ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

个性

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -个性-, *个性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] individuality; personality, #2,648 [Add to Longdo]
个性[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to personalize; to customize (software), #8,351 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something to do with your personality, I think - a certain seedy grandeur.[CN] 跟你的个性有关 我觉得你是生来的自大狂 Blithe Spirit (1945)
I don't eat from my mother's leftovers either.[CN] 对不起 我的个性就是这样没有办法 Episode #1.4 (2004)
And with that personality, that profile, that physique...[CN] 拥有那样的个性、那样的外形 那样的体格 Pinocchio (1940)
The character, personality, nature can't duplicate personality, not even in twins.[CN] 性格, 个性 自然界不能复制个性, 双胞胎之间也不能 The Dark Mirror (1946)
It's quite suitable to your high moral character.[CN] 这和你的高道德个性相当适合 Wuthering Heights (1939)
She seems a nice girl.[CN] 她的个性好像不错 Gaslight (1944)
The character came off.[CN] 个性都没了 The Bells of St. Mary's (1945)
The request for divorce, because of unmendable differences caused by the defendant, is based on the following reasons, hyphen...[CN] 离婚请求, 由于被告的原因, 产生了无法用语言表达的个性差异, Ecstasy (1933)
Asking for divorce of their marriage because of unmendable differences.[CN] 作出了对他们离婚的请求 因为无法用语言表达的个性差异, Ecstasy (1933)
He wasn 't like any other men she knew.[CN] 这么有个性的人还是头一次碰见 Taki no shiraito (1933)
Because, my dear Ricky, I suspect that under that cynical shell you are at heart a sentimentalist.[CN] 我怀疑在愤世嫉俗的外表下 你的内心是个性情中人 Casablanca (1942)
It's sort of the same thing. McKAY:[CN] 其实是同一个性质的事情 The Bells of St. Mary's (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top