ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

individually

IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individually-, *individually*, individual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
individually(adv) อย่างเอกเทศ, See also: ทีละหนึ่ง, ทีละราย, Syn. one by one, separately, singly

English-Thai: Nontri Dictionary
individually(adv) ทีละอย่าง, เฉพาะราย, เรียงตัว, โดยส่วนตัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, so the leader can set off the charges individually in case anybody gets cold feet.ใช่ ตัวหัวหน้าจะได้จุดระเบิดด้วยตัวเอง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Mm, he's either isolating the terms of his formula and examining them individually or looking for the alligator that swallowed his hand after Peter Pan cut it off.อืม เขากำลังแยกส่วนของ สมการ และตรวจสอบมันทีละส่วน หรือไม่ก็ The Einstein Approximation (2010)
We could have gotten the individually packets that I can bring with me.ที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเอง ให้ผมเอามาเองก็ได้ Cinderella's Sister (2010)
In this mall, right now, each one of y'all go out there and individually steal $50 worth of merchandise, come back and put it on the table.แยกย้ายกันไปขโมยของมูลค่า 50 เหรียญ แล้วมาโชว์บนโต๊ะนี่ ค่อยคุยกัน Tower Heist (2011)
He says that our real legacy is not what we accomplish individually but what we do for others and how we motivate them to work together for a common goal.เขากล่าวว่ามรดกที่แท้จริง ที่่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังนั้น ไม่ใช่เรื่องความสำเร็จส่วนตัว แต่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อคนอื่น The Patriot in Purgatory (2012)
Listen, when you get back on site, you check every pump yourself, individually and with your own hand on the turner.ฟังเมื่อคุณได้รับกลับมาที่เว็บไซต์ของคุณตรวจสอบปั๊มทุกตัวคุณเอง ทีละคนและด้วยมือของคุณเองในการหมุน Locke (2013)
Theoretically, each pixel could be individually modified to display a different image than the one represented by the incoming photons.ในทางทฤษฎี แต่ละพิกเซล อาจถูกดัดแปลงได้ เพื่อแสดงผลภาพ ที่แตกต่าง จากโฟตอนขาเข้า The Event Horizon (2014)
Whether they are taken together or individually it is clear that they have led him to prostitute his reputation as a serious historian in favor of a bogus rehabilitation of Adolf Hitler and the dissemination of virulent anti-Semitic propaganda.ไม่ว่าพวกเขาจะนำมารวมกันหรือ เป็นรายบุคคล ก็เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาได้นำเขา หากินชื่อเสียงของเขา Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นรายบุคคล(adv) individually, See also: separately, one by one, singly, Syn. เป็นรายตัว, Ant. เป็นกลุ่ม, Example: ผู้จัดการเรียกผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล, Thai Definition: ทีละคนเรียงตามลำดับกันไป
เอกเทศ(adv) individually, Example: ระบบธนาคารเดี่ยวจะมีสำนักงานเพียงแห่งเดียว และดำเนินการโดยเอกเทศ, Thai Definition: ส่วนหนึ่งต่างหาก, เฉพาะตัว, เฉพาะบุคคล
เฉพาะราย(adv) individually, See also: specifically, particularly, Syn. รายตัว, เฉพาะตัว, Example: ได้มีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งจะไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเฉพาะรายนั้น ว่ากันว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้
เป็นรายตัว(adv) one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว
เป็นรายตัว(adv) one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะราย[chaphǿ rāi] (adv) EN: individually ; specifically ; particularly
เอกเทศ[ēkkathēt] (adv) EN: individually ; on one's own
เป็นรายบุคคล[pen rāi bukkhon] (adv) EN: individually ; separately ; one by one ; singly
เป็นรายตัว[pen rāi tūa] (adv) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDIVIDUALLY IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L IY0
INDIVIDUALLY IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
individually (a) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳliː (i2 n d i v i1 jh u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでに[tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
一個売り[いっこうり, ikkouri] (n, vs) selling individually; selling piecemeal [Add to Longdo]
個々に;個個に[ここに, kokoni] (adv) individually; separately [Add to Longdo]
己がじし;己が自[おのがじし, onogajishi] (adv) (arch) (See それぞれ) each and every one; individually [Add to Longdo]
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted [Add to Longdo]
壷洗い;壺洗い[つぼあらい, tsuboarai] (n) (sl) (See ソープランド) individually "washing" a partner's fingers or toes in one's vagina (esp. as a service at a soapland) [Add to Longdo]
別々(P);別別[べつべつ, betsubetsu] (adj-na, n, adj-no) separately; individually; (P) [Add to Longdo]
別々に;別別に[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually [Add to Longdo]
銘々盆;銘銘盆[めいめいぼん, meimeibon] (n) (See 銘々皿) type of tray to serve sweets individually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Individually \In`di*vid"u*al*ly\, adv.
   1. In an individual manner or relation; as individuals;
    separately; each by itself; as, every person must apply
    individually for admission. "Individually or
    collectively." --Burke.
    [1913 Webster]
 
       How should that subsist solitarily by itself which
       hath no substance, but individually the very same
       whereby others subsist with it?    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. In an inseparable manner; inseparably; incommunicably;
    indivisibly; as, individually the same.
    [1913 Webster]
 
       [Omniscience], an attribute individually proper to
       the Godhead.             --Hakewill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 individually
   adv 1: apart from others; "taken individually, the rooms were,
       in fact, square"; "the fine points are treated singly"
       [syn: {individually}, {separately}, {singly},
       {severally}, {one by one}, {on an individual basis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top