ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความวิตกกังวล

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความวิตกกังวล-, *ความวิตกกังวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความวิตกกังวล[N] anxiety, See also: distress, worry, Syn. ความกังวล, ความวิตก, ความไม่สบายใจ, Example: เขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบิดาของเขา, Thai definition: ความร้อนใจเพราะห่วงใย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anxietyความวิตกกังวล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxietyความวิตกกังวล [TU Subject Heading]
Dental anxietyความวิตกกังวลต่อทันตกรรม [TU Subject Heading]
Speech anxietyความวิตกกังวลในการพูด [TU Subject Heading]
Anxiety Disorders, Generalizedความวิตกกังวลกระจายไปทั่ว [การแพทย์]
Anxiety Neurosesความวิตกกังวล [การแพทย์]
Anxiety, Apisodicความวิตกกังวลเกิดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Anxiety, Characteristicความวิตกกังวลที่เป็นลักษณะเฉพาะ [การแพทย์]
Anxiety, Chronicความวิตกกังวลเรื้อรัง [การแพทย์]
Anxiety, Episodicความวิตกกังวลเกิดเป็นช่วง ๆ [การแพทย์]
Anxiety, Free-Floatingความวิตกกังวลมีลักษณะลอยตัวเป็นอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps it's the result of an anxiety.บางทีมันอาจจะเป็นผลมาจาก ความวิตกกังวล Mad Max (1979)
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
We got fear, a touch of horror, even a little bit of panic.เราเห็นความหวาดกลัว ความวิตกกังวล Compulsion (2005)
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น Compulsion (2005)
It's that convergence of 3s that causes the overwhelming anxiety.มันเป็นการบรรจบกันของเลขสาม/Nที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย Compulsion (2005)
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.พวกย้ำคิดย้ำทำจะคลายความวิตกกังวล/Nได้ด้วยการแสดงออกถึงแรงกดดัน Compulsion (2005)
I just wanted to stop my racing thoughts, constant worry and never-ending anxiety.ผมอยากจะหยุดความคิดบ้าๆ และความวิตกกังวลไม่รู้จบนี่ไปเลยต่างหาก Numb (2007)
And all your anxieties.และความวิตกกังวล ของนายทั้งหมด Chapter Two 'Ink' (2009)
To the point of madness.เพื่อคลายความวิตกกังวล Shadow Games (2010)
Well, you've been through quite an ordeal, and I imagine the curiosity of the townsfolk is its own burden.คุณผ่้านประการณ์ที่เจ็บปวด แสนสาหัสมาได้ และผมคิดว่าทำให้ืคนทั้งเมือง อยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้มากทีเดียว เพื่้อให้พวกเขาเองได้ผ่อนคลาย ความวิตกกังวลใจ This Is Why We Stay (2010)
The seriousness of the problem.ความวิตกกังวลในปัญหา I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I thought I could try to analyze you and get to the root of your anxiety.ฉันคิดว่าอาจลองวิเคราะห์ ถึงก้นบึ้งความวิตกกังวลของนาย The Pants Alternative (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witokkangwon) EN: anxiety ; distress ; worry   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anxiety[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความวิตก, ความห่วงใย, Syn. worry, concern, uneasiness, Ant. relief
flap[N] ความตื่นเต้น (แสลง), See also: ความวิตกกังวล, ความสับสน, Syn. commotion, agitation, Ant. calmness, tranquility
issue[N] ปัญหา, See also: ความวิตกกังวล, Syn. problem, worry
midlife crisis[N] ความวิตกกังวล, See also: ความผิดหวัง
nerves[N] ความเครียด, See also: ความวิตกกังวล, ความตื่นกลัว
beeswax[SL] ภาระ, See also: ความวิตกกังวล, ความห่วงใย
suspense[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกระวนกระวายใจ, Syn. anxiety, worry
sweat[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกังวล, ความตึงเครียด, Syn. anxiety, worry, strain
worry[N] ความวิตกกังวล, See also: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์, Syn. anguish, anxiety, apprehension, Ant. calm, serenity, tranquillity

English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top