ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฉพาะราย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉพาะราย-, *เฉพาะราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉพาะราย[ADV] individually, See also: specifically, particularly, Syn. รายตัว, เฉพาะตัว, Example: ได้มีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งจะไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเฉพาะรายนั้น ว่ากันว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particularเฉพาะราย, เฉพาะส่วน, สิ่งเฉพาะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. We stick to the cadet list we have, ranger.ไม่ เราจะใช้เฉพาะรายชื่อในลิสที่มีอยู่ Pacific Rim (2013)
I know, I know, I know. I'll do the big ones. That's great.- ผมรู้ ผมจะไปเฉพาะรายการดัง Pawn Sacrifice (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
individual(อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง, Syn. single,unique
individualise(อินดะวิด'จวลไลซ) vt. ทำให้เป็นเฉพาะราย, See also: individualisation,individualization n. individualiser,individualiszer n.
individualize(อินดะวิด'จวลไลซ) vt. ทำให้เป็นเฉพาะราย, See also: individualisation,individualization n. individualiser,individualiszer n.
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
individual(adj) เฉพาะบุคคล,เฉพาะราย
individually(adv) ทีละอย่าง,เฉพาะราย,เรียงตัว,โดยส่วนตัว
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top