Search result for

financial

(105 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -financial-, *financial*.
English-Thai: Longdo Dictionary
financial report(n) รายงานทางการเงิน
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ
financial statement(n) งบการเงิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
financial distress (n ) (การเงิน) ภาวะที่ประสบความยากลำบาก,หรือไม่สามารถทำตามภาระผูกพันได้ เช่น ไม่สามารถชำระหนี้ที่กู้ไปได้, ความตกต่ำทางการเงิน (จากการมีเงินไม่เพียงพอ), ปัญหาทางการเงิน, ปัญหาที่อาจนำไปสู่การล้มละลาย (กรณีบริษัท) e.g. Member countries face acute financial distress.
See also: R. bankruptcy, recession, depression
financial report (n) งบการเงิน
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
financial    [ADJ] ทางการเงิน, See also: เกี่ยวกับการเงิน, เกี่ยวกับการคลัง, Syn. fiscal, monetary
financial year    [N] ปีงบประมาณ, Syn. fiscal year

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
financialทางการคลัง, ทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial administrationการบริหารการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial incentiveสิ่งจูงใจทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial provisionข้อกำหนดให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial provision orderคำสั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial yearปีการเงิน, ปีการคลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Financial accountingงบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน [การบัญชี]
Financial advisorที่ปรึกษาทางการเงิน
สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการให้บริการแก่บริษัทมหาชนจำกัด เกี่ยวกับคำปรึกษา ความเห็นและการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป เช่น ในกรณีจะนำหุ้นออกขายต่อประชาชนทั่วไป จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ จะจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทให้พ้นจากการเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น [ตลาดทุน]
Financial auditการตรวจสอบงบการเงิน [การบัญชี]
Financial crisesวิกฤตการณ์ทางการเงิน [TU Subject Heading]
Financial documentการบัญชีการเงิน [การบัญชี]
Financial engineeringวิศวกรรมการเงิน [TU Subject Heading]
Financial executivesนักบริหารการเงิน [TU Subject Heading]
Financial expenseเอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Financial flowกระแสการเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Financial Incentivesการจัดสิ่งชวนใจด้านการเงิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
financialWe are counting on your for financial help.
financialYou can't count on him for financial help.
financialWe must consider the financial aspects of this project.
financialTokyo, as you know, is one of the financial centers of the world.
financialThe company's financial year runs from April until March of the following year.
financialThe country is confronted with a financial crisis.
financialIt will require substantial time and financial resources.
financialA successful business is built on careful financial management.
financialMr Brown is our financial adviser.
financialThe fire and power outage resulted in a shortened workday at some exchanges in Manhattan's financial district.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
financial yearปีงบประมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
financial(adj) เกี่ยวกับเงินทุน,ในทางการเงิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งบการเงิน    [N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
สถาบันการเงิน    [N] financial institution, Example: ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุด เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น, Count unit: สถาบัน
วงเงิน    [N] financial amount, Example: ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตให้เขาในวงเงิน 50,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: จำนวนเงินที่จำกัดไว้เพื่อใช้ทำตามวัตถุประสงค์
ตั๋วเงินคลัง    [N] financial negotiable note, Example: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง, Count unit: ใบ,ฉบับ, Thai definition: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
ตั๋วเงินคลัง    [N] financial negotiable note, Example: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
ทางการเงิน    [ADJ] financial, Example: การอุดหนุนทางการเงินมีส่วนช่วยการปรับปรุงทางเทคโนโลยี, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีการเงิน[n. exp.] (banchī kānngoen) EN: financial accounting   
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kānngoen) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngoenthun) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
การบริหารการคลัง[n. exp.] (kān børihān kānkhlang) EN: financial administration   
การจัดการทางการเงิน[n. exp.] (kān jatkān thāng kān ngoen) EN: financial management   
การควบคุมทางการเงิน[n. exp.] (kān khūapkhum thāng kānngoen) EN: financial control   FR: contrôle financier [m]
การตัดสินใจทางการเงิน[n. exp.] (kān tatsinjai thāng kānngoen) EN: financing decision ; financial decision   
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate   FR: magnat de la finance [m]
ความเสี่ยงทางการเงิน[n. exp.] (khwām sīeng thāng kānngoen) EN: financial risk   FR: risque financier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINANCIAL    F AH0 N AE1 N SH AH0 L
FINANCIAL    F AY2 N AE1 N SH AH0 L
FINANCIALS    F AY2 N AE1 N SH AH0 L Z
FINANCIALS    F AH0 N AE1 N SH AH0 L Z
FINANCIAL'S    F AY2 N AE1 N SH AH0 L Z
FINANCIAL'S    F AH0 N AE1 N SH AH0 L Z
FINANCIALLY    F AH0 N AE1 N SH AH0 L IY0
FINANCIALLY    F AY2 N AE1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
financial    (j) (f ai1 n a1 n sh l)
financially    (a) (f ai1 n a1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung {f}financial settlement [Add to Longdo]
Geldklemme {f}financial difficulties [Add to Longdo]
Finanzwesen {n}financial concerns [Add to Longdo]
Kapitalkraft {f}financial capacity [Add to Longdo]
Finanzausgleich {m}financial compensation [Add to Longdo]
Finanzverwaltung {f}financial management [Add to Longdo]
Finanzwirtschaft {f}financial management [Add to Longdo]
Vermögensberatung {f}financial advice [Add to Longdo]
Wirtschaftszeitung {f}financial newspaper [Add to Longdo]
Vermögenslage {f} [fin.]financial status [Add to Longdo]
Bilanzpressekonferenz {f}financial statement press conference [Add to Longdo]
Finanzlage {f} | Finanzlagen {pl}financial state | financial states [Add to Longdo]
Finanzmarkt {m} | Finanzmärkte {pl}financial market | financial markets [Add to Longdo]
Zuwendung {f}; finanzieller Beitragfinancial contribution [Add to Longdo]
Finanzdienstleistungsunternehmen {n}financial services company [Add to Longdo]
Börsenblatt {n} | Börsenblätter {pl}financial newspaper | financial newspapers [Add to Longdo]
Finanzbericht {m}; Geschäftsbericht {m}financial report [Add to Longdo]
Börsenzeitung {f} | Börsenzeitungen {pl}financial paper | financial papers [Add to Longdo]
Wirtschaftsjahr {n} | Wirtschaftsjahre {pl}financial year | financial years [Add to Longdo]
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung {f}financial settlement and compensatory payment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
クオンツ分析[クオンツぶんせき, kuontsu bunseki] (n) quantitative analysis (esp. financial) [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
ファイナンシャルプランニング[, fainansharupuranningu] (n) financial planning [Add to Longdo]
ボラティリティ[, borateiritei] (n) volatility (esp. of a financial market) [Add to Longdo]
リストラクチャリング;リストラクチュアリング;リストラチャリング[, risutorakucharingu ; risutorakuchuaringu ; risutoracharingu] (n) (1) (financial) restructuring; converting short-term debt into long-term debt; (2) (corporate) restructuring; downsizing [Add to Longdo]
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year [Add to Longdo]
援交[えんこう, enkou] (n) (1) (abbr) (See 援助交際・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (abbr) (See 援助交際・2) schoolgirl prostitution [Add to Longdo]
援助交際[えんじょこうさい, enjokousai] (n,vs) (1) (See 援交・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (See 援交・2) schoolgirl prostitution; (P) [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] financial management; finance [Add to Longdo]
理财学[lǐ cái xué, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] financial management science [Add to Longdo]
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources [Add to Longdo]
财务[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, / ] financial affairs [Add to Longdo]
财务软件[cái wù ruǎn jiàn, ㄘㄞˊ ˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] financial software; accounting software [Add to Longdo]
财团[cái tuán, ㄘㄞˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] financial group [Add to Longdo]
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, / ] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes) [Add to Longdo]
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] financial resources; source of revenue [Add to Longdo]
财阀[cái fá, ㄘㄞˊ ㄈㄚˊ, / ] financial magnate; plutocrat; tycoon [Add to Longdo]
金融危机[jīn róng wēi jī, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] financial crisis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Financial \Fi*nan"cial\, a.
   Pertaining to finance. "Our financial and commercial system."
   --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 financial
   adj 1: involving financial matters; "fiscal responsibility"
       [syn: {fiscal}, {financial}] [ant: {nonfinancial}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top