ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distribution

D IH2 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distribution-, *distribution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distribution(n) การแจกจ่าย, See also: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก, การแบ่งสรร, การแพร่, การกระจาย, การจำหน่าย, การจำแนก, การรื้อแม่พิมพ์
gaussian distributionn. ดูnormal-distribution

English-Thai: Nontri Dictionary
distribution(n) การแจก, การจำหน่าย, การแบ่งสันปันส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distribution๑. การแจกแจง๒. การจ่าย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
distributionการกระจาย, การแจกแจง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
distributionการกระจายพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
distributionการกระจาย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributionการแจกแจง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distribution conduitท่อจ่าย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
distribution functionฟังก์ชันการแจกแจง [ มีความหมายเหมือนกับ cumulative distribution ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distribution of inheritanceการแบ่งทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distribution of powersการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
distribution pointตู้พักปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distributionการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distributionการกระจาย [TU Subject Heading]
Distributionการจ่าย [TU Subject Heading]
Distributionการกระจาย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Distributionการกระจายตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติมเข้าไปในยางแห้ง จะเกิดขึ้นหลังจากที่สารตัวเติมเข้าไปในเนื้อยาง (incorporation) กล่าวคือ การไหลของยางจะทำให้สารตัวเติมที่ถูกโอบล้อมด้วยยางเกิดการกระจายตัวในเนื้อ ยาง ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการผสม [เทคโนโลยียาง]
Distributionการกระจาย, การแจกแจงข้อมูล, การกระจายตัว [การแพทย์]
Distribution (Economic theory)การแจกแจง (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Distribution (Probability theory)การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [TU Subject Heading]
Distribution Coefficientสัมประสิทธิการกระจายตัว, สัมประสิทธิ์การแบ่งภาค [การแพทย์]
Distribution Coefficient, Trueสัมประสิทธิ์การแบ่งภาคแท้, ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแท้จริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It depos cash on Thursday for distribution to all the other branches... to cover Friday payroll checks.เงินมหาศาลแจกจ่ายไปตามสาขา สำหรับให้เบิกเงินเดือนวันศุกร์ Heat (1995)
Imported tea usually lose their aroma during the long distribution process.ชานำเข้ามักไม่มีกลิ่นหอม และเก็บไว้นาน Art of Seduction (2005)
If Kira before and after the restraint was the same person... then the distribution wouldn't be so different.ถ้าคิระคนก่อนและคนหลังถูกควบคุมโดยคนเดียวกัน การกระทำคงไม่ต่างกันขนาดนี้ Death Note: The Last Name (2006)
Sekiguchi is in a movie distribution company, and Saki is in a international brokerage firm.เซกิกูชิทำที่บริษัทสร้างหนัง และ ซากิทำองค์การระหว่างประเทศ Heavenly Forest (2006)
I have now been promoted manager in charge of retail distribution and customer liaison.ฉันถูกเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการคอยดูแลการกระจายของ และการประสานงานกับลูกค้าแล้ว Good Fences (2007)
Well, Miami's gasoline comes from the same central distribution point, individual stations, they add unique additives.แต่ น้ำมันในไมอามี่มาจากแหล่งกระจายน้ำมันกลางเดียวกัน แต่ละสถานี เขาก็จะเพิ่มตัวประกอบเฉพาะของแต่ละที่เอง Won't Get Fueled Again (2008)
We're the largest biological distribution company on the West Coast.ทำงานกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ทางด้านชีววิทยา ทางฝั่งตะวันตก Resurrection (2008)
Everything you need to intercept and renegotiate the distribution agreement.ทุกอย่างที่นายอยากขัดขวาง และข้อตกลงต่อรองใหม่การแบ่งผลประโยชน์ The Pull (2008)
Distribution plant can't distribute if it's not getting deliveries.ศูนย์จัดจำหน่าย จัดจำหน่ายไม่ได้ ถ้ามันไม่จัดส่ง Lucky Thirteen (2008)
Your under arrest for distribution of meth Meth?นายมีกัญชาไว้ในครอบครอง Fast & Furious (2009)
All right, that's 40 times 42, minus distribution charges.ราคาที่คุณบอกให้เพิ่มขึ้น เอาล่ะ นั่นได้ 40 ครั้ง 42 4 Days Out (2009)
Now, as I made clear many months ago we operate and apply a zero-tolerance policy with reference to criminal activity involving firearms and the distribution of drugs.และอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อหลายเดือนก่อน เรามีนโยบายการทำงานโดยไม่ใช้และไม่สนับสนุนความรุนแรง เพื่อต่อต้านการกระทำที่เป็นอาชญากรรม Harry Brown (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distribution"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
distributionIt is likely that these two consonants are in complementary distribution.
distributionPatterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.
distributionService industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.
distributionThe important point concerning the complementary distribution is to specify the environment where the individual sounds occur.
distributionThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.
distributionThere is little, if any, of such distribution of control.
distributionThey argue that the distribution of wealth should be equitable.
distributionWe must draw attention to the distribution of this form in those dialects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิภาค(n) distribution, See also: apportion, division, Syn. การแจก, การแบ่ง, การปัน
การจัดส่ง(n) distribution, See also: delivery, Example: การจัดส่งสินค้าสมัยปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วมาก
การแจกจ่าย(n) distribution, Example: รัฐบาลเริ่มทำการแจกจ่ายถุงยังชีพส่งไปให้แก่ประชาชนในชนบทที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้ว
การแจกแจง(n) distribution, Syn. การปัน, การจ่าย, การจ่ายแจก, Example: ีมีการแจกแจงข้าวปลาอาหารไปยังชนบท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องทางการจำหน่าย[chǿngthāng kān jamnāi] (n, exp) EN: channel de distribution  FR: canal de distribution [ m ] ; circuit de commercialisation [ m ]
ดิสทริบิวชั่น[ditsathribiūchan] (n, exp) EN: distribution  FR: distribution [ f ]
การแบ่ง[kān baeng] (n) EN: division ; distribution   FR: distribution [ f ] ; partage [ m ]
การแจกแจง[kān jaēkjaēng] (n) EN: distribution
การแจกแจงแบบปกติ[kān jaēkjaēng baēp pakati = kān jaēkjaēng baēp pokkati] (n, exp) EN: normal distribution  FR: distribution normale [ f ]
การจ่าย[kān jāi] (n) EN: supply  FR: distribution [ f ] ; fourniture [ f ]
การจ่ายแจก[kān jāijaēk] (n) EN: distribution
การจ่ายน้ำ[kān jāi nām] (n, exp) EN: water supply  FR: distribution d'eau [ f ]
การจ่ายเงินปันผล[kān jāi ngoen panphon] (n, exp) EN: distribution of the dividend
การจำแนก[kān jamnaēk] (n) EN: classification ; categorization  FR: classification [ f ] ; classement [ m ] ; catégorisation [ f ] ; distribution [ f ] ; séparation [ f ] ; division [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISTRIBUTION D IH2 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N
DISTRIBUTIONS D IH2 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distribution (n) dˌɪstrɪbjˈuːʃən (d i2 s t r i b y uu1 sh @ n)
distributions (n) dˌɪstrɪbjˈuːʃənz (d i2 s t r i b y uu1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分销[fēn xiāo, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ, / ] distribution; retail store #12,801 [Add to Longdo]
按劳分配[àn láo fēn pèi, ㄢˋ ㄌㄠˊ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, / ] distribution according to work #25,300 [Add to Longdo]
集散地[jí sàn dì, ㄐㄧˊ ㄙㄢˋ ㄉㄧˋ, ] distribution center #26,921 [Add to Longdo]
运销[yùn xiāo, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄠ, / ] distribution; transport and sale (of goods) #30,166 [Add to Longdo]
按需分配[àn xū fēn pèi, ㄢˋ ㄒㄩ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, ] distribution according to need #89,441 [Add to Longdo]
供销商[gōng xiāo shāng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄕㄤ, / ] distribution business; supplier [Add to Longdo]
分销网络[fēn xiāo wǎng luò, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distribution network [Add to Longdo]
物流[wù liú, ㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, ] distribution (business); logistics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzweigdose { f }distribution box; junction box; conduit box [Add to Longdo]
Auslieferungslager { n }; Auslieferungszentrum { n }distribution centre [ Br. ]; distribution center [ Am. ] [Add to Longdo]
Bescherung { f }; Weihnachtsbescherung { f }distribution of (Christmas) presents [Add to Longdo]
Distribution { f }distribution [Add to Longdo]
Konzentrationsverteilung { f }distribution of concentration [Add to Longdo]
Schaltschrankverteiler { m }distribution cabinet [Add to Longdo]
Verteiler { m }; Verteilerliste { f } (Büro)distribution list; mailing list [Add to Longdo]
Verteilung { f } [ math. ] | eindimensionale Verteilung | mehrdimensionale Verteilung | hypergeometrische Verteilung | t-Verteilung | zweidimensionale Verteilungdistribution | univariate distribution | multivariate distribution | hypergeometric distribution | t distribution | two dimensional distribution [Add to Longdo]
Verteilungsfunktion { f } [ math. ] | empirische Verteilungsfunktiondistribution function | empirical distribution function [Add to Longdo]
Verteilung { f } der Wanksteifigkeitdistribution of roll stiffness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
配信[はいしん, haishin] (n, vs) distribution; delivery; transmission; provision; (P) #699 [Add to Longdo]
配給[はいきゅう, haikyuu] (n, vs, adj-no) (1) distribution (e.g. films, rice); (2) rationing (e.g. food, gasoline); (3) food ration; (P) #2,365 [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] (n, vs) distribution; dissemination; allocation; (P) #2,758 [Add to Longdo]
流通[りゅうつう, ryuutsuu] (n, vs, adj-no) (1) circulation of money or goods; flow of water or air; distribution; (adj-f) (2) negotiable (e.g. shares); (P) #4,369 [Add to Longdo]
配布[はいふ, haifu] (n, vs, adj-no) distribution; (P) #5,480 [Add to Longdo]
分散[ぶんさん, bunsan] (n, vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P) #7,050 [Add to Longdo]
物流[ぶつりゅう, butsuryuu] (n, adj-no) (physical) distribution; distribution of goods; logistics; (P) #9,708 [Add to Longdo]
配達[はいたつ, haitatsu] (n, vs) delivery; distribution; (P) #12,250 [Add to Longdo]
分配[ぶんぱい, bunpai] (n, vs) division; sharing; distribution; dissemination; allocation; (P) #12,845 [Add to Longdo]
配分[はいぶん, haibun] (n, vs, adj-no) distribution; allotment; (P) #12,885 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
鍵の配布[かぎのはいふ, kaginohaifu] key distribution [Add to Longdo]
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution [Add to Longdo]
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] exponential distribution [Add to Longdo]
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] normal distribution [Add to Longdo]
二項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution [Add to Longdo]
配線ケーブル[はいせんケーブル, haisen ke-buru] distribution cable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distribution \Dis`tri*bu"tion\, n. [L. distributio: cf. F.
   distribution.]
   1. The act of distributing or dispensing; the act of dividing
    or apportioning among several or many; apportionment; as,
    the distribution of an estate among heirs or children.
    [1913 Webster]
 
       The phenomena of geological distribution are exactly
       analogous to those of geography.   --A. R.
                          Wallace.
    [1913 Webster]
 
   2. Separation into parts or classes; arrangement of anything
    into parts; disposition; classification.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is distributed. "Our charitable distributions."
    --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) A resolving a whole into its parts.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) The sorting of types and placing them in their
    proper boxes in the cases.
    [1913 Webster]
 
   6. (Steam Engine) The steps or operations by which steam is
    supplied to and withdrawn from the cylinder at each stroke
    of the piston; viz., admission, suppression or cutting
    off, release or exhaust, and compression of exhaust steam
    prior to the next admission.
    [1913 Webster]
 
   {Geographical distribution}, the natural arrangements of
    animals and plants in particular regions or districts.
 
   Syn: Apportionments; allotment; dispensation; disposal;
     dispersion; classification; arrangement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distribution
   n 1: (statistics) an arrangement of values of a variable showing
      their observed or theoretical frequency of occurrence [syn:
      {distribution}, {statistical distribution}]
   2: the spatial or geographic property of being scattered about
     over a range, area, or volume; "worldwide in distribution";
     "the distribution of nerve fibers"; "in complementary
     distribution" [syn: {distribution}, {dispersion}] [ant:
     {compactness}, {concentration}, {denseness}, {density},
     {tightness}]
   3: the act of distributing or spreading or apportioning
   4: the commercial activity of transporting and selling goods
     from a producer to a consumer

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 distribution
  n.
 
   1. A software source tree packaged for distribution; but see {kit}. Since
   about 1996 unqualified use of this term often implies ?{Linux}
   distribution?. The short form {distro} is often used for this sense.
 
   2. A vague term encompassing mailing lists and Usenet newsgroups (but not
   {BBS} {fora}); any topic-oriented message channel with multiple recipients.
 
   3. An information-space domain (usually loosely correlated with geography)
   to which propagation of a Usenet message is restricted; a
   much-underutilized feature.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 distribution /distʀibytjɔ̃/ 
  distribution

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top