Search result for

individually

(40 entries)
(0.0714 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individually-, *individually*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
individually    [ADV] อย่างเอกเทศ, See also: ทีละหนึ่ง, ทีละราย, Syn. one by one, separately, singly

English-Thai: Nontri Dictionary
individually(adv) ทีละอย่าง,เฉพาะราย,เรียงตัว,โดยส่วนตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
You reach them out individually.- เอาแหนบคีบ คีบออกมาทีละใบเนี่ยนะ - แกนั่นแหละปัญญานิ่ม The Pianist (2002)
Yeah, so the leader can set off the charges individually in case anybody gets cold feet.ใช่ ตัวหัวหน้าจะได้จุดระเบิดด้วยตัวเอง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
i could hack each hospital individually, but even then, most diagnoses are kept separately BY THE DIFFERENT DOCTORS.ฉันเจาะเข้าในแต่ละร.พ.ได้ แต่ถึงงอย่างนั้น การวินิจฉัยส่วนใหญ่จะถูกเก็บแยกไว้กับหมอ The Instincts (2008)
I've already ordered Connally, we're going after the Chandlers, every one individually, collectively, their income taxes are starting this week.เราจะออกหลังจากพวกชาร์ลเลอร์ ทุกๆคน ไม่ว่าคนเดียว เป็นกลุ่ม ภาษีรายได้จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ Frost/Nixon (2008)
Know what else we do? We don't do them individually.เขาใช้แท่งๆ เรียกว่า "บาทอน Kick-Ass (2010)
Mm, he's either isolating the terms of his formula and examining them individually or looking for the alligator that swallowed his hand after Peter Pan cut it off.อืม เขากำลังแยกส่วนของ สมการ และตรวจสอบมันทีละส่วน หรือไม่ก็ The Einstein Approximation (2010)
We could have gotten the individually packets that I can bring with me.ที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเอง ให้ผมเอามาเองก็ได้ Cinderella's Sister (2010)
In this mall, right now, each one of y'all go out there and individually steal $50 worth of merchandise, come back and put it on the table.แยกย้ายกันไปขโมยของมูลค่า 50 เหรียญ แล้วมาโชว์บนโต๊ะนี่ ค่อยคุยกัน Tower Heist (2011)
We came together because our power as a circle is stronger than it was individually.พวกเรามาอยู่ด้วยกันเพราะ หากรวมพลังกันเป็นวงเวทย์ มันจะแข็งแกร่งกว่าอยู่คนเดียว Family (2012)
Talk to each one of them individually.คุยกับพวกเขาทีละคน Meet the New Boss (2012)
He says that our real legacy is not what we accomplish individually but what we do for others and how we motivate them to work together for a common goal.เขากล่าวว่ามรดกที่แท้จริง ที่่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังนั้น ไม่ใช่เรื่องความสำเร็จส่วนตัว แต่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อคนอื่น The Patriot in Purgatory (2012)
And all the suits named Rachel Knox individually.และทั้งหมดฟ้องโดยเฉพาะถึงราเชล นอกซ์ The Twist in the Plot (2013)
Listen, when you get back on site, you check every pump yourself, individually and with your own hand on the turner.ฟังเมื่อคุณได้รับกลับมาที่เว็บไซต์ของคุณตรวจสอบปั๊มทุกตัวคุณเอง ทีละคนและด้วยมือของคุณเองในการหมุน Locke (2013)
Theoretically, each pixel could be individually modified to display a different image than the one represented by the incoming photons.ในทางทฤษฎี แต่ละพิกเซล อาจถูกดัดแปลงได้ เพื่อแสดงผลภาพ ที่แตกต่าง จากโฟตอนขาเข้า The Event Horizon (2014)
If we can't, it won't matter because we can just sell them all individually.ถ้าเราสามารถขาย พวกมันได้ทั้งหมด ถ้าเราทำไม่ได้ ไม่เป็นไรเพราะ เราสามารถขายมันทั้งหมดรายคนได้ Hacker (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นรายบุคคล [ADV] individually, See also: separately, one by one, singly, Syn. เป็นรายตัว, Ant. เป็นกลุ่ม, Example: ผู้จัดการเรียกผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล, Thai definition: ทีละคนเรียงตามลำดับกันไป
เอกเทศ [ADV] individually, Example: ระบบธนาคารเดี่ยวจะมีสำนักงานเพียงแห่งเดียว และดำเนินการโดยเอกเทศ, Thai definition: ส่วนหนึ่งต่างหาก, เฉพาะตัว, เฉพาะบุคคล
เฉพาะราย [ADV] individually, See also: specifically, particularly, Syn. รายตัว, เฉพาะตัว, Example: ได้มีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งจะไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเฉพาะรายนั้น ว่ากันว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้
เป็นรายตัว [ADV] one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว
เป็นรายตัว [ADV] one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly   
เอกเทศ[adv.] (ēkkathēt) EN: individually ; on one's own   
เป็นรายบุคคล[adv.] (pen rāi bukkhon) EN: individually ; separately ; one by one ; singly   
เป็นรายตัว[adv.] (pen rāi tūa) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIVIDUALLY    IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L IY0
INDIVIDUALLY    IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
individually    (a) (i2 n d i v i1 jh u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
一個売り[いっこうり, ikkouri] (n,vs) selling individually; selling piecemeal [Add to Longdo]
個々に;個個に[ここに, kokoni] (adv) individually; separately [Add to Longdo]
己がじし;己が自[おのがじし, onogajishi] (adv) (arch) (See それぞれ) each and every one; individually [Add to Longdo]
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted [Add to Longdo]
壷洗い;壺洗い[つぼあらい, tsuboarai] (n) (sl) (See ソープランド) individually "washing" a partner's fingers or toes in one's vagina (esp. as a service at a soapland) [Add to Longdo]
別々(P);別別[べつべつ, betsubetsu] (adj-na,n,adj-no) separately; individually; (P) [Add to Longdo]
別々に;別別に[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually [Add to Longdo]
銘々盆;銘銘盆[めいめいぼん, meimeibon] (n) (See 銘々皿) type of tray to serve sweets individually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Individually \In`di*vid"u*al*ly\, adv.
   1. In an individual manner or relation; as individuals;
    separately; each by itself; as, every person must apply
    individually for admission. "Individually or
    collectively." --Burke.
    [1913 Webster]
 
       How should that subsist solitarily by itself which
       hath no substance, but individually the very same
       whereby others subsist with it?    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. In an inseparable manner; inseparably; incommunicably;
    indivisibly; as, individually the same.
    [1913 Webster]
 
       [Omniscience], an attribute individually proper to
       the Godhead.             --Hakewill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 individually
   adv 1: apart from others; "taken individually, the rooms were,
       in fact, square"; "the fine points are treated singly"
       [syn: {individually}, {separately}, {singly},
       {severally}, {one by one}, {on an individual basis}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top