Search result for

flipper

(38 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flipper-, *flipper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flipper    [N] ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน)
flipper    [N] ตีนกบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
flipperฟลิปเปอร์, รยางค์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายใบพาย ใช้สำหรับว่ายน้ำของสัตว์น้ำบางชนิด เช่น แมวน้ำ สิงโตทะเล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flipper(ฟลิพ'เพอะ) n. ครีบกว้าง (ของแมวน้ำหรือปลาวาฬ) ,แผ่น ตีนเป็ดของนักประดาน้ำ (flippers) ,มือ, Syn. fin
flipperty ###SW. flopperty adj. ห้อยย้อย,ลดต่ำลง,หย่อนยาน,หุบลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My flippers!ตีนเป็ดฉัน Spygirl (2004)
I swam across the river without flippersฉันต้องว่ายข้ามแม่น้ำ โดยปราศจากตีนเป็ด Spygirl (2004)
it looks like flipper threw up.ดูเหมือนกะที่อะไรอฟลิปเปอร์(ปลาโลมาจากหนังเรื่องนี้)สำรอกออกมาก Aqua (2005)
Remember Flipper?ยังจำ"ฟลิปเปอร์"ได้ไหม Open Water 2: Adrift (2006)
Just let me drop flipper in the harbor, okay?แกจะรอให้ฉัน อาบน้ำเสร็จก่อนไม่ได้หรือไง Harold (2008)
Oh, flip, flipper and flipping hell!โอ้ไม่ไม่ไม่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I feel somewhat responsible because it was the Flipper TV series that created this multi-billion-dollar industry.พวกเขาติดตามเธอ ไปที่ชายหาด และแขวนคอเธอด้วย เข็มขัดของเธอเอง โลมาพวกนี้คือสัญลักษณ์ ของวันใหม่แห่งสิ่งแวดล้อม The Cove (2009)
There were five female dolphins who collectively played the part of Flipper.ทำให้เกิดอุตสาหกรรม มูลค่าหลายพันล้านเหรียญ มันทำให้เกิดความต้องการ ที่จะว่ายน้ำ และจูบกับพวกมัน The Cove (2009)
Thanks, Flipper.การฝึกโลมานั้นไม่มีคู่มือ The Cove (2009)
Yeah. Thanks, Flipper.ผมจะได้รับบทมา The Cove (2009)
The house that you see on the Flipper set where the family lives was actually my house.ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนคำพูดเหล่านั้น ออกมาเป็นท่าทาง ขอบคุณ ฟลิปเปอร์ ใช่ ขอบคุณมาก ฟลิปเปอร์ The Cove (2009)
And right in front of the house there was a lake, salt water lake, and that's where Flipper was at the end of the dock.คือพวกมันฉลาดกว่าที่เราคิดไว้ บ้านที่คุณเห็นในเรื่อง ฟลิปเปอร์ ที่ครอบครัวอาศัยอยู่ The Cove (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะหลิว    [N] spade of frying pan, See also: flipper used in frying, Example: เมื่อวานนี้แม่ซื้อตะหลิวอันใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอันเก่าที่หักไป, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: เครื่องมือทำด้วยเหล็ก ใช้แซะหรือตักของที่ทอดหรือผัดในกระทะ, Notes: (จีน)
ตีนกบ    [N] fin, See also: flipper, Count unit: คู่, ข้าง, Thai definition: รองเท้าที่ใส่สำหรับดำน้ำมีลักษณะคล้ายกับตีนของกบ
ครีบ    [N] fin, See also: flipper, Example: ปลาตัวนี้ว่ายน้ำไม่ได้เพราะครีบขาด, Count unit: ครีบ, Thai definition: อวัยวะที่เป็นแผ่นติดกันเป็นพืดอยู่ใต้ท้องและสันหลังของปลาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครีบ[n.] (khrīp) EN: fin ; flipper   FR: nageoire [f] ; aileron [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIPPER    F L IH1 P ER0
FLIPPERS    F L IH1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flipper    (n) (f l i1 p @ r)
flippers    (n) (f l i1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flipper {m}; Flipperspiel {n}pinball [Add to Longdo]
Flipperstreifen {m}flipper band [Add to Longdo]
Schwimmflosse {f} | Schwimmflossen {pl}flipper | flippers [Add to Longdo]
Flipper {m}; Brustflosse {f} [zool.]flipper; pectoral fin [Add to Longdo]
Kernfahne {f}flipper strip [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリッパー[, furippa-] (n) (1) (seal, walrus) flipper; (2) swimfin, (diving) fin, (diving) flipper; (3) (pinball) flipper [Add to Longdo]
水掻き;蹼[みずかき, mizukaki] (n) web(foot); paddle; swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]
足ひれ;足ヒレ[あしひれ(足ひれ);あしヒレ(足ヒレ), ashihire ( ashi hire ); ashi hire ( ashi hire )] (n) swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚蹼[jiǎo pǔ, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄨˇ, / ] flippers; fins [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flipper \Flip"per\, n. [Cf. {Flip}, {Flippant}.]
   1. (Zool.) A broad flat limb used for swimming, as those of
    seals, sea turtles, whales, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) The hand. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flippers \flippers\ n. {flipper} [By analogy with
   flipper[W13(1)], the limb of an aquatic animal used for
   locomotion]
   A type of shoe with a paddle-like front extending well beyond
   the end of the toe, used an aid in swimming (especially
   underwater).
 
   Note: They are typically of rubber-like material, and are not
      worn when walking on land.
 
   Syn: fin, fins.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flipper
   n 1: a shoe for swimming; the paddle-like front is an aid in
      swimming (especially underwater) [syn: {flipper}, {fin}]
   2: the flat broad limb of aquatic animals specialized for
     swimming

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Flipper [flipr] (n) , s.(m )
   pinball
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top