ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

financier

F IH2 N AH0 N S IH1 R   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -financier-, *financier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
financier[N] บุคคลหรือบริษัทที่ให้ยืมเงินสำหรับการทำธุรกิจ
financier[VT] จัดหาเงินทุนให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
financier(n) นักการเงิน,ผู้ให้ทุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alahi is an international financier for the opium cartel, which is why the Drug Enforcement Administration has asked us to cooperate.อลาฮีเป็นนายทุนให้ขบวนการค้าฝิ่น ปปส.เลยขอให้เราร่วมมือด้วย Chuck Versus the Wookiee (2007)
One is Al-Masri, a lawyer a low-level al Qaeda financier, if that's not a contradiction in terms.คนนึงเป็นทนายชื่ออัล มาสรี่ นักการเงินระดับล่างของพวกอัลเคด้า ถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิด Body of Lies (2008)
Damien moreau is, um -- he's an international financier.เดเมียน มัวโรเป็น เอ่อ... เขาเป็นนายทุนข้ามชาติ The Big Bang Job (2010)
Financiers pulled all the money out in 2009, so it's not anything.ไฟแนนซ์ได้ถอนเงินสนับสนุนในปี 2009 สรุปว่ามันไม่มีอะไร. Supply and Demand (2011)
Andy Woods -- American financier we've long suspected of managing money for the Juarez Cartel.แอนดี้ วู้ด --นักการเงินอเมริกัน เราสงสัยเรื่องการจัดการการเงินที่กลุ่มบริษัทฮัวเรซมานานแล้ว Upper West Side Story (2012)
The couple were being represented by attorney Laurel Lance of CNRI in a lawsuit against financier Edward Rasmus.ทั้งคู่เป็นตัวแทน ของทนายความ,ลอเรล แลนซ์ จาก CNRI ในคดีความต่อต้านนักการเงิน,เอิดเวิร์ค ราสมัส Home Invasion (2013)
Listen, smartass, you want to kill a corrupt financier, you'll be my guest.ฟังนะ พ่อคนฉลาด นายต้องการฆ่าพวกนักลงทุนที่ทุจริต ที่เป็นแขกของฉัน The Balloonman (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
financierThe industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเบี้ย[N] creditor, See also: financier, usurer, Syn. นายเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kānngoen) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngoenthun) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
การควบคุมทางการเงิน[n. exp.] (kān khūapkhum thāng kānngoen) EN: financial control   FR: contrôle financier [m]
ความเสี่ยงทางการเงิน[n. exp.] (khwām sīeng thāng kānngoen) EN: financial risk   FR: risque financier [m]
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
เงินนอน [n.] (ngoennøn) EN: savings ; reserves   FR: économies [fpl] ; réserves financières [fpl]
ภาวะการณ์เงิน[n. exp.] (phāwakān ngoen) FR: conditions financières [fpl]
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[n. exp.] (phūjatkān fāi kān-ngoen) EN: finance manager   FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการการเงิน[n. exp.] (phūjatkān kānngoen) EN: treasurer ; finance manager   FR: directeur financier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINANCIER    F IH2 N AH0 N S IH1 R
FINANCIER    F AY2 N AE0 N S IH1 R
FINANCIERA    F AH0 N AE2 N S IY0 EH1 R AH0
FINANCIERE    F IH2 N AE0 N S IH1 R
FINANCIERO    F AH0 N AE2 N S IY0 EH1 R OW0
FINANCIERS    F IH2 N AH0 N S IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
financier    (n) fˈaɪnˈænsɪəʴr (f ai1 n a1 n s i@ r)
financiers    (n) fˈaɪnˈænsɪəʴz (f ai1 n a1 n s i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finanzier {m}; Finanzmann {m} | Finanziers {pl}; Finanzmänner {pl}financier | financiers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィナンシア[, finanshia] (n) financier [Add to Longdo]
フィナンシェ[, finanshie] (n) financier (type of pastry) [Add to Longdo]
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]
金融業者[きんゆうぎょうしゃ, kinyuugyousha] (n) money lender; financier [Add to Longdo]
財界人[ざいかいじん, zaikaijin] (n) financier [Add to Longdo]
財政家[ざいせいか, zaiseika] (n) financier [Add to Longdo]
資本家[しほんか, shihonka] (n) capitalist; financier; (P) [Add to Longdo]
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier [Add to Longdo]
出資者[しゅっししゃ, shusshisha] (n) investor; financier [Add to Longdo]
貸し元[かしもと, kashimoto] (n) financier; gambling boss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Financier \Fin`an*cier"\, v. i. [imp. & p. p. {Financiered}; p.
   pr. & vb. n. {Financiering}.]
   To conduct financial operations.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Financier \Fin`an*cier"\ (?; 277), n. [Cf. F. financier.]
   1. One charged with the administration of finance; an officer
    who administers the public revenue; a treasurer. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. One skilled in financial operations; one acquainted with
    money matters.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 financier
   n 1: a person skilled in large scale financial transactions
      [syn: {financier}, {moneyman}]
   v 1: conduct financial operations, often in an unethical manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top