ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

children

CH IH1 L D R AH0 N   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -children-, *children*
English-Thai: Longdo Dictionary
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
children[N] คำพหูพจน์ของคำว่า child

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
children(ชิล'เดรน) n. พหูพจน์ของ child
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
children of israeln. ชาวยิว,ชาวฮิบรู

English-Thai: Nontri Dictionary
children(n) pl ของ child

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Children and Juvenile Court; Court, Children and juvenileศาลคดีเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
children's allowanceเงินสงเคราะห์บุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
children's bookหนังสือสำหรับเด็ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
children's courtศาลคดีเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
children, employment ofการใช้แรงงานเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
children, indecency withการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childrenเด็ก [TU Subject Heading]
Childrenบุตร [TU Subject Heading]
Childrenเด็ก [การแพทย์]
Children (International law)เด็ก (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Children and adultsเด็กกับผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Children and deathเด็กกับความตาย [TU Subject Heading]
Children and homosexualityเด็กกับรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Children and older peopleเด็กกับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Children and philosophyเด็กกับปรัชญา [TU Subject Heading]
Children and politicsเด็กกับการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must be seven little children.จะต้องเป็นเด็กเล็ก ๆ เจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wonder if the children are...ฉันสงสัยว่าเ? ด็ก ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She loved animals, and little children, too.เธอรักสัตว์ และเด็กๆด้วย The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล The Great Dictator (1940)
Get the women and children upstairs. Lock all the doors.ให้เด็กกับผู้หญิงขึ้นข้างบน ล็อคประตูทั้งหมด The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childrenAbove all, children need love.
childrenA cloud of hornets set at the children.
childrenAdmission is free for preschool children.
childrenAdults and children alike would like to see the movie.
childrenA female beggar was begging with five or six children following along.
childrenAfter a while, the children settled down.
childrenAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
childrenAfter her husband's death she reared four children by herself.
childrenAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
childrenA group of children were playing.
childrenA group of children were playing in the park.
childrenAll children are potential geniuses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือพ่วง[N] son or daughter, See also: children, Thai definition: ลูก, Notes: (ปาก)
บุตรธิดา[N] children, See also: son and daughter, Syn. บุตร, ลูกชายลูกหญิง, ลูกชายลูกสาว, Example: ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา นักการเมืองรุ่นลายครามหลายคนได้ส่งไม้ให้บุตรธิดาลงเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
เด็กประถม[N] pupil, See also: children at primary school, young boy, Syn. นักเรียนประถม
น้องๆ[N] children, See also: brothers and sisters, Syn. เด็กๆ, Example: น้องๆ สามารถทำตุ๊กตานี้ได้ด้วยตัวเอง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรธิดา[n.] (but-thidā) EN: children ; son and daughter   FR: enfants [mpl]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็ก ๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids   FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam. - péj.)
เด็ก 7 ใน 10 คน[xp] (dek jet nai sip khon) EN: 7 out 10 children   FR: 7 enfants sur dix
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy   FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ[xp] (dek tam kwā sip-søng khūap) EN: children under 12   FR: enfants de moins de 12 ans [mpl]
เด็กยากจน[n. exp.] (dek yākjon) EN: poor children; impoverished children ; needy children   FR: enfants pauvres [mpl]
ห้องเด็ก [n. exp.] (hǿng dek) EN: children's room   FR: chambre d'enfants [m]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham thārun tø dek) EN: child abuse ; abuse of children   FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การทอดทิ้งเด็ก[n. exp.] (kān thøtthing dek) EN: abandonment of children   FR: abandon d'enfant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDREN    CH IH1 L D R AH0 N
CHILDRENS    CH IH1 L D R AH0 N Z
CHILDREN'S    CH IH1 L D R AH0 N Z
CHILDRENS'    CH IH1 L D R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
children    (n) tʃˈɪldrən (ch i1 l d r @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孩子们[hái zi men, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄇㄣ˙, / ] children, #3,164 [Add to Longdo]
子女[zǐ nǚ, ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] children; sons and daughters, #3,795 [Add to Longdo]
小朋友[xiǎo péng yǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ, ] children, #4,768 [Add to Longdo]
童话[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] children's fairy tales, #6,952 [Add to Longdo]
儿女[ér nǚ, ㄦˊ ㄋㄩˇ, / ] children; sons and daughters, #7,984 [Add to Longdo]
儿童节[Ér tóng jié, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Children's Day, #21,854 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinder haben keinen Zutritt!Children not admitted! [Add to Longdo]
Kinder und Narren reden die Wahrheit. [Sprw.]Children and fools speak the truth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
こどもの日;子供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Child \Child\ (ch[imac]ld), n.; pl. {Children}
   (ch[i^]l"dr[e^]n). [AS. cild, pl. cildru; cf. Goth.
   kil[thorn]ei womb, in-kil[thorn][=o] with child.]
   1. A son or a daughter; a male or female descendant, in the
    first degree; the immediate progeny of human parents; --
    in law, legitimate offspring. Used also of animals and
    plants.
    [1913 Webster]
 
   2. A descendant, however remote; -- used esp. in the plural;
    as, the children of Israel; the children of Edom.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, by character of practice, shows signs of
    relationship to, or of the influence of, another; one
    closely connected with a place, occupation, character,
    etc.; as, a child of God; a child of the devil; a child of
    disobedience; a child of toil; a child of the people.
    [1913 Webster]
 
   4. A noble youth. See {Childe}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. A young person of either sex. esp. one between infancy and
    youth; hence, one who exhibits the characteristics of a
    very young person, as innocence, obedience, trustfulness,
    limited understanding, etc.
    [1913 Webster]
 
       When I was child. I spake as a child, I understood
       as a child, I thought as a child; but when I became
       a man, I put away childish things.  --1. Cor. xii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   6. A female infant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A boy or a child, I wonder?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be with child}, to be pregnant.
 
   {Child's play}, light work; a trifling contest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Children \Chil"dren\, n.;
   pl. of {Child}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top