ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่วนรวม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนรวม-, *ส่วนรวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนรวม[N] public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, สาธารณะ
ส่วนรวม[N] public, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้, Thai definition: ส่วนที่ใช้ร่วมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนรวมน. หมู่คณะ เช่น เห็นแก่ส่วนรวม ทำเพื่อส่วนรวม, ส่วนที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำส่วนรวม ของใช้ส่วนรวม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม The Blues Brothers (1980)
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
The pursuit of profit is an old story but there was a time when many things were regarded either as too sacred or too essential for the public good to be considered business opportunities.การแสวงหากำไรเป็นเรื่องเก่าแก่ แต่ก็เคยมียุคสมัยหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่า มีหลายอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญต่อส่วนรวม The Corporation (2003)
But there was a collective responsibilityแต่ก็มีความรับผิดชอบร่วมกันเป็นส่วนรวม The Corporation (2003)
And in this European world people farmed the land in a collective way because they saw it as a commons.และในโลกของยุโรปยุคนั้น ผู้คนทำการเกษตรบนที่ดินแบบรวมหมู่ เพราะพวกเขามองว่าที่ดินเป็นสมบัติส่วนรวม The Corporation (2003)
And so first we began to take the great landmasses of the world which were commons and shared and we reduced those to private property.เราเริ่มต้นด้วยการเอาที่ดินชุมชน ผืนใหญ่ของโลก ซึ่งเคยเป็นสมบัติส่วนรวมและใช้สอยร่วมกัน The Corporation (2003)
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ The Corporation (2003)
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
Privatization does not mean you take a public institution and give it to some nice person.การแปรรูปไม่ได้หมายความว่า (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) คุณเอาสถาบันส่วนรวมไปมอบให้คนดี ๆ The Corporation (2003)
It means you take a public institution and give it to an unaccountable tyranny.มันหมายความว่าคุณเอาสถาบันส่วนรวม ไปไว้ในกำมือของทรราชที่ไม่รู้จักการรับผิดต่างหาก The Corporation (2003)
Public institutions have many side benefitsสถาบันของส่วนรวมมีข้อดีข้างเคียงหลายอย่าง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนรวม[n.] (suanrūam) EN: common wealth ; people at large ; public   FR: gens [fpl]
ส่วนรวม[adj.] (suanrūam) EN: public ; common ; general   FR: collectif ; général ; commun
ส่วนรวม[X] (suanrūam) EN: collectively   FR: collectivement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collective(คะเล็ค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรวบรวมไว้.n. หมู่คณะ,ส่วนรวม,กลุ่ม,ก้อน, See also: collectivity n. ดูcollective, Syn. cumulative
collectivismn. ลัทธิกรรมสิทธิร่วมกัน,ลัทธิส่วนรวม,, See also: collectivist n. collectivistic adj.
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)

English-Thai: Nontri Dictionary
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม
collective(n) ส่วนรวม,หมู่คณะ,กลุ่ม
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top