ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give out

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give out-, *give out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give out[PHRV] ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give off, throw off, throw out
give out[PHRV] แจก, See also: แจกจ่าย, Syn. dish out: hand out
give out[PHRV] แพร่ออกไป, See also: กระจายออกไป, Syn. dish out, hand out
give out[PHRV] ประกาศ, See also: อ้างตัวว่าเป็น, Syn. make out
give out[PHRV] สิ้นสุด, See also: ยุติ, จบสิ้น, Syn. be out of, run out
give out[PHRV] หยุดทำงาน, Syn. bread down, conk out
give out[PHRV] ประกาศว่าแพ้และออกนอกสนาม (กีฬาคริกเก็ตและกีฬาอื่นที่ใช้ลูกบอบ), Syn. be out
give out[PHRV] ส่งงานไปทำที่อื่น, See also: กระจายงานออกไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Give out or give in #อย่าล้มเลิก อย่ายอมแพ้ An American Tail (1986)
I have seen grown men give out a shriekฉันเคยเจอชายที่กรีดร้องใส่เหมือนหญิง The Nightmare Before Christmas (1993)
The heart that you're carrying is gonna give out soon.หัวใจที่คุณเปลี่ยนไปมันกำลังจะใช้ไม่ได้ 21 Grams (2003)
Okay, baby, now you got to glare, give out the red eye.โอเค ที่รัก ทำตาดุๆ สิ จ้องแบบถลึงตาเลย Imagine Me & You (2005)
Calm down. I'm willing to give out everything.แต่ข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าจะรับได้ Shadowless Sword (2005)
I'm very happy for you, Mr. Da Silva but I can't give out information on our children.ผมดีใจกับคุณมากๆ คุณดาซิลวา ...แต่ฉันไม่สามารถเปิดเผย ข้อมูลเด็กๆของพวกเรา Silent Hill (2006)
-Still letting us give out tickets, right?-นี่เรายังมีส่วนไปเอี่ยวกับเขาด้วยเหรอ Hollow Man II (2006)
You can give out a shot.คุณช่วยเขาได้ Chapter One 'Genesis' (2006)
Let's go to King Billiard. I heard they give out free cup ramen.ไปหา คิง บิลเลียดกัน ฉันได้ยินว่าพวกมันปล่อยถ้วยเปล่าราเม็ง Gangster High (2006)
I know you don't normally give out this information, but can you tell me what room the van der Woodsens are in, please?ผมรู้ว่าคุณคงไม่บอกข้อมูลลูกค้าแน่ๆ แต่ จะบอกได้มั้ยครับว่า ห้องที่ แวนเดอ วูดเซน พักห้องไหนครับ ได้โปรดเถอะ... The Wild Brunch (2007)
After his leg give out with the gout.หลังจากที่ขาหมดแรงเพราะโรคเกาท์ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Sir, I ain't at liberty to give out no information about our residents.นี่คุณ ฉันไม่มีสิทธิ์เปิดเผย ข้อมูลผู้เช่านะยะ No Country for Old Men (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give outIt is our policy not to give out personal information.
give outOne of the government's proposals is to give out condoms in high schools.
give outThe chimney began to give out smoke.
give outTheir patience was about to give out.
give outThe supplies are beginning to give out.
give outThe supplies will give out soon.
give outWill you help me give out the programs to those people?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยแสง[V] give out light, See also: emit light, radiate, Syn. กระจายแสง, ฉายแสง, Example: แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ
โวย[V] outcry, See also: give out a hue and cry, clamour, Syn. โวยวาย, Example: นักอนุรักษ์ลุกขึ้นมาโวยกลางที่ประชุมเพราะไม่พอใจมาตรการดังกล่าว, Thai definition: ส่งเสียงเอะอะ, ส่งเสียงเอ็ดตะโร
ชูกลิ่น[V] emit, See also: give out an odor, Syn. ส่งกลิ่น, Example: ดอกกุหลาบชูกลิ่นหอมไปทั่ว
กระอวล[V] send forth, See also: give out, Syn. อวล, หอมตลบ, Example: ในห้องครัวหอมกระอวลด้วยกลิ่นอาหาร
แจก[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ, Example: โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ, Thai definition: แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน
แจกจ่าย[V] distribute, See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง, Example: กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี, Thai definition: แบ่งปันให้ไปทั่วๆ
โหวกเหวก[V] make a noise, See also: give out a hue and cry, Syn. เอะอะ, โวยวาย, โหวกเหวกโวยวาย, Example: เขามาตะโกนโหวกเหวกอยู่หน้าบ้านแต่เช้ามืด, Thai definition: ทำเสียงเรียกกันเอะอะโวยวาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
แจกจุลสาร[v. exp.] (jaēk junlasān) EN: give out pamphets   
ปล่อยแสง[v. exp.] (plǿi saēng) EN: give out light ; emit light ; radiate   
ปล่อยแสงและความร้อน[v. exp.] (plǿi saēng laē khwāmrøn) EN: give out light and heat   
ส่งกลิ่น[v.] (songklin) EN: emit an odour ; give out an odour   FR: dégager une odeur

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
匂わす[におわす, niowasu] (v5s,vt) to give out an odor, scent or perfume (odour); to suggest; to insinuate [Add to Longdo]
芳香を放つ[ほうこうをはなつ, houkouwohanatsu] (exp,v5t) to give out (off) fragrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give out
   v 1: give off, send forth, or discharge; as of light, heat, or
      radiation, vapor, etc.; "The ozone layer blocks some
      harmful rays which the sun emits" [syn: {emit}, {give out},
      {give off}] [ant: {absorb}, {take in}]
   2: give to several people; "The teacher handed out the exams"
     [syn: {distribute}, {give out}, {hand out}, {pass out}]
   3: prove insufficient; "The water supply for the town failed
     after a long drought" [syn: {fail}, {run out}, {give out}]
   4: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top