ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

financier

F IH2 N AH0 N S IY1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -financier-, *financier*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
financier(n) บุคคลหรือบริษัทที่ให้ยืมเงินสำหรับการทำธุรกิจ
financier(vt) จัดหาเงินทุนให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน, นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน, จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
financier(n) นักการเงิน, ผู้ให้ทุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alahi is an international financier for the opium cartel, which is why the Drug Enforcement Administration has asked us to cooperate.อลาฮีเป็นนายทุนให้ขบวนการค้าฝิ่น ปปส.เลยขอให้เราร่วมมือด้วย Chuck Versus the Wookiee (2007)
Andy Woods -- American financier we've long suspected of managing money for the Juarez Cartel.แอนดี้ วู้ด --นักการเงินอเมริกัน เราสงสัยเรื่องการจัดการการเงินที่กลุ่มบริษัทฮัวเรซมานานแล้ว Upper West Side Story (2012)
The couple were being represented by attorney Laurel Lance of CNRI in a lawsuit against financier Edward Rasmus.ทั้งคู่เป็นตัวแทน ของทนายความ, ลอเรล แลนซ์ จาก CNRI ในคดีความต่อต้านนักการเงิน, เอิดเวิร์ค ราสมัส Home Invasion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
financierThe industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเบี้ย(n) creditor, See also: financier, usurer, Syn. นายเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทการเงิน[børisat kānngoen] (n, exp) EN: finance company ; financial enterprise  FR: société financière [ f ]
บริษัทเงินทุน[børisat ngoenthun] (n, exp) EN: finance company ; financial enterprise  FR: société financière [ f ]
การควบคุมทางการเงิน[kān khūapkhum thāng kānngoen] (n, exp) EN: financial control  FR: contrôle financier [ m ]
ความเสี่ยงทางการเงิน[khwām sīeng thāng kānngoen] (n, exp) EN: financial risk  FR: risque financier [ m ]
มีเงินพอ[mī ngoēn phø] (v, exp) EN: afford ; have enough money  FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[mī ngoenthun phø] (v, exp) EN: afford ; have enough money  FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
เงินนอน[ngoennøn] (n) EN: savings ; reserves  FR: économies [ fpl ] ; réserves financières [ fpl ]
ภาวะการณ์เงิน[phāwakān ngoen] (n, exp) FR: conditions financières [ fpl ]
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[phūjatkān fāi kān-ngoen] (n, exp) EN: finance manager  FR: directeur financier [ m ]
ผู้จัดการการเงิน[phūjatkān kānngoen] (n, exp) EN: treasurer ; finance manager  FR: directeur financier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FINANCIER F IH2 N AH0 N S IY1 R
FINANCIER F AY2 N AE0 N S IY1 R
FINANCIERA F IH0 N AE2 N S IY0 EH1 R AH0
FINANCIERE F IH2 N AE0 N S IH1 R
FINANCIERO F IH0 N AE2 N S IY0 EH1 R OW0
FINANCIERS F IH2 N AH0 N S IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
financier (n) fˈaɪnˈænsɪəʳr (f ai1 n a1 n s i@ r)
financiers (n) fˈaɪnˈænsɪəʳz (f ai1 n a1 n s i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finanzier { m }; Finanzmann { m } | Finanziers { pl }; Finanzmänner { pl }financier | financiers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィナンシア[finanshia] (n) financier [Add to Longdo]
フィナンシェ[finanshie] (n) financier (type of pastry) [Add to Longdo]
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]
金融業者[きんゆうぎょうしゃ, kinyuugyousha] (n) money lender; financier [Add to Longdo]
財界人[ざいかいじん, zaikaijin] (n) financier [Add to Longdo]
財政家[ざいせいか, zaiseika] (n) financier [Add to Longdo]
資本家[しほんか, shihonka] (n) capitalist; financier; (P) [Add to Longdo]
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier [Add to Longdo]
出資者[しゅっししゃ, shusshisha] (n) investor; financier [Add to Longdo]
貸し元[かしもと, kashimoto] (n) financier; gambling boss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Financier \Fin`an*cier"\, v. i. [imp. & p. p. {Financiered}; p.
   pr. & vb. n. {Financiering}.]
   To conduct financial operations.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Financier \Fin`an*cier"\ (?; 277), n. [Cf. F. financier.]
   1. One charged with the administration of finance; an officer
    who administers the public revenue; a treasurer. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. One skilled in financial operations; one acquainted with
    money matters.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 financier
   n 1: a person skilled in large scale financial transactions
      [syn: {financier}, {moneyman}]
   v 1: conduct financial operations, often in an unethical manner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top