Search result for

exist

(127 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exist-, *exist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exist[VI] มีชีวิต, See also: รอดชีวิต, มีชีวิตอยู่, Syn. breathe, live, survive
exist[VI] มีอยู่, Syn. be
existent[ADJ] ที่มีอยู่, Syn. existing
existing[ADJ] ที่มีอยู่, Syn. existent
existence[N] การดำรงอยู่, See also: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่, Syn. being, living, survival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exist(เอคซิสทฺ') {existed,existing,exists} vi. ดำรงอยู่,มีอยู่,คงอยู่, Syn. live
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
existent(เอคซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่,ซึ่งดำรงอยู่,ในขณะนี้. n. ผู้ที่ดำรงอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
coexistvt. อยู่ร่วมกัน, See also: coexistent adj. ดูcoexist coexistence n. ดูcoexist
inexistent(อินอิกซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่., See also: inexistency n.
preexist(พรีอิกซิสทฺ') vi.,vt. มีอยู่ก่อน
sexist(เซค'ซิส๎ทฺ) n. ผู้แบ่งแยกเพศ,ผู้กีดกันเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
exist(vi) ดำรงอยู่,คงอยู่,อยู่,มีจริง,มีชีวิตอยู่
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
preexist(vi) มีอยู่ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
existมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existence theoremทฤษฎีบทการมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existential quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existentialismอัตถิภาวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existentialismอัตถิภาวนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
existing personบุคคลที่ปฏิสนธิแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Existคงสภาพอยู่ [การแพทย์]
Existentialismอัตถิภาวนิยม [TU Subject Heading]
Existentialismเอกซิสเทนเซียลิสม์,ลัทธิ,เอ็กซิสเทนเซียลิสม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
existential (adj) เกี่ยวกับการมีุอยู่ / ดำรงอยู่, เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, they actually don't exist.จริงๆแล้วพวกเขาไม่มีตัวตน Committed (2008)
Of course they do. They exist.แน่นอน พวกเขามีอยู่จริง. Committed (2008)
To be given the power of a god, yet exist among humans.จึงยอให้พลังของพระเจ้า... ยังคงอยู่ระหว่างมนุษย์ Odyssey (2008)
I've been holding onto a life on this farm that hasn't existed for years.ผมยังคงหยุดใช้ชีวิตในฟาร์มนี้ซึ่งคงจะไม่ได้อยู่หลายปี Odyssey (2008)
If i didn't know you, I wouldn't even know you existed.ถ้าฉันไม่รู้้้้้จักคุณ ฉันจะยังไม่รู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่ Not Cancer (2008)
You do know that stuff existsนายก็รู้ไส้ขนมแตกแล้ว Adverse Events (2008)
They denied my existence.พวกเค้าปฏิเสธการมีตัวตนของฉัน Birthmarks (2008)
If you hadn't been bored one weekend, it wouldn't even exist.ถ้าคุณเบื่อตอนสุดสัปดาห์/มัันก็จะหาย เฮ้! Birthmarks (2008)
"dad, I refuse to recognize your existence because I have chosen James Bond as my dad"?\"พ่อครัับ.. ผมปฏิเสธการคงอยู่ของคุณ\ เพราะผมเลือกเจมส์บอนด์เป็นพ่อ Birthmarks (2008)
I feel like my existence is ignored.ที่บ้าน, ฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่มีตัวตน Akai ito (2008)
Such moment never existedเวลาเช่นนั้นไม่มีทางเป็นได้จริง Portrait of a Beauty (2008)
My existence itself is the problem.ฉันคิดว่าปัญหาก็คือ การมีชีวิตอยู่ของฉันเอง Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
existAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
existAll existence you see before you must be wiped out.
existA new law has come into existence.
existAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
existAnimals cannot exist without air and water.
existAstronomers inferred the existence of a local supercluster.
existAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
existA vein of poetry exists in the hearts of all men.
existBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
existBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
existDeath ends man's finite existence.
existDo ghosts really exist?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยู่รอด[N] survival, See also: existence, living, Example: รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประชาชน
เป็น[ADJ] alive, See also: existent, living, Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด, Ant. ตาย, Example: เขาซื้อปลาเป็นๆ มาทำอาหาร
เป็นอยู่[V] exist, Syn. มีอยู่, Example: เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยดังที่เป็นอยู่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ, Thai definition: สภาพในปัจจุบัน
ชีพ[N] living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชีวิต[N] life, See also: existence, living, Syn. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต, Ant. ความตาย, Example: ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมลพิษที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน, Count unit: ชีวิต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดำรง[N] living, See also: existence, subsistence, Syn. การคงอยู่, Thai definition: การมีชีวิตอยู่
การดำรงชีวิต[N] living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต[N] living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงอยู่[N] existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
การดำรงอยู่[N] existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence   FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence   FR: vie [f] ; existence [f]
ชีพ[v.] (chīp) EN: live ; exist   FR: vivre ; exister
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence   FR: vie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXIST    IH0 G Z IH1 S T
EXISTS    IH0 G Z IH1 S
EXISTS    IH0 G Z IH1 S S
EXISTS    IH0 G Z IH1 S T S
EXISTED    IH0 G Z IH1 S T AH0 D
EXISTENT    EH0 G Z IH1 S T AH0 N T
EXISTING    IH0 G Z IH1 S T IH0 NG
EXISTENCE    IH0 G Z IH1 S T AH0 N S
EXISTENCE    EH0 G Z IH1 S T AH0 N S
EXISTENTIAL    EH2 K S IH2 S T EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exist    (v) (i1 g z i1 s t)
exists    (v) (i1 g z i1 s t s)
existed    (v) (i1 g z i1 s t i d)
existent    (j) (i1 g z i1 s t @ n t)
existing    (v) (i1 g z i1 s t i ng)
existence    (n) (i1 g z i1 s t @ n s)
existences    (n) (i1 g z i1 s t @ n s i z)
existential    (n) (e g s i s t e1 n sh @ l)
existentialism    (n) (e2 g z i s t e1 n sh @ l i z @ m)
existentialist    (n) (e2 g z i s t e1 n sh @ l i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Existenz {f}existence [Add to Longdo]
Existenzberechtigung {f}right to exist [Add to Longdo]
Existenzberechtigung {f}raison d'être [Add to Longdo]
Existenzgründer {m}entrepreneur [Add to Longdo]
Existenzkampf {m} | Existenzkämpfe {pl}struggle for existence | struggles for existence [Add to Longdo]
Existenzminimum {n}subsistence level [Add to Longdo]
existentexistent [Add to Longdo]
existentexisting [Add to Longdo]
existentiell; existenziellexistential [Add to Longdo]
existenzgefährdend; lebensfeindlich {adj}threatening our existence [Add to Longdo]
existierend; existent; vorhanden {adj}existing; in existence [Add to Longdo]
existiertexisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
ごんす[, gonsu] (exp) (abbr) (arch) (pol) (See 御座んす) to be; to exist [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
もしあれば[, moshiareba] (exp) if any; if it exists [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
エグジスタンシアリスム[, egujisutanshiarisumu] (n) existentialisme (fre [Add to Longdo]
エグジスタンス[, egujisutansu] (n) existence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] exist side by side; exist simultaneously [Add to Longdo]
[cún, ㄘㄨㄣˊ, ] exist; deposit; store; keep; survive [Add to Longdo]
存在主义[cún zài zhǔ yì, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] existentialism [Add to Longdo]
既有[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ, ] existing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そん, son] EXISTIEREN, DENKEN, WISSEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exist \Ex*ist"\, v. i. [imp. & p. p. {Existed}; p. pr. & vb. n.
   {Existing}.] [L. existere, exsistere, to step out or forth,
   emerge, appear, exist; ex out + sistere to cause to stand, to
   set, put, place, stand still, fr. stare to stand: cf. F.
   exister. See {Stand}.]
   1. To be as a fact and not as a mode; to have an actual or
    real being, whether material or spiritual.
    [1913 Webster]
 
       Who now, alas! no more is missed
       Than if he never did exist.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
       To conceive the world . . . to have existed from
       eternity.               --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To be manifest in any manner; to continue to be; as, great
    evils existed in his reign.
    [1913 Webster]
 
   3. To live; to have life or the functions of vitality; as,
    men can not exist in water, nor fishes on land.
 
   Syn: See {Be}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exist
   v 1: have an existence, be extant; "Is there a God?" [syn:
      {exist}, {be}]
   2: support oneself; "he could barely exist on such a low wage";
     "Can you live on $2000 a month in New York City?"; "Many
     people in the world have to subsist on $1 a day" [syn:
     {exist}, {survive}, {live}, {subsist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top