ; in supreme comfort
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [ m ] ; établissement commercial [ m ]
การตั้งบริษัทใหม่[kān tang børisat mai] (n, exp) EN: formation of a new company  FR: établissement d'une nouvelle société [ m ]
ความปิติยินดี[khwām pitiyindī] (n) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness
ความสุข[khwāmsuk] (n) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment  FR: bonheur [ m ] ; joie [ f ] ; plaisir [ m ] ; bien-être [ m ] ; félicité [ f ] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bliss
bliss'
blissett
blissful
blissfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bliss
blissful
blissfully

Japanese-English: EDICT Dictionary
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss [Add to Longdo]
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp, v5r) to be blissful; to be very happy [Add to Longdo]
罪障[ざいしょう, zaishou] (n) { Buddh } sins (which prevent entry into bliss) [Add to Longdo]
至福[しふく, shifuku] (n, adj-no) beatitude; supreme bliss [Add to Longdo]
至福感[しふくかん, shifukukan] (n) feelings of bliss [Add to Longdo]
寂滅為楽[じゃくめついらく, jakumetsuiraku] (exp) Freedom from one's desires (Entry into Nirvana) is true bliss [Add to Longdo]
勝楽[しょうらく, shouraku] (n) Cakrasamvara; Samvara; Supreme Bliss (tantric Buddhist deity) [Add to Longdo]
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) { Buddh } Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha [Add to Longdo]
知らぬが仏[しらぬがほとけ, shiranugahotoke] (exp) (id) Ignorance is bliss [Add to Longdo]
無知は幸福[むちはこうふく, muchihakoufuku] (exp) (id) (See 知らぬが仏・しらぬがほとけ) Ignorance is bliss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bliss \Bliss\ (bl[i^]s), n.; pl. {Blisses} (bl[i^]s"[e^]z). [OE.
   blis, blisse, AS. blis, bl[imac][eth]s, fr. bl[imac][eth]e
   blithe. See {Blithe}.]
   Orig., blithesomeness; gladness; now, the highest degree of
   happiness; blessedness; exalted felicity; heavenly joy.
   [1913 Webster]
 
      An then at last our bliss
      Full and perfect is.           --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Blessedness; felicity; beatitude; happiness; joy;
     enjoyment. See {Happiness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bliss
   n 1: a state of extreme happiness [syn: {bliss}, {blissfulness},
      {cloud nine}, {seventh heaven}, {walking on air}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top