Search result for

finger

(159 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finger-, *finger*
English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finger[N] นิ้วมือ
finger[VT] แตะด้วยนิ้ว, See also: สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้, Syn. touch, feel, handle
finger[VT] ใช้นิ้วมือเล่นดนตรี, See also: ดีด, เล่น(ดนตรี)ด้วยนิ้ว
finger[N] ส่วนที่สวมใส่นิ้วของถุงมือ
finger[N] ส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายนิ้วมือ, Syn. strip
finger[VT] แจ้งเบาะแสเรื่องผิดกฎหมายให้ตำรวจรู้ (คำไม่เป็นทางการ)
fingering[N] การใช้นิ้วมือเล่นเครื่องดนตรี, See also: การพรมนิ้วเล่นเครื่องดนตรี
fingertip[N] ปลายนิ้ว
finger pie[SL] การใช้มือเล้าโลมอวัยวะเพศของผู้หญิง
fingerling[N] ลูกปลาตัวเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fingernailn. เล็บ
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
index fingerนิ้วชี้, Syn. forefinger)
little fingerนิ้วก้อย
wharfinger(วอร์ฟ'ฟินเจอะ) n. เจ้าของท่าเรือ,ผู้ควบคุมท่าเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ,พิมพ์ลายนิ้วมือ
forefinger(n) นิ้วชี้,ดรรชนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Fingerฟิงเกอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Fingerฟิงเกอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finger, clubbed; drumstickนิ้วมือปุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, drop; finger, hammer; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, hammer; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, lockนิ้วมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, mallet; finger, drop; finger, hammerนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger-stallสนับนิ้วมือ, ปลอกนิ้วมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger; rocker; rocker armกระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Finger Dropเหยียดข้อนิ้วมือไม่ได้ [การแพทย์]
Finger Feedingการใช้มือหยิบขนมอาหารเข้าปาก [การแพทย์]
Finger Gripร่องนิ้ว [การแพทย์]
Finger Identificationการบอกชื่อนิ้ว [การแพทย์]
Finger injuriesนิ้วมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Finger Injuriesนิ้วมือบาดเจ็บ [การแพทย์]
Finger jointข้อนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Finger Jointข้อนิ้วมือ [การแพทย์]
Finger Revision, Malletการผ่าตัดเพื่อแก้ข้อปลายนิ้วมืองอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I almost lost a finger in the process,เยี่ยม ระหว่างนั้นนิ้วฉันเกือบจะหายไป Pret-a-Poor-J (2008)
I slipped the sensor off my finger.ฉันก็แอบถอดเซ็นเซอร์ออกจากนิ้ว. Committed (2008)
They don't discriminate against trigger fingers.พวกมันไม่ได้ก่ออาชญากรรม ระหว่างนิ้วที่เหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
Too many fingers and tubes up your holes.ซ่อนนิ้วมือกับ หลอดทดลองมากไป Last Resort (2008)
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
This locked drawer has been jimmied open and it's covered in fingerprints.ลิ้นชักนี่โดนงัดออกและก็มีรอยนิ้วมืออยู่ And How Does That Make You Kill? (2008)
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
Her fingers are worn, her nails are broken.มือเธอแตกกร้าน เล็บเธอต้องหัก จากการทำงานหนัก The Mark of Nimueh (2008)
Why would she kneel on a cold stone floor, morning after morning, when she could make these things happen with a snap of her fingers?ทำไมเธอต้องยอมคุกเข่าลงบนพื้นเย็นๆทุกค่ำเช้า ในเมื่อเธอสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จได้โดยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว The Mark of Nimueh (2008)
Your fingering, the vibrato, your bowing...นิ้วของคุณ, ความพริ้ว, การสี.. Beethoven Virus (2008)
Before you feed him, if you're not sure whether he's hungry yet, bring your finger over to the baby's mouth like this.ก่อนที่จะให้นม นายก็ต้องรู้ว่าเค้าหิวรึยัง ใช้นิ้วค่อยๆนวดบนปาก แบบนี้ Baby and I (2008)
If he opens up his mouth and follows your finger, he's hungry.ถ้าเค้าเปิดปากตามนิ้วแบบนี้ เนี่ยเค้าหิวแล้ว Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fingerA blister rose on one of her left fingers.
fingerA little girl caught her fingers in the door.
fingerAll the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
fingerAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
fingerAt a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.
fingerBut my mind tells my fingers what to do.
fingerBut no one's lifted a finger.
fingerCity officials often have sticky fingers.
fingerClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
fingerCool the burned finger in running water.
fingerDon't cut your finger.
fingerEarly man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษามือ[N] finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลายนิ้วมือ[N] finger print, Syn. ลายพิมพ์นิ้วมือ, Example: ลายนิ้วมือจะมีความสำคัญต่อการสืบสวนสอบสวนคดีลักทรัพย์อย่างยิ่ง
เกรียก[N] finger breadth, See also: distance tip of thumb and forefinger, Thai definition: ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก
ปลายนิ้ว[N] fingertip, Example: ในผู้ที่จำเป็นต้องใช้มือทำงานเป็นประจำ มักจะมีอาการมือชาให้เห็นได้บ่อยๆ โดยมักจะเป็นบริเวณฝ่ามือ ปลายนิ้ว โดยเฉพาะ หัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง, Thai definition: นิ้วส่วนสุดที่มีเล็บอยู่
พรมนิ้ว[V] finger a trill, See also: trill with fingers, give a trill, Syn. รัวนิ้ว, Example: เธอนั่งสงบจิตใจอยู่นิ่งก่อนจะพรมนิ้วลงบนคีย์เปียโน, Thai definition: ประนิ้วรัวที่เครื่องดนตรีบางชนิด มีซอและขลุ่ยเป็นต้น
พิมพ์ลายมือ[V] fingerprint, Syn. พิมพ์นิ้วมือ, พิมพ์ลายนิ้วมือ, Example: เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคนต้องพิมพ์ลายมือเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai definition: กดปลายนิ้วมือหรือฝ่ามือที่ทาหมึกให้เป็นลายลักษณ์ติดอยู่เป็นหลักฐาน
เล็บมือ[N] fingernail, Example: เล็บมือของเด็กบ้านนอกสกปรกไปด้วยดินโคลน, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วมือ
อัจฉรา[N] finger, Thai definition: นิ้วมือ, Notes: (บาลี)
รอยนิ้วมือ[N] fingerprint, Example: ข้อมูลบนซีดีรอมไม่กลัวต่อฝุ่นผงควัน หรือแม้แต่รอยนิ้วมือที่ไปสัมผัส, Count unit: รอย
ช่องดาล[N] finger hole for lifting a bolt, Thai definition: รูสำหรับเขี่ยลูกดาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger   FR: index [m]
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: little finger   FR: petit doigt [m]
กินมือ[v.] (kinmeū) EN: eat with fingers ; dine with one's hands ; have meal with one's own hand   FR: manger avec les doigts
กล้วยเล็บมือนาง[n. exp.] (klūay lepmeū (nāng)) EN: lady finger banana   
ก้อย[n.] (køi) EN: little finger   FR: auriculaire [m] ; petit doigt [m]
ก้นหอย[n.] (konhøi) EN: spiral ; helical ; whorl ; finger whorl   
กระดูกนิ้วมือ[n.] (kradūk niū meū) EN: phalange (of the finger) ; phalanx   FR: phalange (du doigt) [f]
กวาด[v.] (kwāt) EN: introduce (medicament) into the throat of a child with a finger   

CMU English Pronouncing Dictionary
FINGER    F IH1 NG G ER0
FINGERS    F IH1 NG G ER0 Z
FINGERED    F IH1 NG G ER0 D
FINGERHUT    F IH1 NG G ER0 HH AH2 T
FINGERING    F IH1 NG G ER0 IH0 NG
FINGERTIP    F IH1 NG G ER0 T IH2 P
FINGERTIPS    F IH1 NG G ER0 T IH2 P S
FINGERNAIL    F IH1 NG G ER0 N EY2 L
FINGERNAILS    F IH1 NG G ER0 N EY2 L Z
FINGERBOARD    F IH1 NG G ER0 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finger    (v) (f i1 ng g @ r)
fingers    (v) (f i1 ng g @ z)
fingered    (v) (f i1 ng g @ d)
fingering    (v) (f i1 ng g @ r i ng)
fingertip    (n) (f i1 ng g @ t i p)
fingermark    (n) (f i1 ng g @ m aa k)
fingernail    (n) (f i2 ng g @ n ei1 l)
fingertips    (n) (f i1 ng g @ t i p s)
finger-bowl    (n) - (f i1 ng g @ - b ou l)
finger-post    (n) - (f i1 ng g @ - p ou s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finger {m} | Finger {pl}finger | fingers [Add to Longdo]
Fingerabdruck {m}dactylogram [Add to Longdo]
Fingerabdruck {m} | Fingerabdrücke {pl} | mit Fingerabdrücken versehenfingerprint | fingerprints | fingerprinted [Add to Longdo]
Fingerarbeit {f}fingertips [Add to Longdo]
Fingerfertigkeit {f}dexterity [Add to Longdo]
Fingerfertigkeit {f}prestidigitation [Add to Longdo]
Fingerhakeln machento finger-wrestle [Add to Longdo]
Fingerhut {m} [bot.]foxglove [Add to Longdo]
Fingerhut {m} | Fingerhüte {pl}thimble | thimbles [Add to Longdo]
Fingerknochen {m}; Zehenknochen {m}; Phalanx {f} [anat.] | Fingerknochen {pl}; Zehenknochen {pl}phalanx | phalanges [Add to Longdo]
Fingerling {m} | Fingerlinge {pl}finger stall | finger stalls [Add to Longdo]
Fingernagel {m} | Fingernägel {pl}fingernail; finger nail | fingernails; finger nails [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Fingerspitze {f} | Fingerspitzen {pl}fingertip | fingertips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
ぱちっ[, pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
スプリットフィンガーファーストボール[, supurittofinga-fa-sutobo-ru] (n) split fingered fast ball [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
フィッシュフィンガー[, fisshufinga-] (n) fish finger; fishstick [Add to Longdo]
フィンガ[, finga] (n) {comp} finger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
划拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, ] finger-guessing game [Add to Longdo]
手弹[shǒu tán, ㄕㄡˇ ㄊㄢˊ, / ] fingered (bass) [Add to Longdo]
手指[shǒu zhǐ, ㄕㄡˇ ㄓˇ, ] finger [Add to Longdo]
拇战[mǔ zhàn, ㄇㄨˇ ㄓㄢˋ, / ] finger-guessing game [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end [Add to Longdo]
指尖[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] fingertips [Add to Longdo]
指法[zhǐ fǎ, ㄓˇ ㄈㄚˇ, ] finger method (in painting) [Add to Longdo]
指甲[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙, ] fingernail [Add to Longdo]
指纹[zhǐ wén, ㄓˇ ㄨㄣˊ, / ] fingerprint; finger-print [Add to Longdo]
指头[zhǐ tou, ㄓˇ ㄊㄡ˙, / ] finger; toe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆび, yubi] Finger [Add to Longdo]
指紋[しもん, shimon] Fingerabdruck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finger \Fin"ger\ (f[i^][ng]"g[~e]r), n. [AS. finger; akin to D.
   vinger, OS. & OHG. fingar, G. finger, Icel. fingr, Sw. & Dan.
   finger, Goth. figgrs; of unknown origin; perh. akin to E.
   fang.]
   1. One of the five terminating members of the hand; a digit;
    esp., one of the four extremities of the hand, other than
    the thumb.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that does the work of a finger; as, the pointer
    of a clock, watch, or other registering machine;
    especially (Mech.) a small projecting rod, wire, or piece,
    which is brought into contact with an object to effect,
    direct, or restrain a motion.
    [1913 Webster]
 
   3. The breadth of a finger, or the fourth part of the hand; a
    measure of nearly an inch; also, the length of finger, a
    measure in domestic use in the United States, of about
    four and a half inches or one eighth of a yard.
    [1913 Webster]
 
       A piece of steel three fingers thick. --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   4. Skill in the use of the fingers, as in playing upon a
    musical instrument. [R.]
    [1913 Webster]
 
       She has a good finger.        --Busby.
    [1913 Webster]
 
   {Ear finger}, the little finger.
 
   {Finger alphabet}. See {Dactylology}.
 
   {Finger bar}, the horizontal bar, carrying slotted spikes, or
    fingers, through which the vibratory knives of mowing and
    reaping machines play.
 
   {Finger board} (Mus.), the part of a stringed instrument
    against which the fingers press the strings to vary the
    tone; the keyboard of a piano, organ, etc.; manual.
 
   {Finger bowl} {Finger glass}, a bowl or glass to hold water
    for rinsing the fingers at table.
 
   {Finger flower} (Bot.), the foxglove.
 
   {Finger grass} (Bot.), a kind of grass ({Panicum sanguinale})
    with slender radiating spikes; common crab grass. See
    {Crab grass}, under {Crab}.
 
   {Finger nut}, a fly nut or thumb nut.
 
   {Finger plate}, a strip of metal, glass, etc., to protect a
    painted or polished door from finger marks.
 
   {Finger post}, a guide post bearing an index finger.
 
   {Finger reading}, reading printed in relief so as to be
    sensible to the touch; -- so made for the blind.
 
   {Finger shell} (Zool.), a marine shell ({Pholas dactylus})
    resembling a finger in form.
 
   {Finger sponge} (Zool.), a sponge having finger-shaped lobes,
    or branches.
 
   {Finger stall}, a cover or shield for a finger.
 
   {Finger steel}, a steel instrument for whetting a currier's
    knife.
    [1913 Webster]
 
   {To burn one's fingers}. See under {Burn}.
 
   {To have a finger in}, to be concerned in. [Colloq.]
 
   {To have at one's fingers' ends}, to be thoroughly familiar
    with. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finger \Fin"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Fingered}; p. pr. & vb.
   n. {Fingering}.]
   1. To touch with the fingers; to handle; to meddle with.
    [1913 Webster]
 
       Let the papers lie;
       You would be fingering them to anger me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch lightly; to toy with.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.)
    (a) To perform on an instrument of music.
    (b) To mark the notes of (a piece of music) so as to guide
      the fingers in playing.
      [1913 Webster]
 
   4. To take thievishly; to pilfer; to purloin. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To execute, as any delicate work.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finger \Fin"ger\, v. i. (Mus.)
   To use the fingers in playing on an instrument. --Busby.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finger
   n 1: any of the terminal members of the hand (sometimes
      excepting the thumb); "her fingers were long and thin"
   2: the length of breadth of a finger used as a linear measure
     [syn: {finger}, {fingerbreadth}, {finger's breadth}, {digit}]
   3: one of the parts of a glove that provides covering for a
     finger or thumb
   v 1: feel or handle with the fingers; "finger the binding of the
      book" [syn: {finger}, {thumb}]
   2: examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer
     fingered the sweater" [syn: {feel}, {finger}]
   3: search for on the computer; "I fingered my boss and found
     that he is not logged on in the afternoons"
   4: indicate the fingering for the playing of musical scores for
     keyboard instruments

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 finger
 
 
   [WAITS, via BSD Unix]
 
   1. n. A program that displays information about a particular user or all
   users logged on the system, or a remote system. Typically shows full name,
   last login time, idle time, terminal line, and terminal location (where
   applicable). May also display a {plan file} left by the user (see also
   {Hacking X for Y}).
 
   2. vt. To apply finger to a username.
 
   3. vt. By extension, to check a human's current state by any means. ?Foodp?
   ? ?T!? ?OK, finger Lisa and see if she's idle.?
 
   4. Any picture (composed of ASCII characters) depicting ?the finger?, see
   {See figure 1}. Originally a humorous component of one's plan file to deter
   the curious fingerer (sense 2), it has entered the arsenal of some {flamer}
   s.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 finger
   finger
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 finger
   finger
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Finger [fiŋr] (n) , pl.
   finger; fingers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top