ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-, *self*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self(n) ลักษณะเฉพาะของบุคคล, See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล, Syn. identity, character, personality
self(n) ผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง, Syn. ego, subjectivity
self(n) ตนเอง, See also: ความเป็นตัวตน, ตัวของตนเอง, มนุษย์, อัตตา, Syn. identity, individual, oneself, person
self(adj) ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน, See also: อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน, ซึ่งมีชนิดเดียวกัน, ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน, Syn. identical, same
self(pron) ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัวเอง, ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง, Syn. same, identical
self-(prf) ตนเอง, See also: ตัวเอง, อัตโนมัติ
selfish(adj) เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfhood(n) ตัวบุคคล, See also: ความเป็นตัวบุคคล, บุคลิกลักษณะ, Syn. self, personality, identity
selfless(adj) ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน, ซึ่งไม่เห็นแก่ได้, ซึ่งไม่ละโมบ, Syn. generous, altruistic, unselfish
selfness(n) ความเป็นตัวของตัวเอง, See also: ผลประโยชน์ส่วนตัว, เอกลักษณ์เฉพาะตัว, Syn. individual, oneself, person, character

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง, ตนเอง, ธาตุแท้, อาตมา, อัตตะ, เอกลักษณ์ของบุคคล, ผลประโยชน์ส่วนตัว, สภาพปกติ, สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง, Syn. ego, psyche, identity
self-Pref.=ตัวเอง, เอง
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่
self-actingadj. อัตโนมัติ., See also: self-action n., Syn. automatic
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง, การกระทำตามอำเภอใจ, ความอวดดี, ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง, มุ่งแต่ตัวเอง, เห็นแก่ตัว, ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important, selfish, conceited
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง, มุ่งแต่ตัวเอง, เห็นแก่ตัว, ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important, selfish, conceited
self-commandn. การบังคับใจตัวเอง, การควบคุมอารมณ์, การคุมสติ
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ, พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied

English-Thai: Nontri Dictionary
self(n) ตนเอง, ตัวเอง, อัตตา, อาตมา, ธาตุแท้, สันดาน, ประโยชน์
self(pro) ตัวเอง, ตนเอง
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง, การทำตามใจตนเอง, ความอวดดี
SELF-self-complacent(adj) อิ่มเอมใจ, พอใจในตนเอง
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง, ความเชื่อมั่นในตัวเอง
SELF-self-conscious(adj) ประหม่า, สะเทิ้นอาย, ขวยเขิน, ละอายใจ
SELF-self-contained(adj) ควบคุมอารมณ์, ไม่ยุ่งกับใคร, มีอยู่ในตัวเอง
SELF-self-control(n) การควบคุมอารมณ์, การบังคับตัวเอง
SELF-self-defense(n) การป้องกันตัวเอง
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ, การเสียสละประโยชน์ส่วนตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
selfอัตตา, ตัวตน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self contradictionข้อขัดแย้งในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self correspondenceการสมนัยในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self dualคู่กันในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self retentionส่วนเก็บไว้เอง(การเสี่ยงภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-actualisation; self-actualizationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-actualization; self-actualisationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-adjointผูกพันในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self-adjusterตัวปรับเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-adjusting arc weldingการเชื่อมอาร์กปรับเอง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfตัวตน [TU Subject Heading]
Self (Philosophy)อัตตา (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Self careการดูแลตนเอง [TU Subject Heading]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self medicationการใช้ยารักษาตนเอง [TU Subject Heading]
Self rating ofการประเมินศักยภาพตนเอง [TU Subject Heading]
Self-acceptanceการยอมรับตนเอง [TU Subject Heading]
Self-actualization (Psychology)การตระหนักตนเอง [TU Subject Heading]
Self-confidenceความเชื่อมั่นในตัวเอง [TU Subject Heading]
Self-controlการควบคุมตนเอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
self employedธุรกิจส่วนตัว
Self employed businessธุรกิจส่วนตัว
self esteem(n) ความภาคภูมิใจในตนเอง
self-actualization(n) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตัวเอง; การค้นหาตัวตนที่แท้จริง
self-aesthesis(n) การรับรู้ด้วยตัวเองว่าเหมือนจริงทั้งที่ไม่ใช่ความจริง sensuous perception
self-correction(jargon) การตรวจแก้อัตโนมัติ
self-diagnostic(n, adj) อัตตาวินิจฉัย
self-directed learning[เซลฟฺ ไดเรคทิด เลิร์น'นิง] (n) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
self-exile[เซลฟ เอ็กซไซล] (vt) เนรเทศตัวเอง
self-inflicted(adj) เกิดขึ้นโดยตัวเราเอง อย่างเช่น ความทุกข์ ความเครียด อาการเจ็บป่วย ต.ย. Stress is often self-inflicted.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนั้นจะหายไป ฉันไม่ได้มั่นใจในตัวเอง ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันได้เปลี่ยนความคิด ของฉัน Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
I reveal my inmost self unto my God.ลูกขอถวายร่างกายเเละจิตใจ เเด่พระผู้เป็นเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
-I reveal my inmost self unto my God.ลูกขอเเสดงโฉมหน้าจริง ต่อพระผู้เป็นเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Let your mind go Let your self be freeปล่อยใจของคุณไป ปล่อยตัวของคุณให้เป็นอิสระ The Blues Brothers (1980)
I felt just like my old bony self againฉันรู้สึกเหมือน กระดูกอันเก่าของฉันอีกครั้ง The Nightmare Before Christmas (1993)
One must forego the self to attain spiritual creaminess and avoid the chewy chunks of degradation.เก่งมาก เอซ คุณคงปลาบปลื้มมากสินะ ความภูมิใจเป็นอัตตา Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Don't worry. We're gonna have you turned back into your old self in no time flat.ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเราจะช่วยเธอ ให้กลับเป็นคนเก่าแล้ว Jumanji (1995)
To limit how much of my In-Valid self I'd leave in the Valid world.เพื่อจำกัดความบกพร่องของตัวเอง Gattaca (1997)
It's not that bad. The doctors say you'll be your old self again.มันไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้น หมอบอกว่าคุณจะเหมือนเดิม As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfAbove all things, we must not be selfish.
selfA cafeteria is a self-service style restaurant.
selfAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
selfA selfish man thinks of nothing but his own feelings.
selfA shadow of your former self.
selfBe so true to thy self, as thou be not false to others.
selfBoeing developed a flying boat for the Maritime Self-Defense Force.
selfDon't be self-conscious when you travel.
selfDon't be so self-assertive.
selfDon't keep company with such a selfish man.
selfEven the most self-centered people are usually forgetful of this fault.
selfFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ตัว(n) selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
นาฬิกาไขลาน(n) self-winding watch
เอาแต่ใจตัวเอง(adj) self-willed, Syn. เอาแต่ใจ, Example: ลูกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไป, Thai Definition: ที่มีนิสัยถือเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่โดยไม่ยินยอมผู้อื่น
บริการตัวเอง(adj) self-service, Example: เขาเปิดบุฟเฟ่คาราโอเกะแบบบริการตัวเองแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย, Thai Definition: แบบที่ทำด้วยตัวลูกค้าเองโดยไม่มีพนักงานของร้านคอยปฏิบัติรับใช้
มั่นใจตัวเอง(adj) self-confident, Syn. มั่นใจในตัวเอง, Example: หล่อนมีนิสัยมั่นใจตัวเองมากเกินไป จนใครๆ เห็นว่ามันกลายเป็นความหัวดื้อ, Thai Definition: ที่แน่ใจหรือเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำของตนเอง
บริการตัวเอง(adj) self-service
ไว้ตัว(adj) conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai Definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
อหังการ(n) pride, See also: self-respect, dignity, self-righteous, Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว, Thai Definition: ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว
ความทระนง(n) pride, See also: self-importance, conceit, arrogance, vanity, Syn. ความทะนง, ความหยิ่ง, ความถือดี, Example: ความเป็นชายชาตรีหมายถึงว่าความเป็นลูกผู้ชายจะต้องแสดงออกถึงความทระนงและเชื่อมั่นในตนเอง
มักได้(adj) greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai Definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อัตโนมัติ[attanōmat] (adj) EN: automatic ; self-acting ; automated  FR: automatique ; automatisé
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: behave ; conduct oneself ; act  FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเรอ[bamroē] (v) EN: offer herself for sensual pleasure
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ[bitkhīkīet] (v) EN: stretch oneself  FR: s'étirer ; se détendre
บริการตนเอง[børikān ton-ēng] (n, exp) EN: self-service  FR: self-service [ m ] ; self [ m ] (abrév.)
บริการตัวเอง[børikān tūa-ēng] (n, exp) EN: self-service  FR: self-service [ m ] ; self [ m ] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
self
selfs
self's
selfie
selfies
selfish
selfless
self-help
selfridge
self-govern

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self
self-
selfish
self-help
self-made
self-pity
self-rule
self-same
self-sown
self-will

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ,  ] self; (reflexive pronoun); own #41 [Add to Longdo]
自我[zì wǒ, ㄗˋ ㄨㄛˇ,  ] self- #1,840 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] self; oneself; sixth of 10 heavenly trunks 十天干; sixth in order; letter "F" or roman "VI" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hexa #4,958 [Add to Longdo]
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ,  ] selfish; selfishness #8,361 [Add to Longdo]
自助[zì zhù, ㄗˋ ㄓㄨˋ,  ] self service #9,159 [Add to Longdo]
自律[zì lǜ, ㄗˋ ㄌㄩˋ,  ] self-regulation #9,662 [Add to Longdo]
检讨[jiǎn tǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄠˇ,   /  ] self-criticism #10,481 [Add to Longdo]
无私[wú sī, ㄨˊ ㄙ,   /  ] selfless; unselfish; disinterested #10,491 [Add to Longdo]
自学[zì xué, ㄗˋ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] self-study; study on one's own #10,601 [Add to Longdo]
自尊[zì zūn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ,  ] self-respect; self-esteem; ego; pride #10,717 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adhäsionsverschluss { m }self adhesive seal [Add to Longdo]
Eigenfabrikat { n }self produced [Add to Longdo]
Eigenfabrikat { n }; Eigenfabrikate { pl }self produced article [Add to Longdo]
Eigenwille { m }self will [Add to Longdo]
Ich { n }; Selbst { n } | sein anderes Ichself | one's other self [Add to Longdo]
Selbstfahrer { m }self propelling chair [Add to Longdo]
Selbstschutz { m }self protection [Add to Longdo]
Selbstüberwindung { f }self conquest [Add to Longdo]
Selbstunterricht { m }self instruction [Add to Longdo]
Selbstverachtung { f }self contempt [Add to Longdo]
Selbstzündung { f }self ignition [Add to Longdo]
eigennützigself interested [Add to Longdo]
ichbewusstself aware [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己[じこ, jiko] (n, adj-no) self; oneself; (P) #142 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) I (mainly used by working men); myself #215 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
自分[じぶん, jibun] (pn, adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P) #413 [Add to Longdo]
自身[じしん, jishin] (n) by oneself; personally; (P) #419 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) (1) life; living; (n, n-suf) (2) (せい only) (male) (hum) I; me; myself #547 [Add to Longdo]
行う(P);行なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) #555 [Add to Longdo]
独立[どくりつ, dokuritsu] (adj-na, n, vs) independence (e.g. Independence Day); self-support; (P) #781 [Add to Longdo]
自治体[じちたい, jichitai] (n) municipality; local government; self-governing body; autonomous entity; (P) #1,060 [Add to Longdo]
本人[ほんにん, honnin] (n, adj-no) the person himself; (P) #1,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self \Self\ (s[e^]lf), a. [AS. self, seolf, sylf; akin to OS.
   self, OFries. self, D. zelf, G. selb, selber, selbst, Dan.
   selv. Sw. sjelf, Icel. sj[=a]lfr, Goth. silba. Cf.
   {Selvage}.]
   1. Same; particular; very; identical. [Obs., except in the
    compound selfsame.] "On these self hills." --Sir. W.
    Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       To shoot another arrow that self way
       Which you did shoot the first.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At that self moment enters Palamon.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having its own or a single nature or character, as in
    color, composition, etc., without addition or change;
    unmixed; as, a self bow, one made from a single piece of
    wood; self flower or plant, one which is wholly of one
    color; self-colored.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self \Self\, n.; pl. {Selves}.
   1. The individual as the object of his own reflective
    consciousness; the man viewed by his own cognition as the
    subject of all his mental phenomena, the agent in his own
    activities, the subject of his own feelings, and the
    possessor of capacities and character; a person as a
    distinct individual; a being regarded as having
    personality. "Those who liked their real selves."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A man's self may be the worst fellow to converse
       with in the world.          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The self, the I, is recognized in every act of
       intelligence as the subject to which that act
       belongs. It is I that perceive, I that imagine, I
       that remember, I that attend, I that compare, I that
       feel, I that will, I that am conscious. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, personal interest, or love of private interest;
    selfishness; as, self is his whole aim.
    [1913 Webster]
 
   3. Personification; embodiment. [Poetic.]
    [1913 Webster]
 
       She was beauty's self.        --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Self is united to certain personal pronouns and
      pronominal adjectives to express emphasis or
      distinction. Thus, for emphasis; I myself will write; I
      will examine for myself; thou thyself shalt go; thou
      shalt see for thyself; you yourself shall write; you
      shall see for yourself; he himself shall write; he
      shall examine for himself; she herself shall write; she
      shall examine for herself; the child itself shall be
      carried; it shall be present itself. It is also used
      reflexively; as, I abhor myself; thou enrichest
      thyself; he loves himself; she admires herself; it
      pleases itself; we walue ourselves; ye hurry
      yourselves; they see themselves. Himself, herself,
      themselves, are used in the nominative case, as well as
      in the objective. "Jesus himself baptized not, but his
      disciples." --John iv. 2.
      [1913 Webster]
 
   Note: self is used in the formation of innumerable compounds,
      usually of obvious signification, in most of which it
      denotes either the agent or the object of the action
      expressed by the word with which it is joined, or the
      person in behalf of whom it is performed, or the person
      or thing to, for, or towards whom or which a quality,
      attribute, or feeling expressed by the following word
      belongs, is directed, or is exerted, or from which it
      proceeds; or it denotes the subject of, or object
      affected by, such action, quality, attribute, feeling,
      or the like; as, self-abandoning, self-abnegation,
      self-abhorring, self-absorbed, self-accusing,
      self-adjusting, self-balanced, self-boasting,
      self-canceled, self-combating, self-commendation,
      self-condemned, self-conflict, self-conquest,
      self-constituted, self-consumed, self-contempt,
      self-controlled, self-deceiving, self-denying,
      self-destroyed, self-disclosure, self-display,
      self-dominion, self-doomed, self-elected, self-evolved,
      self-exalting, self-excusing, self-exile, self-fed,
      self-fulfillment, self-governed, self-harming,
      self-helpless, self-humiliation, self-idolized,
      self-inflicted, self-improvement, self-instruction,
      self-invited, self-judging, self-justification,
      self-loathing, self-loving, self-maintenance,
      self-mastered, self-nourishment, self-perfect,
      self-perpetuation, self-pleasing, self-praising,
      self-preserving, self-questioned, self-relying,
      self-restraining, self-revelation, self-ruined,
      self-satisfaction, self-support, self-sustained,
      self-sustaining, self-tormenting, self-troubling,
      self-trust, self-tuition, self-upbraiding,
      self-valuing, self-worshiping, and many others.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self
   adj 1: (used as a combining form) relating to--of or by or to or
       from or for--the self; "self-knowledge"; "self-
       proclaimed"; "self-induced"
   n 1: your consciousness of your own identity [syn: {self},
      {ego}]
   2: a person considered as a unique individual; "one's own self"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top