ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

net

N EH1 T   
202 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -net-, *net*
English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
net[N] ตาข่ายดักสัตว์, See also: ตาข่าย, แห, ร่างแห
net[N] เครือข่าย, See also: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
net[VT] จับด้วยตาข่าย, See also: ทอดแห, ดักด้วยแห
net[ADJ] สุทธิ (ราคา), See also: ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว, Syn. pure, excluding, remaining
nett[N] ตาข่าย, See also: ร่างแห, Syn. net
nether[N] ซึ่งต่ำกว่า, See also: ข้างใต้, เบื้องล่าง
netted[ADJ] ซึ่งเป็นตาข่าย
nettle[N] ต้นไม้ป่าที่มีขนตามใบ, Syn. stinging nettle
nettle[N] ทำให้เจ็บๆ คันๆ, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ไม่สบายใจ, Syn. annoy, displease, offend
nettle[N] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
net(เนท) {netted,netting,nets} n. รัง,มุ้ง,แห,ตาข่าย,สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องจับ,เครื่องจับ,เครื่องดัก,ตาข่าย,รายได้สุทธิ,น้ำหนักสุทธิ,กำไรสุทธิ. adj. (น้ำหนัก,รายได้,กำไร) สุทธิ (ราคา) ขาดตัว,ที่สุด,ทั้งหมด. vt. ปกคลุมด้วยแห,ทอดแห,จับ,ดัก,ตีลูกติดตาข่าย,กำไร.
net tonn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ2000ปอนด์
netbios(เน็ตไบออส) ย่อมาจาก Network Basic Input / Output System หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู Bios ประกอบ
netherlands(เนธ'เธอเลินดฺซ) n. ประเทศเนเธอร์แลนด์, Syn. Holland
netting(เนท'ทิง) n. สิ่งทอเป็นร่างแหชนิดต่าง ๆ
nettle(เนท'เทิล) n. พืชที่มีขนคันจำพวก Urtica
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
netware(เนท' แวร์) n. ชื่อโปรแกรมจัดการอันหนึ่งของ LAN (Local Area Network)
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
network adapterตัวปรับเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือแผ่นวงจรซึ่งสร้างเครือข่าย หรือสามารถโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ดู network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
net(adj) จริง,สุทธิ,ที่สุด,ทั้งหมด,เนื้อแท้
net(n) อวน,แห,ตาข่าย,มุ้ง,เครื่องจับ
net(vt) ดักด้วยตาข่าย,ทอดแห,จับ,ครอบ
nether(adj) ข้างใต้,ใต้,ภายใน
nethermost(adj) ต่ำที่สุด,ใต้สุด,ในสุด
nettle(n) ตำแย
nettle(vt) ทำให้โกรธ,กระตุ้น,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน
network(n) ร่างแห,ตาข่าย,ระบบเครือข่าย,การติดต่อประสานงาน
bassinet(n) เปลเด็ก
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
netสุทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
net๑. สุทธิ๒. ข่าย, ข่ายลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
net absolute(ly)จำนวนสุทธิสัมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
net absolute(ly)จำนวนสุทธิสัมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
net amount at riskจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ มีความหมายเหมือนกับ amount at risk [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
net correlationสหสัมพันธ์สุทธิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
net costต้นทุนสุทธิ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
net earned premiumsเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
net emigrationการย้ายถิ่นออกนอกประเทศสุทธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
net estateกองมรดกสุทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ [ตลาดทุน]
Net book valueราคาตามบัญชีสุทธิ [การบัญชี]
Net Capital Ruleหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
เงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัท หมายถึง สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทหักด้วยหนี้สินรวมของบริษัทนั้น เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หมายถึง เงินกองทุนสภาพคล่องหักด้วยค่าความเสี่ยง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขึ้นมาใช้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานเกี่ยวกับฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จะดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอที่จะจ่ายคืนหนี้สินแก่ลูกค้าเมื่อบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน [ตลาดทุน]
Net clearingการชำระบัญชีแบบยอดสุทธิ
ตลาดหลักทรัพย์ใช้หลักการชำระบัญชีแบบยอดสุทธิ ในการชำระราคาและส่งมอบหุ้นที่ซื้อขายระหว่างบริษัทสมาชิก สมาชิกที่มียอดซื้อสุทธิจะชำระเงิน โดยส่งมอบเช็คเพียง 1 ใบแก่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสมาชิกที่มียอดขายสุทธิ จะได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยเช็ค 1 ใบในการส่งมอบหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะหักจำนวนหุ้นในบัญชีฝากหุ้นของสมาชิกฝ่ายขายตามยอดขายสุทธิ และโอนหุ้นเข้าบัญชีฝากหุ้นของสมาชิกฝ่ายซื้อตาม ยอดซื้อสุทธิ [ตลาดทุน]
Net Expectation Working Life อายุขัยการทำงานสุทธิ
ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิตการทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Net Heating Value, NHV ค่าความร้อนสุทธิ, เอ็นเอชวี
ค่าความร้อนของขยะมีหน่วยเป็น กิโลจูลต่อกิโลกรัมขยะ นิยมใช้เป็นข้อมูลเพื่อบ่งชี้ความเหมาะสมที่จะกำจัดขยะโดยเตาเผา [สิ่งแวดล้อม]
Net lossขาดทุนสุทธิ [การบัญชี]
Net Payความหนารวมของชั้นหินที่ให้ปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Net present valueมูลค่าปัจจุบันสุทธิ [การบัญชี]
Net profitกำไรสุทธิ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
net dateวันครบกำหนด วันกำหนดส่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Netting call, net now.ได้ยินการเรียกร้องตาข่ายสุทธิ ในขณะนี้ How I Won the War (1967)
You got a $5,000 net and you got $2,000 worth of fish in it.เหมือนเเหราคา 5,000 เอาไว้จับปลาราคา 2,000 Jaws (1975)
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด Jaws (1975)
It was in the net with the other fish. It was drowned. I was bringing it to the Ariki-mau.มันติดมากับปลาอื่นมันตายแล้ว ข้านำมันให้ท่านหัวหน้า Rapa Nui (1994)
Batou. I ordered some other high-level nets to be locked down, and I want you to check them.บาโต้, ผมสั่งให้ทำการล็อคระบบเครือข่ายชั้นสูงแล้ว ผมอยากให้คุณไปดูแลหน่อย Ghost in the Shell (1995)
Through the various nets that you accessed, I also learned of Section 9.ผ่านทางระบบเครือข่ายที่คุณเข้า, ผมเรียนรู้มาจากแผนก 9 นั่นล่ะ. Ghost in the Shell (1995)
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.س׺ʹѹҹҧ͢, ͹ҧչ١. Ghost in the Shell (1995)
The net is vast and infinite.ระบบเครือข่ายมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกิน... Ghost in the Shell (1995)
It predicts PRO NET settling at sixty-five and a quarter, a career high.ยูคลิด ทำนายว่า PRO NET จะตกลงมา ถึง 65 1/4 จุด ลงมาเร็วมาก Pi (1998)
Yemanja, goddess of the sea, she fills our nets with fish every day.ยีแมนจา ธิดาเจ้าสมุทร ผู้นำปลามาติดอวนเราเต็มล้นทุกวัน Woman on Top (2000)
For we went needlessly into the net of Moria.พวกเราไม่มีทางเลือก เลยต้องเดินทางผ่านมาทางเหมืองแห่งมอเรีย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- Primary defense nets are still clean?เครือข่ายกองทัพ โดนด้วยรึเปล่า ครับผม เอ่อ... Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
netAll's fish that comes to the net.
netA massive flood paralyzed the local transportation network.
netA network of railroads soon spread over the entire country.
netA network of railroads spreads all over Japan.
netEveryone, please keep to netiquette.
net"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
netGross National Product is not the same as Net National Product.
netHe fixed the net.
netHe's building up a network of acquaintances outside his office.
netHe was deceived by the late night television shopping network and paid high prices.
netI captured butterflies with a net.
netI cast my net into the sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายได้สุทธิ[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
กำไรสุทธิ[N] net profit, Example: ไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้ 24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท, Thai definition: ผลกำไรที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
สวิง[N] net, See also: fishing net, Count unit: ปาก
สุทธิ[N] net
ระบบเครือข่าย[N] network, Syn. เน็ตเวิร์ก, Example: ระบบเครือข่ายประเภท LAN มักเป็นที่นิยมใช้ในบริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก , Count unit: ระบบ, Thai definition: ระบบที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง มาต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือใช้ทรัพยากรต่างๆ
ราคาขาดตัว[N] net price, See also: actual price
สุทธิ[ADJ] net, Syn. แท้, จริง, Example: ปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 700 ล้านบาท
นรกอเวจี[N] hell, See also: nether world, underworld, Ant. สวรรค์, Example: พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเมื่อพระเทวทัตพ้นจากนรกอเวจีแล้วจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตครสิขี, Thai definition: ชื่อนรกขุม 1 ในนรก 8 ขุม และกล่าวว่าเป็นขุมลึกที่สุด สำหรับลงอาชญาแก่สัตว์ที่มีบาปหนักที่สุด
ข่าย[N] net, See also: mesh, Syn. ตาข่าย, Example: พ่อเอาข่ายมาลงที่คลองแต่เช้า, Thai definition: เครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ถักเป็นตาร่างแห
ข่ายงาน[N] network, Example: รัฐบาลสนับสนุนให้มีการสื่อสารข้อมูลระยะไกลกับข่ายงานการศึกษาทางไกล, Count unit: ข่าย, Thai definition: วงงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลและประสานกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pāk) EN: basin   FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
อธิปไตยของประเทศ[n. exp.] (athippatai khøng prathēt) FR: souveraineté nationale [f]
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority   FR: ancienneté [f]
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world   
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]

CMU English Pronouncing Dictionary
NET N EH1 T
NETS N EH1 T S
NETO N EH1 T OW0
NETT N EH1 T
NETZ N EH1 T S
NETH N EH1 TH
NETTA N EH1 T AH0
NETTO N EH1 T OW0
NETTY N EH1 T IY0
NETAN N EH1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
net (v) nˈɛt (n e1 t)
nets (v) nˈɛts (n e1 t s)
nett (v) nˈɛt (n e1 t)
netts (v) nˈɛts (n e1 t s)
Netley (n) nˈɛtliː (n e1 t l ii)
nether (j) nˈɛðər (n e1 dh @ r)
netted (v) nˈɛtɪd (n e1 t i d)
nettle (v) nˈɛtl (n e1 t l)
netball (n) nˈɛtbɔːl (n e1 t b oo l)
netting (v) nˈɛtɪŋ (n e1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎng, ㄨㄤˇ, / ] net; network, #174 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
净值[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] net, #6,712 [Add to Longdo]
联网[lián wǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] network; cyber-, #9,896 [Add to Longdo]
网易[Wǎng yì, ㄨㄤˇ ㄧˋ, / ] NetEase, #10,469 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, / ] net-like, #10,612 [Add to Longdo]
网卡[wǎng kǎ, ㄨㄤˇ ㄎㄚˇ, / ] network card, #11,826 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] nettle, #21,782 [Add to Longdo]
网关[wǎng guān, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] network router; gateway (to internet or between networks), #30,536 [Add to Longdo]
网路[wǎng lù, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] network, #33,111 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ねつ, netsu] (n) ไข้, อุณหภูมิสูง
熱延[ねつえん, netsuen] (vt) (เหล็ก)รีดร้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm
ネット[ねっと, netto] Thai: ตาข่าย English: net

German-Thai: Longdo Dictionary
Netto-ปริมาณสุทธิ
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst,
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.
Marionette(n ) |die, pl. Marionetten| หุ่นกระบอก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barverlust {m}net loss [Add to Longdo]
Fruchteinwaage {f}net weight of fruit [Add to Longdo]
Kapitalbilanz {f}net capital movement [Add to Longdo]
Nettigkeit {f}neatness [Add to Longdo]
Nettigkeit {f}niceness; prettiness [Add to Longdo]
Netto {n}net [Add to Longdo]
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity [Add to Longdo]
Nettodurchsatz {m}net throughput [Add to Longdo]
Nettoerlös {m}net yield [Add to Longdo]
Nettogehalt {n}take-home pay [Add to Longdo]
Nettogewicht {n}net weight [Add to Longdo]
Nettolohn {m}take home pay [Add to Longdo]
Nettopreis {m}net price [Add to Longdo]
Nettosozialprodukt {n}net national product [Add to Longdo]
Netz {n}; Netzwerk {n} | Netze {pl}net; network | nets; networks [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lunette(n) |f| กล้องส่องทางไกล
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
好漢[こうかん, koukan] netter_Kerl [Add to Longdo]
正味[しょうみ, shoumi] Netto, -rein [Add to Longdo]
[ねつ, netsu] HITZE, FIEBER [Add to Longdo]
熱帯[ねったい, nettai] heisse_Zone, Tropen [Add to Longdo]
熱湯[ねっとう, nettou] kochendes_Wasser [Add to Longdo]
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] leidenschaftlich, feurig [Add to Longdo]
熱病[ねつびょう, netsubyou] Fieber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Net \Net\, v. t. [imp. & p. p. {Netted}; p. pr. & vb. n.
   {Netting}.]
   1. To make into a net; to make in the style of network; as,
    to net silk.
    [1913 Webster]
 
   2. To take in a net; to capture by stratagem or wile.
    [1913 Webster]
 
       And now I am here, netted and in the toils. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To inclose or cover with a net; as, to net a tree.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Net \Net\, v. i.
   To form network or netting; to knit.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Net \Net\, a. [F. See {Neat} clean.]
   1. Without spot; pure; shining. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Her breast all naked as net ivory.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from extraneous substances; pure; unadulterated;
    neat; as, net wine, etc. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. Not including superfluous, incidental, or foreign matter,
    as boxes, coverings, wraps, etc.; free from charges,
    deductions, etc; as, net profit; net income; net weight,
    etc. [Less properly written {nett}.]
    [1913 Webster]
 
   {Net tonnage} (Naut.), the tonnage of a vessel after a
    deduction from the gross tonnage has been made, to allow
    space for crew, machinery, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Net \Net\, v. t. [imp. & p. p. {Netted}; p. pr. & vb. n.
   {Netting}.]
   To produce or gain as clear profit; as, he netted a thousand
   dollars by the operation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neat \Neat\, a. [Compar. {Neater}; superl. {Neatest}.] [OE.
   nett, F. nett, fr. L. nitidus, fr. nitere to shine. Cf.
   {Nitid}, {Net}, a., {Natty}.]
   1. Free from that which soils, defiles, or disorders; clean;
    cleanly; tidy.
    [1913 Webster]
 
       If you were to see her, you would wonder what poor
       body it was that was so surprisingly neat and clean.
                          --Law.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from what is unbecoming, inappropriate, or tawdry;
    simple and becoming; pleasing with simplicity; tasteful;
    chaste; as, a neat style; a neat dress.
    [1913 Webster]
 
   3. Free from admixture or adulteration; good of its kind; as,
    neat brandy; to drink one's vodka neat. Hence: (Chem.)
    Pure; undiluted; as, dissolved in neat acetone. "Our old
    wine neat." --Chapman.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Excellent in character, skill, or performance, etc.; nice;
    finished; adroit; as, a neat design; a neat thief.
    [1913 Webster]
 
   5. With all deductions or allowances made; net.
 
   Note: [In this sense usually written {net}. See {Net}, a.,
      3.]
      [1913 Webster]
 
   {neat line} (Civil Engin.), a line to which work is to be
    built or formed.
 
   {Neat work}, work built or formed to neat lines.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Nice; pure; cleanly; tidy; trim; spruce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Net \Net\ (n[e^]t), n. [AS. net; akin to D. net, OS. net, netti,
   OHG. nezzi, G. netz, Icel. & Dan. net, Sw. n[aum]t, Goth.
   nati; of uncertain origin.]
   1. A fabric of twine, thread, or the like, wrought or woven
    into meshes, and used for catching fish, birds,
    butterflies, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything designed or fitted to entrap or catch; a snare;
    any device for catching and holding.
    [1913 Webster]
 
       A man that flattereth his neighbor spreadeth a net
       for his feet.             --Prov. xxix.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       In the church's net there are fishes good or bad.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything wrought or woven in meshes; as, a net for the
    hair; a mosquito net; a tennis net.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) A figure made up of a large number of straight
    lines or curves, which are connected at certain points and
    related to each other by some specified law.
    [1913 Webster]
 
   5. A network. [informal]
    [PJC]
 
   6. Specifically: The internet; -- usually {the net}; as, I
    found it on the net. [slang]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 net
   adj 1: remaining after all deductions; "net profit" [syn: {net},
       {nett}] [ant: {gross}]
   2: conclusive in a process or progression; "the final answer";
     "a last resort"; "the net result" [syn: {final}, {last},
     {net}]
   n 1: a computer network consisting of a worldwide network of
      computer networks that use the TCP/IP network protocols to
      facilitate data transmission and exchange [syn: {internet},
      {net}, {cyberspace}]
   2: a trap made of netting to catch fish or birds or insects
   3: the excess of revenues over outlays in a given period of time
     (including depreciation and other non-cash expenses) [syn:
     {net income}, {net}, {net profit}, {lucre}, {profit},
     {profits}, {earnings}]
   4: a goal lined with netting (as in soccer or hockey)
   5: game equipment consisting of a strip of netting dividing the
     playing area in tennis or badminton
   6: an open fabric of string or rope or wire woven together at
     regular intervals [syn: {net}, {network}, {mesh}, {meshing},
     {meshwork}]
   v 1: make as a net profit; "The company cleared $1 million"
      [syn: {net}, {sack}, {sack up}, {clear}]
   2: yield as a net profit; "This sale netted me $1 million" [syn:
     {net}, {clear}]
   3: construct or form a web, as if by weaving [syn: {web}, {net}]
   4: catch with a net; "net a fish" [syn: {net}, {nett}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NET
     Network Entity Title
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 net /nɛt/ 
  clear; distinct; plain

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 net /nɛt/
  1. beautiful; fine; handsome; lovely
  2. beautifully
  3. elegant
  4. above‐board; honest
  5. cleanlycut; neat; precise
  6. net; network
  7. just; exactly; okay; right
  8. just; justnow

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 net
  net; network

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top