Search result for

ประสบ

(101 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสบ-, *ประสบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประสบผลสำเร็จ[たっせい] (n vi vt modal ver) ประสบผลสำเร็จ
ประสิทธิ์[たっせい] (n vi vt modal ver) ประสบผลสำเร็จ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสบ[V] face, See also: encounter, meet, find, face, confront, Syn. เผชิญ, พบ, เจอ, เจอะเจอ, พบปะ, พบเห็น, Example: บริษัทได้ประสบกับการขาดทุนมาตลอด
ประสบภัย[V] encounter danger, See also: meet with danger, experience danger, Example: ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยจากรอบทิศทั้งภายในและนอกประเทศ, Thai definition: พบกับความโชคร้าย อันตรายต่างๆ
ประสบภัย[V] encounter danger, See also: meet with danger, experience danger, Example: ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยจากรอบทิศทั้งภายในและนอกประเทศ, Thai definition: พบกับความโชคร้าย อันตรายต่างๆ
ประสบการณ์[N] experience, Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, Example: คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 20 ปี, Thai definition: ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา
ประสบปัญหา[V] face a problem, See also: confront a problem, Example: ปัจจัยในประเทศที่ทำให้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหา คือ การตกต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ, Thai definition: พบกับความยุ่งยาก หรือข้อที่ต้องแก้ไข
ประสบผลสำเร็จ[V] succeed, See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make, Syn. ประสบความสำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%, Thai definition: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
ประสบการณ์นิยม[N] empiricism, Syn. ประจักษนิยม, Example: จิตวิทยาที่เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยมและประสบการณ์นิยม, Thai definition: การแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย
ประสบความสำเร็จ[V] succeed, See also: achieve, accomplish, Syn. ประสบผลสำเร็จ, ประสบผล, บรรลุผล, Example: เขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้
ประสบอุบัติเหตุ[V] have an accident, See also: meet with a mishap, Syn. เกิดอุบัติเหตุ, Example: บางคนเคยขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุ ก็เลยกลัวไม่กล้าขับรถอีก, Thai definition: พบกับเหตุที่ไม่คาดฝันหรือไม่คาดคิดมาก่อน
ประสบเคราะห์กรรม[V] meet with misfortune, See also: suffer misfortune or bad luck, Syn. โชคร้าย, มีเคราะห์, Example: ชาวบ้านประสบเคราะห์กรรมหนักจากอุทกภัยครั้งนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสบก. พบ, พบปะ, พบเห็น.
ประสบการณ์(ปฺระสบกาน) น. ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา.
ประสบการณ์นิยม(ปฺระสบกาน-) น. ลัทธิทางปรัชญาที่ถือว่าประสบการณ์เป็นบ่อเกิดของความรู้ทุกอย่าง
ประสบการณ์นิยมการปฏิบัติที่เน้นประสบการณ์
ประสบการณ์นิยมการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย, ประจักษนิยม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricismประสบการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical empiricismประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricism, logicalประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Experienceประสบการณ์ [การแพทย์]
Experience, Directประสบการณ์โดยตรง [การแพทย์]
Experience, Immunological, Priorประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของโรคมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Medical, Priorประสบการณ์ด้านรักษาพยาบาลมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Pathologicalประสบการณ์ที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Experience, Previousประสบการณ์ในอดีต [การแพทย์]
Experience, Sensoryประสบการณ์จากการเร้าภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
My father, on the other hand, has a lifetime of experience.อีกด้านนึงของพ่อฉันเขามีประสบการณ์มาทั้งชีวิต Chuck in Real Life (2008)
Um, I think that you are officially a successful artist.ฉันคิดว่าเธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะ Pret-a-Poor-J (2008)
"success is nothing without someone to share it with."การประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรถ้าปราศจากคนที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
That sounds like a fast track to success.ฟังดูจะประสบผลสำเร็จเร็วมาก Pret-a-Poor-J (2008)
She'll probably get in some troubleเธออาจจะประสบกับปัญหาบางอย่าง There Might be Blood (2008)
That success, people praising you, it goes away.ที่พอประสบความสำเร็จ มีคนเยินยอ แล้วก็จะออกห่างจากกัน There Might be Blood (2008)
Must be easier to be different when you're a success.มันง่ายและแตกต่างออกไปเวลาคุณประสบความสำเร็จ Birthmarks (2008)
We were strangers who shared some geography 30 years ago.เราเป็นคนแปลกหน้าที่มีประสบการณ์ร่วมกัน 30 ปีมาแล้ว Birthmarks (2008)
You'd think with all that experience that I'd be better than a seven.คุณคิดว่าทั้งหมดคือประสบการณ์ นั่นทำให้ฉันคะแนนดีกว่า 7 Lucky Thirteen (2008)
Preferably one with experience spelunking.โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ในการสำรวจถ้ำ Dying Changes Everything (2008)
For this, Camelot will suffer greatly.คาเมรอตจะต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสบ[v.] (prasop) EN: face ; encounter ; meet ; find ; face ; confront ; come up against ; run up against   FR: rencontrer ; faire face à ; subir ; éprouver ; essuyer
ประสบกับอุปสรรค[v. exp.] (prasop kap uppasak) EN: come up against difficulties; meet with difficulties   FR: rencontrer des difficultés
ประสบการณ์[n.] (prasopkān) EN: experience   FR: expérience [f] ; enrichissement [m]
ประสบการณ์นิยม[n.] (prasopkānniyom) EN: empiricism   
ประสบความสำเร็จ[v. exp.] (prasop khwām samret) EN: do well ; meet success ; be successful ; make good   FR: rencontrer le succès
ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม[v. exp.] (prasop khwām samret yāng ngotngām) EN: be crowned with complete success   
ประสบชัยชนะ[v. exp.] (prasop chaichana) EN: have a victory   
ประสบชัยชนะอันยี่งใหญ่[xp] (prasop chaichana an ying yai) EN: win great victories   
ประสบเคราะห์กรรม[v. exp.] (prasop khrǿ kam) EN: meet with misfortune ; suffer misfortune ; suffer bad luck   

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
déjà vu(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaintance[N] ความรู้, See also: ประสบการณ์, Syn. familiarity, experience
adventure[N] ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Syn. exploit, venture, escapade
arrive[VI] ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ), See also: ถึง, Syn. achieve success, grow famous
big[ADV] ประสบความสำเร็จ
baptism of fire[IDM] ประสบการณ์ครั้งแรก
be at pains to do something[IDM] มีปัญหาหนัก, See also: ประสบปัญหาอย่างมาก
be hard pressed[IDM] ประสบความยุ่งยาก (เกี่ยวกับเวลา,เงิน,งาน ฯลฯ), See also: ไม่มีเวลา, ยุ่งมาก, Syn. press for, push for
bring home the bacon[IDM] ประสบความสำเร็จในการหาอาหารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว
bring off[PHRV] ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำยาก, Syn. carry off, come off, go off, pass off
bring the house down[IDM] ประสบความสำเร็จในการแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
au fait(โอฟี') fr. มีประสบการณ์
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
boffo(บอฟ'โฟ) adj. ประสบความสำเร็จมาก
born(บอร์น) adj. กำเนิด,แต่กำเนิด,โดยกำเนิด -Phr. (born yesterday ไร้เรียงสา,ไร้ประสบการ) -Conf. borne

English-Thai: Nontri Dictionary
chick(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
chicken(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
colt(n) ลูกม้า,เด็กหนุ่ม,คนอ่อนหัด,คนด้อยประสบการณ์
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง,ชัดเจน,โดยอาศัยการสังเกต,ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
experience(vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
experimental(adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์
fare(vi) ปรากฏ,มีประสบการณ์,เป็นไป,เกิดขึ้น,ท่องเที่ยวไป,จินตนาการ
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
getting somewhereประสบความสำเร็จ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
経験[けいけん, keiken] (n) ประสบการณ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遭う[あう, au] Thai: ประสบ English: to encounter

German-Thai: Longdo Dictionary
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว , See also: S. erfüllen, erreichen,
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม

French-Thai: Longdo Dictionary
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top