ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

find

F AY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -find-, *find*, fin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, See also: Finder, Picture finder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
find(vt) พบ (โดยบังเอิญ), See also: เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ, Syn. discover, come across, encounter, Ant. miss, lose
find(vt) หา, See also: ค้นหา, ตามหา, Syn. locate, uncover, Ant. omit, neglect
find(n) สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ
find(vt) พบ (ยังมีอยู่), See also: ดำรงอยู่, Syn. exist
find(vt) รู้สึก (ความพึงพอใจ), See also: สัมผัสรู้, สำนึก, Syn. feel, perceive
find(vi) ตัดสิน (ในศาล), See also: ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น
find in(phrv) ค้นพบ...ใน
find in(phrv) เตรียม (บางสิ่ง) ให้
find in(idm) โหดร้ายหรือเลวร้ายพอที่จะทำ (บางสิ่ง)
finding(n) ผลของการสืบค้น, See also: ผลของการค้นหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
find(ไฟดฺ) { found, found, finding, finds } vt. พบ, ประสบ, หา, ได้รับ, จัดหา, ไปถึง, ตัดสิน, ชี้ขาด, บรรลุ, ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก, เห็นว่า, ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ word processing เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล database management เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน record บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ directory ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย อยู่ใต้เมนู File มีความหมายเหมือน search
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา, สิ่งที่ใช้ค้นหา, กล้องโทรทรรศน์, กล้องส่องทางไกล, กล้องดูภาพ, เครื่องวัด, เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา, การตรวจสอบ, การค้นพบ, สิ่งที่ค้นพบ, คำพิพากษา, คำวินิจฉัย, See also: findings n., pl. เครื่องมือช่าง, เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result, answer, verdict
multifinderมัลติไฟน์เดอร์หมายถึง ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชในการเข้าสู่แฟ้มข้อมูล
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง, ผู้บุกเบิก, ผู้สืบเสาะ, ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.

English-Thai: Nontri Dictionary
find(vi, vt) พบ, หา, ค้น, สืบหา, ประสบ, สืบสวน, ตัดสิน, ชี้ขาด, รู้, ทราบ, สำนึก
faultfinding(adj) คอยจับผิด, ชอบหาเรื่อง, ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด, พวกชอบหาเรื่อง, พวกชอบวิจารณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Finderไฟน์เดอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
finder of lost propertyผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finding๑. สิ่งตรวจพบ๒. ภาวะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finding of a juryคำวินิจฉัยของคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
Finding, Operativeพบเห็นในขณะผ่าตัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
finding(n) ข้อค้นพบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just find her.แค่ไปหาเธอ Perception (2012)
Find them.ตามล่าพวกมันซะ The Endless Thirst (2013)
-To find me -To find meเพื่อหาฉันที่จะหาฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-To find me -To find meเพื่อหาฉันที่จะหาฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, she'll never find me here.โอ้เธอจะไม่พบฉันที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't find the shawl.ฉันไม่มีผ้าคลุม The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
findA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
findAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
findAfter supper I always find myself falling asleep.
findAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
findAi finds it difficult to make friends with Ken.
findAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
findAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
findAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.
findAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
findAnn can't find a job.
findAnyone would find it hard to run on such a hot day.
findAs soon as we find out anything, we will contact you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับไต๋(v) find fault with, Example: เราจับไต๋ของฝ่ายโน้นได้แล้ว, Thai Definition: รู้จักแนวทางหรือความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง
สืบ(v) detect, See also: find out, Syn. สืบสวน, สืบสาว, ค้นหา
แสวงหาผลประโยชน์(v) find the benefit, Syn. หาผลประโยชน์
ไร้ญาติขาดมิตร(v) have no kith and kin, See also: find oneself in a forlorn position, Example: ป้าช่วยนั้นดูเหมือนจะไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครไว้พึ่งพายามเจ็บป่วย, Thai Definition: ไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มีเพื่อนฝูงที่สามารถให้ความช่วยเหลือและพึ่งพาได้
ขายดี(v) have (find) a good sale, See also: find a good market, Syn. ขายคล่อง, Example: สินค้าตัวใหม่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ(v) find fault with, See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistak, Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย, Example: คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว, Thai Definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
ปลีกเวลา(v) spare the little time, See also: find the time, Syn. เจียดเวลา, Example: แม้ว่างานของเธอจะยุ่งมาก แต่เธอก็สามารถปลีกเวลามาให้นักข่าวสัมภาษณ์ได้, Thai Definition: เจียดเวลาเพื่อมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่
พบ(v) find, See also: discover, find out, detect, Syn. เจอ, ค้นพบ, Example: จากการทดสอบพบว่าดิสค์หน้าเดียวจะมีความจุ 3979 จุดต่อเรเดียน
ฟื้นฝอย(v) carp, See also: find fault with, Syn. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ, Example: ฉันไม่อยากฟื้นฝอยเรื่องที่ผ่านมาให้รู้สึกเจ็บใจอีก, Thai Definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
เป็นที่นิยม(v) be popular, See also: find public favor, Syn. ชอบ, ฮิต, Example: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[bōrānnawatthu = bōrānwatthu] (n) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds  FR: antiquité [ f ] ; ruine [ f ] ; relique [ f ]
ได้งานทำ[dāi ngān tham] (v, exp) EN: get a job ; find work
ฟื้นฝอย[feūnføi] (v) EN: carp ; find fault with
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
หา[hā] (v) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find  FR: chercher ; rechercher
หากิน[hākin] (v, exp) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting  FR: gagner sa vie
หายาก[hā yāk] (adj) EN: rare ; hard to find ; scarce  FR: rare ; recherché
จับผิด[japphit] (v, exp) EN: find faults ; find fault with  FR: prendre en défaut
เจอ[joē] (v) EN: find ; discover  FR: trouver
จุดไต้ตำตอ[jut tai tam tø] (v, exp) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIND F AY1 N D
FINDS F AY1 N D Z
FINDER F AY1 N D ER0
FINDERS F AY1 N D ER0 Z
FINDING F AY1 N D IH0 NG
FINDLAY F IH1 N D L IY0
FINDLER F IH1 N D L ER0
FINDLEY F IH1 N D L IY0
FINDLING F IH1 N D AH0 L IH0 NG
FINDINGS F AY1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
find (v) fˈaɪnd (f ai1 n d)
finds (v) fˈaɪndz (f ai1 n d z)
finder (n) fˈaɪndər (f ai1 n d @ r)
finders (n) fˈaɪndəz (f ai1 n d @ z)
finding (v) fˈaɪndɪŋ (f ai1 n d i ng)
findings (n) fˈaɪndɪŋz (f ai1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安置[ān zhì, ㄢ ㄓˋ, ] find a place for; help settle down; arrange for, #4,964 [Add to Longdo]
发觉[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, / ] find; detect; discover, #6,415 [Add to Longdo]
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, / ] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful, #24,060 [Add to Longdo]
拨冗[bō rǒng, ㄅㄛ ㄖㄨㄥˇ, / ] find time in the midst of pressing affairs, #112,642 [Add to Longdo]
找到[zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, ] find (what one was searching for); succeeded in finding [Add to Longdo]
发现物[fā xiàn wù, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄨˋ, / ] finding [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
findenหาพบ
finden(vt) |fand, hat gefunden| พบ, เจอ, หาเจอ เช่น Ich hab dich überall gesucht aber nicht gefunden.
erfinden(vt) |erfand, hat erfunden| ประดิษฐ์, คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น Linus hat Linux-betriebsystem erfunden. คุณลินัสได้คิดค้นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ, See also: erfinden
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ่
etw. findet reißenden Absatzสิ่งใดสิ่งหนึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
Wohlbefinden(n) |das, nur Sg.| ความสุขสบาย
lichtempfindlich(adj) ที่ไวต่อแสง เช่น Trotzdem bleibt auch eine homogenisierte Milch lichtempfindlich und muss in lichtundurchlässigen Beuteln, Kartons oder Flaschen aufbewahrt werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Findelhaus { n } | Findelhäuser { pl }foundling hospital | foundling hospitals [Add to Longdo]
Findelkind { n } | Findelkinder { pl }foundling | foundlings [Add to Longdo]
Finder { m } | Finder { pl }finder | finders [Add to Longdo]
Findigkeit { f }recourcefulness [Add to Longdo]
Findigkeit { f }resourcefulness [Add to Longdo]
Findling { m } | Findlinge { pl }erratic block | erratic blocks [Add to Longdo]
finden; vorfinden; auffinden | findend; vorfindend; auffindend | gefunden; vorgefunden; aufgefunden | er/sie findet | ich/er/sie fand | er/sie hat/hatte gefunden | ich/er/sie fändeto find { found; found } | finding | found | he/she finds | I/he/she found | he/she has/had found | I/he/she would find [Add to Longdo]
findendencountering [Add to Longdo]
findig { adj } | findiger | am findigstenresourceful | more resourceful | most resourceful [Add to Longdo]
findig { adv }resourcefully [Add to Longdo]
Findet das Ihre Zustimmung?Does that meet with your approval? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp, v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
がさつ[gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp, v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u, vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp, v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]
ネットファインド[nettofaindo] (n) { comp } Netfind [Add to Longdo]
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit [Add to Longdo]
ファインダー(P);ファインダ[fainda-(P); fainda] (n) finder; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]
ネットファインド[ねっとふぁいんど, nettofaindo] Netfind [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
捨て子[すてご, sutego] Findling, ausgesetztes_Kind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Find \Find\ (f[imac]nd), v. t. [imp. & p. p. {Found} (found); p.
   pr. & vb. n. {Finding}.] [AS. findan; akin to D. vinden, OS.
   & OHG. findan, G. finden, Dan. finde, icel. & Sw. finna,
   Goth. fin[thorn]an; and perh. to L. petere to seek, Gr.
   pi`ptein to fall, Skr. pat to fall, fly, E. petition.]
   1. To meet with, or light upon, accidentally; to gain the
    first sight or knowledge of, as of something new, or
    unknown; hence, to fall in with, as a person.
    [1913 Webster]
 
       Searching the window for a flint, I found
       This paper, thus sealed up.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In woods and forests thou art found. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To learn by experience or trial; to perceive; to
    experience; to discover by the intellect or the feelings;
    to detect; to feel. "I find you passing gentle." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The torrid zone is now found habitable. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   3. To come upon by seeking; as, to find something lost.
    (a) To discover by sounding; as, to find bottom.
    (b) To discover by study or experiment direct to an object
      or end; as, water is found to be a compound substance.
    (c) To gain, as the object of desire or effort; as, to
      find leisure; to find means.
    (d) To attain to; to arrive at; to acquire.
      [1913 Webster]
 
         Seek, and ye shall find.     --Matt. vii.
                          7.
      [1913 Webster]
 
         Every mountain now hath found a tongue. --Byron.
      [1913 Webster]
 
   4. To provide for; to supply; to furnish; as, to find food
    for workemen; he finds his nephew in money.
    [1913 Webster]
 
       Wages [pounds]14 and all found.    --London
                          Times.
    [1913 Webster]
 
       Nothing a day and find yourself.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to
    establish; as, to find a verdict; to find a true bill (of
    indictment) against an accused person.
    [1913 Webster]
 
       To find his title with some shows of truth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To find out}, to detect (a thief); to discover (a secret) --
    to solve or unriddle (a parable or enigma); to understand.
    "Canst thou by searching find out God?" --Job. xi. 7. "We
    do hope to find out all your tricks." --Milton.
 
   {To find fault with}, to blame; to censure.
 
   {To find one's self}, to be; to fare; -- often used in
    speaking of health; as, how do you find yourself this
    morning?
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Find \Find\, v. i. (Law)
   To determine an issue of fact, and to declare such a
   determination to a court; as, the jury find for the
   plaintiff. --Burrill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Find \Find\, n.
   Anything found; a discovery of anything valuable; especially,
   a deposit, discovered by arch[ae]ologists, of objects of
   prehistoric or unknown origin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 find
   n 1: a productive insight [syn: {discovery}, {breakthrough},
      {find}]
   2: the act of discovering something [syn: {discovery}, {find},
     {uncovering}]
   v 1: come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea
      in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not
      very far from here"; "She chanced upon an interesting book
      in the bookstore the other day" [syn: {find}, {happen},
      {chance}, {bump}, {encounter}]
   2: discover or determine the existence, presence, or fact of;
     "She detected high levels of lead in her drinking water"; "We
     found traces of lead in the paint" [syn: {detect}, {observe},
     {find}, {discover}, {notice}]
   3: come upon after searching; find the location of something
     that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I
     cannot find my gloves!" [syn: {find}, {regain}] [ant: {lose}]
   4: establish after a calculation, investigation, experiment,
     survey, or study; "find the product of two numbers"; "The
     physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize"
     [syn: {determine}, {find}, {find out}, {ascertain}]
   5: come to believe on the basis of emotion, intuitions, or
     indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find
     him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining"
     [syn: {find}, {feel}]
   6: perceive or be contemporaneous with; "We found Republicans
     winning the offices"; "You'll see a lot of cheating in this
     school"; "The 1960's saw the rebellion of the younger
     generation against established traditions"; "I want to see
     results" [syn: {witness}, {find}, {see}]
   7: get something or somebody for a specific purpose; "I found
     this gadget that will serve as a bottle opener"; "I got hold
     of these tools to fix our plumbing"; "The chairman got hold
     of a secretary on Friday night to type the urgent letter"
     [syn: {line up}, {get hold}, {come up}, {find}]
   8: make a discovery, make a new finding; "Roentgen discovered
     X-rays"; "Physicists believe they found a new elementary
     particle" [syn: {discover}, {find}]
   9: make a discovery; "She found that he had lied to her"; "The
     story is false, so far as I can discover" [syn: {discover},
     {find}]
   10: obtain through effort or management; "She found the time and
     energy to take care of her aging parents"; "We found the
     money to send our sons to college"
   11: decide on and make a declaration about; "find someone
     guilty" [syn: {rule}, {find}]
   12: receive a specified treatment (abstract); "These aspects of
     civilization do not find expression or receive an
     interpretation"; "His movie received a good review"; "I got
     nothing but trouble for my good intentions" [syn: {receive},
     {get}, {find}, {obtain}, {incur}]
   13: perceive oneself to be in a certain condition or place; "I
     found myself in a difficult situation"; "When he woke up, he
     found himself in a hospital room"
   14: get or find back; recover the use of; "She regained control
     of herself"; "She found her voice and replied quickly" [syn:
     {recover}, {retrieve}, {find}, {regain}]
   15: succeed in reaching; arrive at; "The arrow found its mark"
   16: accept and make use of one's personality, abilities, and
     situation; "My son went to Berkeley to find himself" [syn:
     {find oneself}, {find}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top