Search result for

finale

(45 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finale-, *finale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finale[N] ฉากสุดท้ายในละคร, See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย, Syn. climax, ending, epilogue, Ant. prologue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย,ตอนจบ
grand finaleตอบจบ,แบบสุดยอด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FINALEPISODEตอนจบ Episode #1.20 (2012)
About the finale dress, loved it.ชุดฟินาเล่ตัวนั้นน่ะหรอ ฉันชอบมันมากเลยหละ New Haven Can Wait (2008)
We're closing in on the grand finale, here.เราใกล้จะถึงช่วงตอนจบแล้ว Lucifer Rising (2009)
Great, my big finale. I said fight!ดีมาก, งานชิ้นสุดท้ายของฉัน ฉันบอกให้สู้! Astro Boy (2009)
A finale.แค่นั้นเหรอ The International (2009)
A finale.แค่นั้น The International (2009)
- You ready for the grand finale?- เธอพร้อมจะเสร็จหรือยัง? Easy A (2010)
Just giving things a finale vibe.แค่พยายามสร้างบรรยากาศตอนจบน่ะ Pascal's Triangle Revisited (2010)
Well, how's this for a finale vibe?เหรอ บรรยากาศตอนจบยังไงกัน? Pascal's Triangle Revisited (2010)
Actor Sung Min Woo became the hero of the wedding-themed finale!นักแสดง ซุงมินวูจะกลายเป็นฮีโร่ ของชุดสุดท้ายในธีมชุดแต่งงาน Oh! My Lady (2010)
Are my bees ready for the grand finale?ผึ้งของข้าพร้อมหรือไม่ กับการจบงานเลี้ยงครั้งใหญ่ Your Highness (2011)
It's gonna be our finale.นั่นน่าจะเป็นโชว์ฟีน่าเลาของเรา A Night of Neglect (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้นปลาย[n.] (banplāi) FR: phase finale [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāksā theung thīsut) EN: final judgement = final judgment (Am.)   FR: décision finale [f]
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]   FR: vraiment ; exactement [particule finale]
ไม้ทัณฑฆาต[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
มาตราตัวสะกด[n. exp.] (māttrā tūasakot) FR: consonnes finales [f]
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
น่ะ[X] (na) EN: [ending particle to make a command softer]   FR: [particule finale d'impératif atténué] ; c'est compris ?
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin

CMU English Pronouncing Dictionary
FINALE    F AH0 N AE1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finale    (n) (f i1 n aa1 l ii)
finales    (n) (f i1 n aa1 l i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finale {n}; Endrunde {f} [sport]finals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドフィナーレ[, gurandofina-re] (n) grand finale [Add to Longdo]
フィナル;フィナーレ[, finaru ; fina-re] (n) finale (ita [Add to Longdo]
終局[しゅうきょく, shuukyoku] (n,adj-no) end; close; conclusion; denouement; finale; end of a game of go; (P) [Add to Longdo]
終曲[しゅうきょく, shuukyoku] (n) finale [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) [Add to Longdo]
大詰め(P);大詰[おおづめ, oodume] (n) final scene; the end; finale; (P) [Add to Longdo]
大詰めを迎える;大詰を迎える[おおづめをむかえる, oodumewomukaeru] (exp,v1) to approach the finale; to come to a close [Add to Longdo]
大団円[だいだんえん, daidan'en] (n) denouement; ending; conclusion; (grand) finale [Add to Longdo]
大尾[たいび, taibi] (n) end; conclusion; finale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finale \Fi*na"le\ (f[-e]*n[aum]"l[asl]), n. [It. See {Final}.]
   Close; termination; as:
   (a) (Mus.) The last movement of a symphony, sonata, concerto,
     or any instrumental composition.
   (b) The last composition performed in any act of an opera.
   (c) The closing part, piece, or scene in any public
     performance or exhibition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finale
   n 1: the closing section of a musical composition [syn:
      {finale}, {coda}]
   2: the temporal end; the concluding time; "the stopping point of
     each round was signaled by a bell"; "the market was up at the
     finish"; "they were playing better at the close of the
     season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis}, {finish},
     {last}, {conclusion}, {close}]
   3: the concluding part of any performance [syn: {finale},
     {close}, {closing curtain}, {finis}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 finale
   decider; play‐off
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 finale [finalə]
   decider; play‐off
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Finale [fiːnaːlə] (n) , s.(n )
   finales
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top