Search result for

เฉพาะตัว

(36 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉพาะตัว-, *เฉพาะตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉพาะตัว[ADJ] individual, See also: personal, exclusive, Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, Example: เขาทำได้จริงๆ เป็นความสามารถเฉพาะตัว ที่จะหาใครเลียนแบบได้ยาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉพาะตัวว. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You chose to do something so special, unique, that there was only a short window of time you could do it.คุณเลือกทำบางอย่างที่มันพิเศษ และเฉพาะตัว นั้นคือ ต้องใช้หน้าต่างย่นเวลา คุณถึงจะทำได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Howard Tully made at least six separate visits, none of which were reported in his official schedule.เฉพาะตัวของโฮเวิร์ด ทัลลี่เอง ไปอย่างน้อย 6 ครั้ง และทุกครั้งไม่ปรากฏอยู่ใน รายการนัดหมายเป็นทางการ Duplicity (2009)
Well, your brother is quite a character.พี่ชายเธอนี่ มีบุคลิกเฉพาะตัวดีทีเดียวนะ After School Special (2009)
Certain behavior.ลักษณะเฉพาะตัว A Shade of Gray (2009)
I'm afraid your particular gifts are too valuable to destroy.เกรงว่าพรสวรรค์เฉพาะตัวของนาย มีค่าเกินกว่าที่จะถูกทำลาย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Especially me.โดยเฉพาะตัวพ่อเอง Lost Boys (2009)
This has the potential to be a uniquely Greendale experience.เป็นไปได้ว่านั่นจะเป็น ประสบการณ์กรีนเดลที่มีความเฉพาะตัวสุดๆ Football, Feminism and You (2009)
- Especially this one.- โดยเฉพาะตัวนี้ Burlesque (2010)
Well, hopefully only the white ones.อืม หวังว่าจะตายเฉพาะตัวสีขาวนะ The Bishop Revival (2010)
You and I may be clones, but we're still individuals.เจ้ากับข้าอาจจะเป็นโคลน แต่เรายังคงมีลักษณะเฉพาะตัว Grievous Intrigue (2010)
Is unique unto itself,จะเป็นคาถาแบบเฉพาะตัว Children of the Damned (2010)
I did so because you specialize in unique weddings.นั่นเพราะงานของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Furt (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะตัว[adj.] (chaphǿtūa) EN: individual ; personal ; exclusive   FR: personnel ; privé

English-Thai: Longdo Dictionary
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autecology(ออทีคอส'โลจี) n. นิเวศวิทยาที่เกี่ยวกับเฉพาะตัวและสิ่งแวดล้อม. -autecologic (al) adj. (author authorized
exclusive(เอคซฺคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งกีดกัน,แต่ผู้เดียว,ผูกขาด,เฉพาะตัว,อย่างเดียว, See also: exclusiveness n. ดูexclusive exclusivity n. ดูexclusive, Syn. restricted,
numeric keypadแผงแป้นตัวเลขหมายถึง กลุ่มแป้นพิมพ์ที่มีตัวเลข และเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ จัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เรียงกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลข มักอยู่ทางด้านริมขวาของแผงแป้นอักขระ (keyboard) เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ ถ้าจะพิมพ์เฉพาะตัวเลข มีราว ๆ 10 - 20 แป้น การใช้แป้นใน กลุ่มนี้พิมพ์ตัวเลข จะต้องกดแป้น Num Lock ก่อน (ดู Num Lock) มิฉะนั้นจะใช้เป็นเหมือนแป้นลูกศร หรือพิมพ์ไม่ติดเลย หรืออาจเป็นสัญลักษณ์สั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำคำสั่งอื่น ๆ แทน
nursery(เนิร์ซ'เซอรี) n. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก,สถานที่ปลูกต้นไม้ (โดยเฉพาะตัวอ่อน) ,โรงเพาะต้นไม้
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
private(ไพร'วิท) adj. สันโดษ,ส่วนตัว,ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้,เป็นความลับ,เฉพาะตัว,บุคคล,รโหฐาน,โดยเอกชน,เกี่ยวกับพลทหาร. n. พลทหาร,อวัยวะสืบพันธุ์. -Phr. (in private ส่วนตัวเป็นความลับ), See also: privateness n., Syn. personal
privy(พริฟ'วี) adj. ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ลับตา,ที่ลับ,ซ่อนเร้น,ส่วนพระองค์. n. ห้องส้วม,บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, Syn. private
singular(ซิง'กิวละ) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,แปลกประหลาด,เป็นเอก,เอกเทศ,เฉพาะตัว n.. เอกพจน์, See also: singularity n., Syn. unique,extraordinary
video modeภาวะภาพหมายถึง ภาวะที่แสดงผลเป็นภาพ มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจำนวนสีที่ตัวปรับภาพใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 20 แบบ เรียงกันไปตั้งแต่ 0 - 19 ถ้าเป็นการแสดงผลเฉพาะตัวอักขระอย่างเดียว ก็จะใช้อีกภาวะหนึ่งต่างไปจากการแสดงผลเป็นภาพ นอกจากนั้น การแสดงผลเป็นภาพ ก็ยังแบ่งเป็น การแสดงสีเดียว แสดงหลายสี กับทั้งยังมีการแบ่งแยกในเรื่องของความคมชัด (resolution) ที่แตกต่างกันออกไปอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
exclusive(adj) พิเศษ,เฉพาะตัว,แต่ผู้เดียว,ซึ่งผูกขาด,เว้นไว้แต่
personal(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ส่วนบุคคล,เฉพาะบุคคล,ด้วยตัวเอง
personally(adv) ส่วนตัว,ซึ่งแสดงเป็นตัว,ด้วยตัวเอง,เฉพาะตัว
private(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,รโหฐาน,สันโดษ
privy(adj) ส่วนตัว,ลับ,ส่วนพระองค์,เฉพาะตัว
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว
several(adj) หลาย,ต่างๆนานา,รายตัว,เฉพาะตัว
singular(adj) เป็นเอกพจน์,ดีเลิศ,เป็นเอกเทศ,เฉพาะตัว
singularity(n) เอกพจน์,ความแปลก,ความเป็นเอกเทศ,ลักษณะเฉพาะตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
ausschließlich(adj adv) เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, เพียง เช่น ausschließlich für den Zweck เพียงเพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้น , See also: S. nur, A. einschließlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top