Search result for

fin

(211 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fin-, *fin*
Possible hiragana form: ふぃん
English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
financial report(n) รายงานทางการเงิน
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ
financial statement(n) งบการเงิน
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.
finesse(n) ชั้นเชิง
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fin[N] ครีบ (ปลา), See also: ส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายครีบ (ของเรือใต้น้ำ, เครื่องบิน), Syn. flipper, paddle, ridge, spine
fin[N] รองเท้าตีนเป็ดของนักดำน้ำ, Syn. flipper
fin[N] มือหรือแขน (คำสแลง)
fin[VT] ว่ายน้ำโดยการใช้ตีนกบ
fin[VT] ตัดครีบปลา
fin[N] ธนบัตรห้าดอลลาร์ (คำสแลง)
find[VT] พบ (โดยบังเอิญ), See also: เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ, Syn. discover, come across, encounter, Ant. miss, lose
find[VT] หา, See also: ค้นหา, ตามหา, Syn. locate, uncover, Ant. omit, neglect
find[N] สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ
find[VT] พบ (ยังมีอยู่), See also: ดำรงอยู่, Syn. exist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fin(ฟิน) n. ครีบ,ปีก,ส่วนยื่นคล้ายครีบของเรือใต้น้ำ
finable(ไฟ'นะเบิล) adj. ซึ่งควรถูกปรับเงิน., See also: finableness n.
finagle(ฟีเน' เกิล) vi.,vt. หลอกลวง,ลวง
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย,ตอนจบ
finalist(ไฟ'นะลิสทฺ) n. ผู้เข้ารอบสุดท้าย,ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
financial yearปีงบประมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
fin(n) ครีบปลา,กระโดงปลา,ปีก,รองเท้ากบ
final(adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย
final(n) ขั้นท้าย,ตอนจบ,ฉากสุดท้าย,อวสาน
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
finance(n) การเงิน,การคลัง,เงินทุน
finance(vi) ช่วยเหลือทางการเงิน,ให้เงินทุน
financial(adj) เกี่ยวกับเงินทุน,ในทางการเงิน
financier(n) นักการเงิน,ผู้ให้ทุน
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finครีบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
finครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
finครีบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fin de siècleสิ้นศตวรรษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
final acceptance test (FAT)การตรวจสอบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (เอฟเอที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
final castชิ้นหล่อสุดท้าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
final causeอันตเหตุ, อันตปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
final currentกระแสปลาย, กระแสสิ้นสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
final driveชุดเฟืองท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
final expenses fundทุนสำรองสุดท้าย มีความหมายเหมือนกับ clean-up fund [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finครีบ [การแพทย์]
Final Actกรรมสารสุดท้าย คือคำแถลงหรือคำสรุปอย่างเป็นทางการจากเรื่องราวการ ประชุม คำแถลงนี้จะระบุสนธิสัญญาและอนุสัญญาที่ได้มีการลงนามกันอันเป็นผลจากการ ประชุม และในบางกรณีจะผนวกความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือความปรารถนาจากที่ประชุมไว้ ด้วย ผู้แทนที่มีอำนาจเต็มเท่านั้นจะเป็นผู้ลงนามในกรรมสารสุดท้าย ในตอนสุดท้ายของการประชุม [การทูต]
Final coverวัสดุกลบขั้นสุดท้าย
วัสดุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ที่ใช้ สำหรับกลบชั้นบนสุด และด้านข้างของสถานที่ฝังกลบ ขยะมูลฝอยภายหลังจากการฝังกลบได้สิ้นสุดลง [สิ่งแวดล้อม]
final perimeterแนวเขตที่ยอมรับกันในที่สุด [การทูต]
Final Sedimentation การตกตะกอนขั้นสุดท้าย [สิ่งแวดล้อม]
Final Sedimentation Tank ถังตกตะกอนขั้นสุดท้าย
ถังแยกเอาของแข็ง ซึ่งปกติเป็นชีวมวลออกจากของเหลว ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Financeการเงิน [TU Subject Heading]
Financeเงินทุน [การแพทย์]
Finance companiesบริษัทเงินทุน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
FIN 48 (n ) อาพันธภาพในการตีความของคณะกรรมการมาตรฐานทางบัญชีการเงิน
final particle (n ) คำลงท้าย เช่น -ค่ะ -ครับ -จ้ะ
Finance and Securities Co., Ltd.บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
financial distress (n ) (การเงิน) ภาวะที่ประสบความยากลำบาก,หรือไม่สามารถทำตามภาระผูกพันได้ เช่น ไม่สามารถชำระหนี้ที่กู้ไปได้, ความตกต่ำทางการเงิน (จากการมีเงินไม่เพียงพอ), ปัญหาทางการเงิน, ปัญหาที่อาจนำไปสู่การล้มละลาย (กรณีบริษัท) e.g. Member countries face acute financial distress.
See also: R. bankruptcy, recession, depression
financial report (n) งบการเงิน
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,
financiate[ไอเดินเชิท] (vt ) สร้างการเงิน, สร้างการคลัง, สร้างกองทุน
financiation[ไฟเนินเชอะเชิน] (n ) การสร้างการเงิน, การสร้างการคลัง, การสร้างกองทุน
financiative[ไฟเนินเชอะทิฟว] (adj ) ซึ่งสร้างการเงิน, ซึ่งสร้างกองทุน, ซึ่งสร้างการคลัง
financiator[ไฟเนินเชอะเทอ] (n ) นักการเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
- Yes, yes. It's fine. Just hurry.นะ แน่สิ โอเคน่า เร็วเข้า // โอเค The Serena Also Rises (2008)
Go find Serena's name card and put it on the correct seat.ช่วยหาชื่อเซรีน่าแล้วจัดที่เดิมให้เธอด้วยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
Did you find it?รู้ตัวคนที่ซื้อรูปรึยังคะ? The Serena Also Rises (2008)
I-I make him trust me and find out his secret?ทำให้เขาเชื่อใจผมและค้นหาความลับของเขา The Serena Also Rises (2008)
Find the character's humanity.แล้วค้นหาคาแรกเตอร์ของเค้า The Serena Also Rises (2008)
Fine. I won't go.ได้ งั้นฉันไม่ไปละ The Serena Also Rises (2008)
- How do you know so many twins? - The twins find me.คุณรู้จักฝาแฝดได้อย่างไรตั้งมาก ฝาแฝดมาหาฉัน The Serena Also Rises (2008)
Okay, well, find out who bought it and make them a better offer.โอเค หาตัวให้ทีว่าใครซื้อมันไป แล้วยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้เค้า The Serena Also Rises (2008)
It is so nice to finally get to meet you, Mrs. Bass.ดีใจที่ได้เจอคุณค่ะ The Serena Also Rises (2008)
This will be beautiful on you. It's for the finale.เธอใส่แล้วจะต้องสวยมากแน่ๆ มันเป็นชุดฟินาเล่ The Serena Also Rises (2008)
Till one day I finally realized that is crazy... 'cause a true friend would want you to be your most beautiful, vibrant self.จนถึงวันนึง ฉันก็คิดได้ว่านี่มันบ้าชัดๆ เพราะเพื่อนแท้น่ะย่อมอยากให้เธอ สวยที่สุด เจิดจ้าที่สุด The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fin1. Finely chop the chicken breast meat.
finA blister rose on one of her left fingers.
finA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
finA budget deficit must be financed somehow.
finAccording to the papers, the man has finally confessed.
finAccording to the TV, it will be fine today.
finA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
finA few minutes after he finished his work, he went to bed.
finA fine dessert finished the meal.
finA fine rain was falling.
finA fine view burst upon our sight.
finA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำพิพากษาถึงที่สุด[N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
งบการเงิน[N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
โค้งสุดท้าย[N] final bend, See also: final curve, Example: ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังซดกันมันหยดในโค้งสุดท้ายของการอภิปราย, Thai definition: ใกล้จะชนะ, ใกล้จุดหมาย, ใกล้ความสำเร็จ
จับไต๋[V] find fault with, Example: เราจับไต๋ของฝ่ายโน้นได้แล้ว, Thai definition: รู้จักแนวทางหรือความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง
ภาษามือ[N] finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
สอบไล่[N] final examination, Syn. สอบปลายภาค
สำเร็จ[V] finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
สิ้นสุด[V] end, See also: finish, stop, Syn. จบ, หมด, ถึงที่สุด, Ant. เริ่มต้น, แรกเริ่ใ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage   FR: conclusion [f] ; fin [f]
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บัญชีการเงิน[n. exp.] (banchī kānngoen) EN: financial accounting   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIN    F IH1 N
FINO    F IY1 N OW0
FINE    F AY1 N
FIND    F AY1 N D
FINS    F IH1 N Z
FINI    F IY1 N IY0
FINK    F IH1 NG K
FINA    F AY1 N AH0
FINN    F IH1 N
FINED    F AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fin    (n) (f i1 n)
Finn    (n) (f i1 n)
find    (v) (f ai1 n d)
fine    (v) (f ai1 n)
fins    (n) (f i1 n z)
Finns    (n) (f i1 n z)
final    (n) (f ai1 n l)
finch    (n) (f i1 n ch)
finds    (v) (f ai1 n d z)
fined    (v) (f ai1 n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
finanziell(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร
Finanzministerium(n) |das| กระทรวงการคลัง
findenหาพบ
finden(vt) |fand, hat gefunden| พบ, เจอ, หาเจอ เช่น Ich hab dich überall gesucht aber nicht gefunden.
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ
erfinden(vt) |erfand, hat erfunden| ประดิษฐ์, คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น Linus hat Linux-betriebsystem erfunden. คุณลินัสได้คิดค้นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ , See also: erfinden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finale {n}; Endrunde {f} [sport]finals [Add to Longdo]
Finalist {m} | Finalisten {pl}finalist | finalists [Add to Longdo]
Finanz...finance [Add to Longdo]
Finanz...financial [Add to Longdo]
Finanzabteilung {f}finance department; accounts department [Add to Longdo]
Finanzamt {m} | Finanzämter {pl}tax office | tax offices [Add to Longdo]
Finanzausgleich {m}financial compensation [Add to Longdo]
Finanzbeamte {m}financier; fiscal [Add to Longdo]
Finanzbeamte {m}; Finanzbeamtin {f}; Assessor {f}assessor [Add to Longdo]
Finanzbehörde {f}fiscal authority; tax authority [Add to Longdo]
Finanzbericht {m}; Geschäftsbericht {m}financial report [Add to Longdo]
Finanzbuchhaltung {f}; Geschäftsbuchhaltung {f}administrative accounting [Add to Longdo]
Finanzdienstleistungsunternehmen {n}financial services company [Add to Longdo]
Finanzen {pl}finances [Add to Longdo]
Finanzhaushalt {m}budgetary planning [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin

Japanese-English: EDICT Dictionary
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāo, ㄗㄠ, ] finish, to go around [Add to Longdo]
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good [Add to Longdo]
元末[Yuán mò, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ, ] final years of Yuan dynasty (1279-1368); mid 14th century [Add to Longdo]
划拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, ] finger-guessing game [Add to Longdo]
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, ] finally; in the end; when all is said and done [Add to Longdo]
汇金[huì jīn, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] finance [Add to Longdo]
[luō, ㄌㄨㄛ, ] final exclamatory particle; nag [Add to Longdo]
[luo, ㄌㄨㄛ˙, / ] final exclamatory particle [Add to Longdo]
季世[jì shì, ㄐㄧˋ ㄕˋ, ] final phase; end of a historical era [Add to Longdo]
季冬[jì dōng, ㄐㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] final month of winter (i.e. twelfth month of lunar calendar) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
ネットサーフィン[ねっとさーふぃん, nettosa-fin] (inter)net surfing [Add to Longdo]
ファイナルバージョン[ふぁいなるばーじょん, fainaruba-jon] final version [Add to Longdo]
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
モーフィング[もーふぃんぐ, mo-fingu] morphing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Finanzministerium [Add to Longdo]
[ゆび, yubi] Finger [Add to Longdo]
指紋[しもん, shimon] Fingerabdruck [Add to Longdo]
捨て子[すてご, sutego] Findling, ausgesetztes_Kind [Add to Longdo]
税務署[ぜいむしょ, zeimusho] Finanzamt, Steuerbehoerde [Add to Longdo]
蔵相[ぞうしょう, zoushou] Finanzminister [Add to Longdo]
融資[ゆうし, yuushi] Finanzierung, Darlehen [Add to Longdo]
財務[ざいむ, zaimu] finanzielle_Angelegenheit [Add to Longdo]
財政[ざいせい, zaisei] Finanzen, Finanzwesen [Add to Longdo]
財界[ざいかい, zaikai] Finanzwelt, Wirtschaftskreise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fin \Fin\ (f[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Finned}; p. pr. & vb.
   n. {Finning}.] [Cf. {Fin} of a fish.]
   To carve or cut up, as a chub.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fin \Fin\, n. [See {Fine}, n.]
   End; conclusion; object. [Obs.] "She knew eke the fin of his
   intent." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fin \Fin\, n.[OE. finne, fin, AS. finn; akin to D. vin, G. &
   Dan. finne, Sw. fena, L. pinna, penna, a wing, feather. Cf.
   {pen} a feather.]
   1. (Zool.) An organ of a fish, consisting of a membrane
    supported by rays, or little bony or cartilaginous
    ossicles, and serving to balance and propel it in the
    water.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fishes move through the water chiefly by means of the
      caudal fin or tail, the principal office of the other
      fins being to balance or direct the body, though they
      are also, to a certain extent, employed in producing
      motion.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A membranous, finlike, swimming organ, as in
    pteropod and heteropod mollusks.
    [1913 Webster]
 
   3. A finlike organ or attachment; a part of an object or
    product which protrudes like a fin, as:
    (a) The hand. [Slang]
    (b) (Com.) A blade of whalebone. [Eng.] --McElrath.
    (c) (Mech.) A mark or ridge left on a casting at the
      junction of the parts of a mold.
    (d) (Mech.) The thin sheet of metal squeezed out between
      the collars of the rolls in the process of rolling.
      --Raymond.
    (e) (Mech.) A feather; a spline.
      [1913 Webster]
 
   4. A finlike appendage, as to submarine boats.
    [1913 Webster]
 
   5. (A["e]ronautics) A fixed stabilizing surface, usually
    vertical, similar in purpose to a bilge keel on a ship.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Apidose fin}. (Zool.) See under {Adipose}, a.
 
   {Fin ray} (Anat.), one of the hornlike, cartilaginous, or
    bony, dermal rods which form the skeleton of the fins of
    fishes.
 
   {Fin whale} (Zool.), a finback.
 
   {Paired fins} (Zool.), the pectoral and ventral fins,
    corresponding to the fore and hind legs of the higher
    animals.
 
   {Unpaired fins}, or {Median fins} (Zool.), the dorsal,
    caudal, and anal fins.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fin
   n 1: the cardinal number that is the sum of four and one [syn:
      {five}, {5}, {V}, {cinque}, {quint}, {quintet}, {fivesome},
      {quintuplet}, {pentad}, {fin}, {Phoebe}, {Little Phoebe}]
   2: one of a pair of decorations projecting above the rear
     fenders of an automobile [syn: {tail fin}, {tailfin}, {fin}]
   3: one of a set of parallel slats in a door or window to admit
     air and reject rain [syn: {louver}, {louvre}, {fin}]
   4: a shoe for swimming; the paddle-like front is an aid in
     swimming (especially underwater) [syn: {flipper}, {fin}]
   5: a stabilizer on a ship that resembles the fin of a fish
   6: organ of locomotion and balance in fishes and some other
     aquatic animals
   v 1: equip (a car) with fins
   2: propel oneself through the water in a finning motion
   3: show the fins above the water while swimming; "The sharks
     were finning near the surface" [syn: {fin}, {break water}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fin [fɛ̃]
   end; ending
   lively; witty
   subtle
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Fin [fin]
   Finn
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 fin
   aim; goal; purpose; target
   end; ending
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top