ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exist

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exist-, *exist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exist(vi) มีชีวิต, See also: รอดชีวิต, มีชีวิตอยู่, Syn. breathe, live, survive
exist(vi) มีอยู่, Syn. be
existent(adj) ที่มีอยู่, Syn. existing
existing(adj) ที่มีอยู่, Syn. existent
existence(n) การดำรงอยู่, See also: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่, Syn. being, living, survival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exist(เอคซิสทฺ') { existed, existing, exists } vi. ดำรงอยู่, มีอยู่, คงอยู่, Syn. live
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่, ความเป็นอยู่, สิ่งที่มีอยู่จริง
existent(เอคซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่, ซึ่งดำรงอยู่, ในขณะนี้. n. ผู้ที่ดำรงอยู่, สิ่งที่มีอยู่จริง
coexistvt. อยู่ร่วมกัน, See also: coexistent adj. ดูcoexist coexistence n. ดูcoexist
inexistent(อินอิกซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่., See also: inexistency n.
preexist(พรีอิกซิสทฺ') vi., vt. มีอยู่ก่อน
sexist(เซค'ซิส๎ทฺ) n. ผู้แบ่งแยกเพศ, ผู้กีดกันเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
exist(vi) ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่, มีจริง, มีชีวิตอยู่
existence(n) การดำรงอยู่, การมีอยู่, การอยู่, ชีวิต, ความเป็นอยู่
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน, อยู่ร่วมกัน
preexist(vi) มีอยู่ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
existมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existence theoremทฤษฎีบทการมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existential quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existentialismอัตถิภาวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existentialismอัตถิภาวนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
existing personบุคคลที่ปฏิสนธิแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Existคงสภาพอยู่ [การแพทย์]
Existentialismอัตถิภาวนิยม [TU Subject Heading]
Existentialismเอกซิสเทนเซียลิสม์, ลัทธิ, เอ็กซิสเทนเซียลิสม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
existential(adj) เกี่ยวกับการมีุอยู่ / ดำรงอยู่, เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

WordNet (3.0)
exist(v) have an existence, be extant, Syn. be
exist(v) support oneself, Syn. live, survive, subsist
existent(adj) having existence or being or actuality, Syn. existing, Ant. nonexistent
existential(adj) of or as conceived by existentialism
existential(adj) relating to or dealing with existence (especially with human existence)
existentialism(n) (philosophy) a 20th-century philosophical movement chiefly in Europe; assumes that people are entirely free and thus responsible for what they make of themselves, Syn. existentialist philosophy, existential philosophy
existentialist(n) a philosopher who emphasizes freedom of choice and personal responsibility but who regards human existence in a hostile universe as unexplainable, Syn. existential philosopher, existentialist philosopher
existentialist(adj) relating to or involving existentialism

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Exist

v. i. [ imp. & p. p. Existed; p. pr. & vb. n. Existing. ] [ L. existere, exsistere, to step out or forth, emerge, appear, exist; ex out + sistere to cause to stand, to set, put, place, stand still, fr. stare to stand: cf. F. exister. See Stand. ] 1. To be as a fact and not as a mode; to have an actual or real being, whether material or spiritual. [ 1913 Webster ]

Who now, alas! no more is missed
Than if he never did exist. Swift. [ 1913 Webster ]

To conceive the world . . . to have existed from eternity. South. [ 1913 Webster ]

2. To be manifest in any manner; to continue to be; as, great evils existed in his reign. [ 1913 Webster ]

3. To live; to have life or the functions of vitality; as, men can not exist in water, nor fishes on land.

Syn. -- See Be. [ 1913 Webster ]

Existence

n. [ Cf. F. existence. ] 1. The state of existing or being; actual possession of being; continuance in being; as, the existence of body and of soul in union; the separate existence of the soul; immortal existence. [ 1913 Webster ]

The main object of our existence. Lubbock. [ 1913 Webster ]

2. Continued or repeated manifestation; occurrence, as of events of any kind; as, the existence of a calamity or of a state of war. [ 1913 Webster ]

The existence therefore, of a phenomenon, is but another word for its being perceived, or for the inferred possibility of perceiving it. J. S. Mill. [ 1913 Webster ]

3. That which exists; a being; a creature; an entity; as, living existences. [ 1913 Webster ]

Existency

n. Existence. [ R. ] Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

Existent

a. [ L. existens, -entis, p. pr. of existere. See Exist. ] Having being or existence; existing; being; occurring now; taking place. [ 1913 Webster ]

The eyes and mind are fastened on objects which have no real being, as if they were truly existent. Dryden. [ 1913 Webster ]

Existential

a. 1. Having existence. [ Archaic ] Bp. Barlow. [ 1913 Webster ]

2. of or pertaining to, or having the character of, existentialism. [ PJC ]

3. (Logic) specifying actual existence, rather than only possibility; as, the existential operator. [ PJC ]

--Ex`is*ten"tial*ly, adv. [Archaic] [1913 Webster]

Existentially as well as essentially intelligent. Colerige. [1913 Webster]

existentialism

n. (Philosophy) a philosophical theory or attitude having various interpretations, generally emphasising the existence of the individual as a unique agent with free will and responsibility for his or her own acts, though living in a universe devoid of any certain knowledge of right and wrong; from one's plight as a free agent with uncertain guidelines may arise feelings of anguish. Existentialism is concerned more with concrete existence rather than abstract theories of essences; is contrasted with rationalism and empiricism; and is associated with Kierkegaard, Heidegger and Sartre, as well as others. [ PJC ]

Exister

n. One who exists. [ 1913 Webster ]

Existible

a. Capable of existence. Grew. [ 1913 Webster ]

Existimation

n. [ L. existimatio judgment, opinion, fr. existimare to estimate. See Estimate. ] Esteem; opinion; reputation. [ Obs. ] Steele. [ 1913 Webster ]

existing

adj. 1. having existence or being or actuality; as, much of the beluga caviar existing in the world is found in the Soviet Union and Iran. Opposite of nonexistent. [ Narrower terms: active, alive; extant, surviving ] Also See: extant.
Syn. -- existent. [ WordNet 1.5 ]

2. Present. Opposite of absent. [ WordNet 1.5 ]

3. Presently existing; as, the existing system. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he even exists.ถ้าเขามีตัวตนนะ Basic Instinct (1992)
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน... Basic Instinct (1992)
Her existence, really.วิถีชีวิตของเธอ จริงๆ Basic Instinct (1992)
I kill because I'm addicted to risk. Or to prove that I exist.ฉันฆ่าก็เพราะฉันติดภาวะเสี่ยงภัย หรือเพื่อพิสูจน์ว่าฉันมีตัวตน Basic Instinct (1992)
Can you believe in the existence of such a colossal dunce?เชื่อไหมว่า จะมีคนโง่ชนิด ดักดานแบบนี้อยู่จริงๆ Wuthering Heights (1992)
Eking out a meagre existence by collecting cans....แล้วก้อ หัวข้อข่าวแบบไหนที่คุณจะเขียนงั้นเหรอ Hero (1992)
I speculated that if psychic powers existed... this research would be the key to unlocking them.ฉันคิดว่าถ้านั่นคือพลังจิต คงเป็นเพราะ การรักษาที่ปล่อยมันออกมา The Lawnmower Man (1992)
Look, without The Shop's financial involvement... this project wouldn't exist.ฟังนะ ถ้าไม่มีเงินทุนสนับสนุนจากอจค์กร โครงการนี้คงไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำ The Lawnmower Man (1992)
We cease to exist!เราจะตาย! Hocus Pocus (1993)
As far as I'm concerned, the sport of bobsledding no longer exists.ตราบใดที่ฉันยังอยู่ กีฬาบ๊ลบสเลดจะไม่มีวันเกิดขึ้น Cool Runnings (1993)
Look, Gareth, I know people say that I'm a compulsive storyteller... and nobody believed a word I said in court... but Charlie Burke did exist... he's not just a figment of my imagination.Look, Gareth, ฉันรู้ว่าคนพูด ที่ฉันเล่าเรื่องบังคับ ... และไม่มีใครเชื่อ คำที่ผมพูดในศาล ... แต่ชาร์ลีเบิร์กไม่อยู่ ... In the Name of the Father (1993)
It's as real as my skull and it does existมันเป็นความจริงดังเช่นกระดูกของผม / และมันยังคงมีอยู่ The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
existAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
existAll existence you see before you must be wiped out.
existA new law has come into existence.
existAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
existAnimals cannot exist without air and water.
existAstronomers inferred the existence of a local supercluster.
existAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
existA vein of poetry exists in the hearts of all men.
existBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
existBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
existDeath ends man's finite existence.
existDo ghosts really exist?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยู่รอด(n) survival, See also: existence, living, Example: รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประชาชน
เป็น(adj) alive, See also: existent, living, Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด, Ant. ตาย, Example: เขาซื้อปลาเป็นๆ มาทำอาหาร
เป็นอยู่(v) exist, Syn. มีอยู่, Example: เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยดังที่เป็นอยู่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ, Thai Definition: สภาพในปัจจุบัน
ชีพ(n) living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชีวิต(n) life, See also: existence, living, Syn. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต, Ant. ความตาย, Example: ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมลพิษที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน, Count Unit: ชีวิต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดำรง(n) living, See also: existence, subsistence, Syn. การคงอยู่, Thai Definition: การมีชีวิตอยู่
การดำรงชีวิต(n) living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต(n) living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงอยู่(n) existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
การดำรงอยู่(n) existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อายุยืน[āyuyeūn] (v, exp) EN: extent life ; live long  FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ชาติ[chāt] (n) EN: life ; incarnation ; existence  FR: vie [ f ] ; incarnation [ f ]
ชาติหน้า[chāt nā] (n, exp) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation  FR: vie future [ f ] ; prochaine existence [ f ]
ชีพ[chīp] (n) EN: life ; living ; existence  FR: vie [ f ] ; existence [ f ]
ชีพ[chīp] (v) EN: live ; exist  FR: vivre ; exister
ชีวะ[chīwa] (n) EN: life ; being ; existence  FR: vie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exist
exists
existed
existent
existing
existence
existence
existential

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exist
exists
existed
existent
existing
existence
existences
existential
existentialism
existentialist

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cún, ㄘㄨㄣˊ, ] exist; deposit; store; keep; survive #1,778 [Add to Longdo]
既有[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ,  ] existing #5,840 [Add to Longdo]
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ,   /  ] exist side by side; exist simultaneously #53,370 [Add to Longdo]
存在主义[cún zài zhǔ yì, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] existentialism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Existenz { f }existence [Add to Longdo]
Existenzberechtigung { f }right to exist [Add to Longdo]
Existenzberechtigung { f }raison d'être [Add to Longdo]
Existenzgründer { m }entrepreneur [Add to Longdo]
Existenzkampf { m } | Existenzkämpfe { pl }struggle for existence | struggles for existence [Add to Longdo]
Existenzminimum { n }subsistence level [Add to Longdo]
existentexistent [Add to Longdo]
existentexisting [Add to Longdo]
existentiell; existenziellexistential [Add to Longdo]
existenzgefährdend; lebensfeindlich { adj }threatening our existence [Add to Longdo]
existierend; existent; vorhanden { adj }existing; in existence [Add to Longdo]
existiertexisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
存在[そんざい, sonzai] (n, vs, adj-no) existence; being; (P) #304 [Add to Longdo]
生活[せいかつ, seikatsu] (n, vs) living; life (one's daily existence); livelihood; (P) #763 [Add to Longdo]
無い[ない, nai] (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) #952 [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) #1,233 [Add to Longdo]
現状[げんじょう, genjou] (n, adj-no) present condition; existing state; status quo; (P) #1,480 [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] (n-adv, n-t, adj-no) up to now; so far; traditional; existing (e.g. equipment); (P) #1,527 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) { Buddh } bhava (becoming, existence) #1,825 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) (1) existence; (n, n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) #1,825 [Add to Longdo]
生涯[しょうがい, shougai] (n-adv, n-t) one's lifetime (i.e. one's existence until death); one's career; (P) #2,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そん, son] EXISTIEREN, DENKEN, WISSEN [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top