Search result for

เอกชน

(34 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอกชน-, *เอกชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกชน[N] person, See also: individual, Example: คดีแพ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชน, Thai definition: บุคคลคนหนึ่งๆ
เอกชน[ADJ] private, Ant. รัฐบาล, Example: บัณฑิตที่จบใหม่ส่วนใหญ่จะเลือกทำงานในบริษัทเอกชนเกือบทั้งสิ้น, Thai definition: ส่วนบุคคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกชน(เอกกะ-) น. บุคคลคนหนึ่ง ๆ.
เอกชน(เอกกะ-) ว. ส่วนบุคคล, ไม่ใช่ของรัฐ, เช่น โรงพยาบาลเอกชน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's apparently a very bad private investigator.เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนแย่ๆ Not Cancer (2008)
So i can find out if i need a private investigator.ฉันก็เลยรู้ว่า ฉันต้องการนักสืบเอกชน Not Cancer (2008)
That's a temporal lobe seizure.นั่นมันอาการชักของtemporal lobe นั่นนักสืบเอกชนใช่ไหม Not Cancer (2008)
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ Not Cancer (2008)
She means are you the private investigatorเธอหมายถึงนาย. \ .เป็นนักสืบเอกชน Adverse Events (2008)
Because my father said he can't send me to a private school.เพราะพ่อผมบอกว่า เค้าไม่สามารถส่งเสียให้ให้เรียนโรงเรียนเอกชนได้ Akai ito (2008)
Principles of Private Investigation, by Clovis Anderson.หลักการของนักสืบเอกชน โดยโคลวิส แอนเดอสัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm a private investigator,ผมเป็นนักสืบเอกชน Safe and Sound (2008)
This is a civilian laboratory!ที่นี่มันเป็นห้องแล็ปของเอกชนนะ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Maybe community college would be a better fit for now.บางทีมหาลัยเอกชนอาจจะเหมาะกับตอนนี้มากกว่า Chapter Three 'Building 26' (2009)
Fact: the people in this room, you all control the largest private army in the Western hemisphere.ทุกคนในห้องนี้ พวกคุณควบคุม กองกำลังทหารเอกชน ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Jack, I can't assault a private compound unless I have proof that a weapon exists.แจ๊ก ผมไม่สามารถบุกเข้าไปในพืนที่ของเอกชนได้นะ จนกว่าผมจะมีหลักฐาน ว่าอาวุธนั่นมีอยู่จริง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกชน[n.] (ēkkachon) EN: individual ; private citizen ; person   FR: individu [m] ; privé [m] ; particulier [m]
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé

English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
commandeer(คอมมันเดียร์') {commandeered,commandeering,commandeers} vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร,ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft,conscript,impress
marque(มาร์ค) n. ใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ (letter of marque) ,การยึดที่เป็นการโต้ตอบ
private(ไพร'วิท) adj. สันโดษ,ส่วนตัว,ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้,เป็นความลับ,เฉพาะตัว,บุคคล,รโหฐาน,โดยเอกชน,เกี่ยวกับพลทหาร. n. พลทหาร,อวัยวะสืบพันธุ์. -Phr. (in private ส่วนตัวเป็นความลับ), See also: privateness n., Syn. personal
private corporationn. บริษัทเอกชน
private individualn. เอกชน
public lawกฎหมายมหาชน,กฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน
vandal(แวน'เดิล) n. สมาชิกเผ่าเยอรมันในสมัยศตวรรษที่ 5 ที่ถูกชาว Gaul และสเปนรุกราน adj. เกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมันดังกล่าว,ชอบทำลาย,ทรัพย์สินของคนอื่น,ป่าเถื่อน., See also: Vandalic adj. vandal n. ผู้ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
college(n) วิทยาลัย,โรงเรียนเอกชน
individual(n) เอกชน,ปัจเจกชน,บุคคล
PRIVATE private school(n) โรงเรียนราษฎร์,โรงเรียนเอกชน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
民間人[みんかんじん, minkanjin] (n) เอกชน

French-Thai: Longdo Dictionary
privé(adj) ที่เป็นส่วนบุคคล, ที่เป็นของเอกชน เช่น droit privé สิทธิส่วนบุคคล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top