ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人格

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人格-, *人格*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, ] personality; integrity; dignity, #5,245 [Add to Longdo]
人格[rén gé huà, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to personalize; anthropomorphism, #54,694 [Add to Longdo]
人格[rén gé shén, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄕㄣˊ, ] personal God; anthropomorphic God [Add to Longdo]
人格魅力[rén gé mèi lì, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] personal charm; charisma [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P) [Add to Longdo]
人格[じんかくか, jinkakuka] (n,vs) impersonation; personification [Add to Longdo]
人格形成[じんかくけいせい, jinkakukeisei] (n) character building; formation of character; personality development [Add to Longdo]
人格[じんかくけん, jinkakuken] (n) personal rights [Add to Longdo]
人格[じんかくしゃ, jinkakusha] (n) man of character; person [Add to Longdo]
人格主義[じんかくしゅぎ, jinkakushugi] (n) personalism [Add to Longdo]
人格障害[じんかくしょうがい, jinkakushougai] (n) personality disorder [Add to Longdo]
人格[じんかくしん, jinkakushin] (n) personal god (i.e. a god who has human form, emotions, etc.) [Add to Longdo]
人格神論[じんかくしんろん, jinkakushinron] (n) (obsc) (See 有神論) theism (as refers to the existence of a personal Christian god) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Arnold is concerned with cases of dual personality.アーノルドは二重人格の事例を扱っている。
Such language doesn't harmonize with his character.こういった言葉使いは彼の人格に合わない。
In this country there are only few examples that ideology and religion are helpful in character building for people.この国ではイデオロギーや宗教が人としての人格形成に役立つ例があまりに少ない。
It runs against his character.それは彼の人格を阻害することになる。
Helen is in love with his person.ヘレンは彼の人格にひきつけられている。
We are attracted by what you are.我々は君の人格にひかれているのだ。 [M]
The goal of education is not wealth or status, but personal development.教育の目標は、富や地位ではなく人格の形成にある。
Education help to mold character.教育は人格の形成を助ける。
What we have is one thing and what we are is quite another.財産と人格とはまったく別のものだ。
Although we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.私たちは人をその人の人格を基に判断しようと考えるかもしれないが、それらは一見したところでははっきりわからないものである。
I don't like what they call a man of character.私はいわゆる人格者は好きではない。
I regard him as a man of character.私は彼のことを人格者とみなしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're changing its personality.[JA] 人格を変えようとしている The Augments (2004)
Is not it to respect your personality?[CN] 还不尊重你的人格吗? Song at Midnight (1937)
But neither you nor anybody else can say anything against his character, because his whole life was...[CN] 但你或任何人 就是不能侮辱他的人格 因为他这辈子... It's a Wonderful Life (1946)
Joke, respect personality[CN] 笑话, 尊重人格 Song at Midnight (1937)
The individual personality, having hardly had time to become conscious of itself... dissolved in the mass, and the mass itself became dissolved in the revolutionary élan.[CN] 长期以来被自身所忽视的个体人格... 溶入到社会中,而社会本身又溶入到 革命的洪流之中 Battleship Potemkin (1925)
I'm not sure, but I think... to where you said it would degrade you to marry him.[CN] 我不确定 但是我想 直到你说与他结婚 会降低你人格 Wuthering Heights (1939)
And this is his new self, actually a different species of men, at the top.[JA] ここが新たな人格だ 頂点は異種の人類だ The Manster (1959)
One, because it is a vile drink that turns respectable men into scoundrels.[JA] その1 ラムは立派な人格の持ち主を 酔わせて悪党にする危険があるから Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Ask you to forgive, respect our personality please![CN] 请你原谅, 尊重一点 我们的人格 Song at Midnight (1937)
Now, you might not believe it but under fire, Animal Mother's one of the finest human beings in the world.[JA] 信じないだろうが 戦闘中のアニマル・マザーは 世界最高の人格者だぜ Full Metal Jacket (1987)
That's why I can't be just one person.[JA] だから一個の人格にはなりえない Nostalgia (1983)
It seems sometimes two different people.[JA] 二重人格に 思えることも Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人格[じんかく, jinkaku] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top