ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

singly

S IH1 NG G L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -singly-, *singly*, sing
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
singly(adv) เดี่ยว, See also: ลำพัง, โดยตัวคนเดียว, โดยไม่มีผู้อื่นช่วย, Syn. alone, separately, solely, one by one, individually, Ant. together

English-Thai: Nontri Dictionary
singly(adv) ทีละอย่าง, โดยลำพัง, ข้างเดียว, เดียวดาย, โดดเดี่ยว
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น, อย่างทวีคูณ, อย่างเพิ่มพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singly linked listรายการโยงเดี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Small amounts every singly day. Ah, yes.แค่เพียงเล็กน้อยทุกๆวัน/N อ้า ใช่ Break on Through (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singlyI bear in mind that misfortunes never come singly.
singlyMisfortunes never come singly. [ Proverb ]
singlyMisfortunes seldom come singly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงใจ[banthoēngjai] (adv) EN: pleasingly
หัวชนฝา[hūa chon fā] (adv) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly  FR: obstinément
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
เป็นรายบุคคล[pen rāi bukkhon] (adv) EN: individually ; separately ; one by one ; singly
เป็นรายตัว[pen rāi tūa] (adv) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (adv) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure
สนุกปาก[sanukpāk] (adv) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably
อย่างรวดเร็ว[yāng rūatreo] (adv) EN: rapidly ; fast ; increasingly  FR: rapidement
ยิ่ง[ying] (x) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many  FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งขึ้น[ying kheun] (adv) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further  FR: de plus en plus

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SINGLY S IH1 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singly (a) sˈɪŋgliː (s i1 ng g l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[yaiyai ; yaiyai] (adv, adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp, v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
弱り目に祟り目[よわりめにたたりめ, yowarimenitatarime] (exp) misfortunes never come singly [Add to Longdo]
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv, adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood [Add to Longdo]
踏んだり蹴ったり[ふんだりけったり, fundarikettari] (exp) it never rains but it pours; misfortunes never come singly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Singly \Sin"gly\, adv.
   1. Individually; particularly; severally; as, to make men
    singly and personally good.
    [1913 Webster]
 
   2. Only; by one's self; alone.
    [1913 Webster]
 
       Look thee, 't is so! Thou singly honest man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Without partners, companions, or associates;
    single-handed; as, to attack another singly.
    [1913 Webster]
 
       At omber singly to decide their doom. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Honestly; sincerely; simply. [R.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. Singularly; peculiarly. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singly
   adv 1: one by one; one at a time; "they were arranged singly"
       [ant: {multiply}]
   2: apart from others; "taken individually, the rooms were, in
     fact, square"; "the fine points are treated singly" [syn:
     {individually}, {separately}, {singly}, {severally}, {one by
     one}, {on an individual basis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top