Search result for

financial

(114 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -financial-, *financial*
English-Thai: Longdo Dictionary
financial report(n) รายงานทางการเงิน
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ
financial statement(n) งบการเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
financial[ADJ] ทางการเงิน, See also: เกี่ยวกับการเงิน, เกี่ยวกับการคลัง, Syn. fiscal, monetary
financial year[N] ปีงบประมาณ, Syn. fiscal year

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
financial yearปีงบประมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
financial(adj) เกี่ยวกับเงินทุน,ในทางการเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
financialทางการคลัง, ทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial administrationการบริหารการคลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial incentiveสิ่งจูงใจทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
financial provisionข้อกำหนดให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial provision orderคำสั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial yearปีการเงิน, ปีการคลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Financial accountingงบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน [การบัญชี]
Financial advisorที่ปรึกษาทางการเงิน
สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการให้บริการแก่บริษัทมหาชนจำกัด เกี่ยวกับคำปรึกษา ความเห็นและการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป เช่น ในกรณีจะนำหุ้นออกขายต่อประชาชนทั่วไป จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ จะจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทให้พ้นจากการเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น [ตลาดทุน]
Financial auditการตรวจสอบงบการเงิน [การบัญชี]
Financial crisesวิกฤตการณ์ทางการเงิน [TU Subject Heading]
Financial documentการบัญชีการเงิน [การบัญชี]
Financial engineeringวิศวกรรมการเงิน [TU Subject Heading]
Financial executivesนักบริหารการเงิน [TU Subject Heading]
Financial expenseเอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Financial flowกระแสการเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Financial Incentivesการจัดสิ่งชวนใจด้านการเงิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
financial distress (n ) (การเงิน) ภาวะที่ประสบความยากลำบาก,หรือไม่สามารถทำตามภาระผูกพันได้ เช่น ไม่สามารถชำระหนี้ที่กู้ไปได้, ความตกต่ำทางการเงิน (จากการมีเงินไม่เพียงพอ), ปัญหาทางการเงิน, ปัญหาที่อาจนำไปสู่การล้มละลาย (กรณีบริษัท) e.g. Member countries face acute financial distress.
See also: R. bankruptcy, recession, depression
financial report (n) งบการเงิน
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not friends with my mom? We're looking for financial backersเพื่อนแม่ฉัน ไม่ใช่เหรอ There Might be Blood (2008)
Start getting interested in financial technology.เริ่มสนใจเรื่องการเงินบ้าง Heartbreak Library (2008)
We will climb up notches in the financial world ranking.เราจะไต่ขึ้นไปในบันทึกของอันดับโลก ของธุรกิจการเงิน Episode #1.5 (2008)
I can walk out of here and get the identities and financial statements of ten people in ten minutes, on a slow day, with one hand on my junk.ชั้นสามารถเดินออกไปจากนี่ เก็บข้อมูลและข้อมูลทางการเงินของคน 10 คนได้ภายใน 10 นาที ในวันๆนึง ด้วยมือข้างเดียวกับไอ้ของขยะๆเนี่ย แล้วข้อมูลที่อยู่ในเซลล่าล่ะ? Breaking and Entering (2008)
You've been stealing financial records from your office.ที่คุณโขมยบันทึกการบัญชี มาจาก Office ของคุณ 24: Redemption (2008)
Because first you should get his financials before he's forewarned.ก่อนอื่นคุณควรรวบรวมประวัติการเงินเขา ก่อนเขาจะเอะใจ Burn After Reading (2008)
Would you bring in your copy of the Cox financials?ขอสำเนาการเงิน ของครอบครัวค็อกซ์ด้วยนะ Burn After Reading (2008)
Financial policies with the imf and world bank.นโยบายการเงินกับ IMF และ World Bank ได้สำเร็จ Safe and Sound (2008)
Financially, of course.เธอไฮโซขึ้นมากเลยนะ คงรวยขึ้นเยอะเลยหล่ะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The american people are in financial crisis now...ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ชาวอเมริกันกำลังอยู่ในภาวะทางการเงิน... Chapter Ten '1961' (2009)
Phone logs, financial records— it's all here.บันทึกโทรศัพท์ บันทึกการเงิน ทั้งหมดในนี้ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Any financial stories that have caught your eye recently?มีสถานการณ์การเงินเรื่องไหนที่คุณสนใจเป็นพิเศษมั้ยช่วงนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
financialAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
financialA successful business is built on careful financial management.
financialAutomobile sales suffered a setback at the end of the financial year.
financialCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
financialCosts of financial services are rising in every country.
financialFinancial experts don't know what to make of this trend.
financialFinancial reforms may ameliorate the current economic difficulties..
financialFinancial support is given to them.
financialGold prices are skyrocketing in the wake of financial instability.
financialHe became financially independent.
financialHe is badly situated financially.
financialHe is financially embarrassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งบการเงิน[N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
สถาบันการเงิน[N] financial institution, Example: ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุด เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น, Count unit: สถาบัน
วงเงิน[N] financial amount, Example: ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตให้เขาในวงเงิน 50,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: จำนวนเงินที่จำกัดไว้เพื่อใช้ทำตามวัตถุประสงค์
ตั๋วเงินคลัง[N] financial negotiable note, Example: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง, Count unit: ใบ,ฉบับ, Thai definition: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
ตั๋วเงินคลัง[N] financial negotiable note, Example: กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตั๋วเงินคลัง, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: ตั๋วเงินซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงินระยะสั้นของรัฐบาล
ทางการเงิน[ADJ] financial, Example: การอุดหนุนทางการเงินมีส่วนช่วยการปรับปรุงทางเทคโนโลยี, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีการเงิน[n. exp.] (banchī kānngoen) EN: financial accounting   
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kānngoen) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngoenthun) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
การบริหารการคลัง[n. exp.] (kān børihān kānkhlang) EN: financial administration   
การจัดการทางการเงิน[n. exp.] (kān jatkān thāng kān ngoen) EN: financial management   
การควบคุมทางการเงิน[n. exp.] (kān khūapkhum thāng kānngoen) EN: financial control   FR: contrôle financier [m]
การตัดสินใจทางการเงิน[n. exp.] (kān tatsinjai thāng kānngoen) EN: financing decision ; financial decision   
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate   FR: magnat de la finance [m]
ความเสี่ยงทางการเงิน[n. exp.] (khwām sīeng thāng kānngoen) EN: financial risk   FR: risque financier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINANCIAL    F AH0 N AE1 N SH AH0 L
FINANCIAL    F AY2 N AE1 N SH AH0 L
FINANCIALS    F AY2 N AE1 N SH AH0 L Z
FINANCIALS    F AH0 N AE1 N SH AH0 L Z
FINANCIAL'S    F AY2 N AE1 N SH AH0 L Z
FINANCIAL'S    F AH0 N AE1 N SH AH0 L Z
FINANCIALLY    F AH0 N AE1 N SH AH0 L IY0
FINANCIALLY    F AY2 N AE1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
financial    (j) (f ai1 n a1 n sh l)
financially    (a) (f ai1 n a1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung {f}financial settlement [Add to Longdo]
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung {f}financial settlement and compensatory payment [Add to Longdo]
Bilanzpressekonferenz {f}financial statement press conference [Add to Longdo]
Börsenblatt {n} | Börsenblätter {pl}financial newspaper | financial newspapers [Add to Longdo]
Börsenzeitung {f} | Börsenzeitungen {pl}financial paper | financial papers [Add to Longdo]
Finanzausgleich {m}financial compensation [Add to Longdo]
Finanzbericht {m}; Geschäftsbericht {m}financial report [Add to Longdo]
Finanzdienstleistungsunternehmen {n}financial services company [Add to Longdo]
Finanzlage {f} | Finanzlagen {pl}financial state | financial states [Add to Longdo]
Finanzmarkt {m} | Finanzmärkte {pl}financial market | financial markets [Add to Longdo]
Finanzsystem {n} | internationales Finanzsystemfinancial system | international financial system [Add to Longdo]
Finanzverwaltung {f}financial management [Add to Longdo]
Finanzwesen {n}financial concerns [Add to Longdo]
Finanzwirtschaft {f}financial management [Add to Longdo]
Geldangelegenheit {f} | Geldangelegenheiten {pl}financial matter | financial matters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
クオンツ分析[クオンツぶんせき, kuontsu bunseki] (n) quantitative analysis (esp. financial) [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
ファイナンシャルプランニング[, fainansharupuranningu] (n) financial planning [Add to Longdo]
ボラティリティ[, borateiritei] (n) volatility (esp. of a financial market) [Add to Longdo]
リストラクチャリング;リストラクチュアリング;リストラチャリング[, risutorakucharingu ; risutorakuchuaringu ; risutoracharingu] (n) (1) (financial) restructuring; converting short-term debt into long-term debt; (2) (corporate) restructuring; downsizing [Add to Longdo]
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year [Add to Longdo]
援交[えんこう, enkou] (n) (1) (abbr) (See 援助交際・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (abbr) (See 援助交際・2) schoolgirl prostitution [Add to Longdo]
援助交際[えんじょこうさい, enjokousai] (n,vs) (1) (See 援交・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (See 援交・2) schoolgirl prostitution; (P) [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
财务[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, / ] financial affairs, #2,039 [Add to Longdo]
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] financial management; finance, #3,371 [Add to Longdo]
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources, #9,004 [Add to Longdo]
金融市场[jīn róng shì chǎng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] financial market, #10,170 [Add to Longdo]
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] financial resources; source of revenue, #13,052 [Add to Longdo]
财团[cái tuán, ㄘㄞˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] financial group, #21,811 [Add to Longdo]
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, / ] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes), #32,007 [Add to Longdo]
财阀[cái fá, ㄘㄞˊ ㄈㄚˊ, / ] financial magnate; plutocrat; tycoon, #56,302 [Add to Longdo]
理财学[lǐ cái xué, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] financial management science [Add to Longdo]
财务软件[cái wù ruǎn jiàn, ㄘㄞˊ ˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] financial software; accounting software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Financial \Fi*nan"cial\, a.
   Pertaining to finance. "Our financial and commercial system."
   --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 financial
   adj 1: involving financial matters; "fiscal responsibility"
       [syn: {fiscal}, {financial}] [ant: {nonfinancial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top