ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finality

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finality-, *finality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย, สุดท้าย, ที่สุด, ตอนจบ, การสรุป, ความเด็ดขาด, สิ่งสุดท้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
finality(n) วาระสุดท้าย, การสิ้นสุด, ขั้นสุดท้าย, การสรุป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finality of verdictคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I accept the finality of this outcome.ผมยอมรับผลอันเป็นที่สิ้นสุดนี้ An Inconvenient Truth (2006)
I guess it's the finality of it.แม่คิดมันออกมาแล้ว Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
I didn't really understand the concept of death, the finality of it.ผมไม่เข้าใจจริงๆ แนวคิดของการตาย ผมคิดว่าถ้าผมภาวนา Blackwater (2012)
There was, um- There was just this finality of it.มันทำอะไรไม่ได้แล้ว Meru (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขาด(n) ultimatum, See also: finality, Example: พนักงานยื่นคำขาดแก่ผู้บริหารเรื่องการขึ้นเงินเดือน, Thai Definition: คำที่พูดออกไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลง, ข้อเสนอเด็ดขาด, ข้อเสนอที่ยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กษัย[kasai] (n) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; teremination ; deterioration
ขัย[khai] (n) EN: end ; limit ; finality

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
finality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finality

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い切れない[いいきれない, iikirenai] (exp) I'm not so sure; I can hardly say with any finality that ... [Add to Longdo]
合目的性[ごうもくてきせい, goumokutekisei] (n) appropriateness; finality (philosophy); purposiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finality \Fi*nal"i*ty\, n.; pl. {Finalities}. [L. finalitas the
   being last.]
   1. The state of being final, finished, or complete; a final
    or conclusive arrangement; a settlement. --Baxter.
    [1913 Webster]
 
   2. The relation of end or purpose to its means. --Janet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finality
   n 1: the quality of being final or definitely settled; "the
      finality of death" [syn: {finality}, {conclusiveness},
      {decisiveness}] [ant: {inconclusiveness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top