Search result for

บุคลิกลักษณะ

(26 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุคลิกลักษณะ-, *บุคลิกลักษณะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคลิกลักษณะ[N] personality, See also: individual characteristic, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกภาพ, Example: เรานำส่วนที่ดีของเขามาเป็นของเราโดยต้องไม่ให้สูญเสียบุคลิกลักษณะของเราด้วย, Thai definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุคลิกลักษณะ(บุกคะลิกกะลักสะหฺนะ, บุกคะลิกลักสะหฺนะ) น. ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน, บุคลิก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characterบุคลิกลักษณะ [TU Subject Heading]
Characters and characteristicsบุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We could go through the characteristics that define this particular disorder one by one and see how they might apply to corporations.เราสามารถพิจารณาดูบุคลิกลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงอาการวิปลาสทางจิตทีละข้อ ๆ และดูว่ามันสามารถใช้กับบรรษัทได้หรือไม่ The Corporation (2003)
- She's looking for a man now.ฉันว่าเธอมีบุคลิกลักษณะ เป็นพวกผู้ดีมีสกุล Golden Door (2006)
These girls are so young and impressionable.เด็กคนนี้ช่างเด็ก และพร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น No Such Thing as Vampires (2007)
Very nice. Is that your party personality?ดีจัง นั้นเป็นบุคลิกลักษณะของคุณต่องานปาร์ตี้รึ? Out of the Past (2007)
Yeah, I'm calling actually about... We know who you are.เราใช้ข้อมูลนี้ เพื่อสร้างประวัติ บุคลิกลักษณะ เราสามารถรู้ได้ว่าคุณคือใคร Eagle Eye (2008)
And completely different victimology.และบุคลิกลักษณะของเหยื่อ แตกต่างกันอย่างชัดเจน The Eyes Have It (2009)
So that probably doesn't factor in to victimology.นั่นน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับ บุคลิกลักษณะของเหยื่อ The Eyes Have It (2009)
It has no personality.มันดูไม่มีบุคลิกลักษณะ Trial and Error (2010)
Remember last week, when I made you guys fill out those anonymous personality tests for my psych class?จำสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันให้พวกคุณกรอก แบบสอบถามบุคลิกลักษณะ สำหรับคลาสจิตวิทยาของฉันได้มั้ย? Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
But with issues of identity, the slow way is the fast way.แต่ในเรื่องของบุคลิกลักษณะ ช้าๆคือวิธีที่เร็วที่สุด Big Feet (2012)
I would love to talk to you about your identity issues sometime.ผมยินดีจะคุยกับคุณ ในหัวข้อเรื่องบุคลิกลักษณะของคุณคราวหน้า Big Feet (2012)
Cold, impersonal.เยือกเย็น ขาดบุคลิกลักษณะ Red Velvet Cupcakes (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
identity[N] บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์, Syn. individuality, uniqueness
individuality[N] บุคลิกลักษณะเฉพาะ, Syn. character, identity, personality
personality[N] บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว, Syn. disposition, nature, temperamant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.
person(เพอ'เซิน) n. บุคคล,คน,ร่าง,ร่างกาย,องค์,ตัว,ผู้,นิติบุคคล,บุคลิกลักษณะ,บุรุษ, (ในไวยากรณ์), Syn. individual,human being
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล, Syn. character,nature

English-Thai: Nontri Dictionary
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
individuality(n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top