ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finally

F AY1 N AH0 L IY0   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finally-, *finally*, final
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finally[ADV] ในที่สุด, See also: จนแล้วจนรอด, ในท้ายที่สุด, ท้ายที่สุด, Syn. at last, eventually, ultimately, Ant. first, initially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately

English-Thai: Nontri Dictionary
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง Night and Fog (1956)
Finally they saw the boy run, angry, out of the house. What does that prove?ในที่สุดพวกเขาได้เห็นการทำงานของเด็กโกรธออกจากบ้าน อะไรที่พิสูจน์? 12 Angry Men (1957)
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train. 12 Angry Men (1957)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
He knew he was beaten now, finally and without remedy.เขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน ขณะนี้ ในที่สุดและไม่มีวิธีการรักษา The Old Man and the Sea (1958)
General Sibley. He looks dead. He's finally getting out of our hair.นายพลซิบลีย์ ดูอย่างกับศพ ในที่สุดก็ไปพ้นๆ หน้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My God, did we finally do it?ในที่สุดพวกเเกก็ทําจริง ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Did we finally really do it?ในที่สุดพวกเเก... ก็กดปุ่มจริง ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
They finally built one with a cobalt casing.ที่สุดพวกเขาก็สร้างระเบิด ที่ใช้หัวรบทําจากโคบอลท์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And finally, this note.และข่าวสุดท้ายครับ Oh, God! (1977)
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finallyAccording to the papers, the man has finally confessed.
finallyAfter a long argument I finally persuaded her to go camping.
finallyAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
finallyAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
finallyAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
finallyAfter several delays, the plane finally left.
finallyAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
finallyAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
finallyBusiness is finally looking up after a long depression.
finallyCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.
finally"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."
finallyFinally dawn broke; the long night had ended.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
สุดท้ายนี้[ADV] finally, See also: at last, ultimately, eventually, lastly, in the end, Syn. ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มต้น, ก่อนอื่น, Example: สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุข
ท้ายสุด[ADV] finally, See also: at last, ultimately, Syn. ในที่สุด, Example: ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้
ไปๆ มาๆ[ADV] finally, See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end, Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ไปๆ มาๆ หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างล้มโครงการไปเสียกลางคัน
ผลที่สุด[N] finally, See also: at last, in conclusion, in the end, Syn. ผลสุดท้าย, ในที่สุด, Example: ่ผลที่สุด เรื่องทั้งหมดกลับไปตกที่เลขานุการ, Thai definition: สิ่งที่ได้รับในบั้นปลาย
ในที่สุด[ADV] finally, See also: at last, eventually, lastly, ultimately, Syn. ลงท้าย, สุดท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: ในตอนแรกมนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานส่วนตัว แต่ต่อมาก็เชื่อมโยงเข้าหาเครื่องอื่นๆ จนกลายเป็นเครือข่ายที่สลับซับซ้อน และในที่สุดคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในโลกนี้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้
ลงท้าย[ADV] finally, See also: at last, Syn. ในที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: องคุลีมารเกิดมามีดวงชะตาเป็นโจร แต่ลงท้ายเมื่อดวงตาเห็นธรรมะได้พ้นจากความเป็นโจรมาบวชในพุทธศาสนา
สุดท้าย[ADV] finally, See also: lastly, at last, last, Syn. ในที่สุด, ลงท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: เขาถูกเด้งจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และสุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหวจำต้องลาออกจาก ส.ส., Thai definition: ทีหลังเพื่อน, หลังสุด
ทิ้งท้าย[ADV] finally, See also: in conclude, Example: ครูอ้วนกล่าวทิ้งท้ายถึงชุดหางเครื่องในอนาคตว่า การดีไซน์ยังไม่ทิ้งของเก่าเท่าใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งสุดท้าย[adv.] (khrang sutthāi) EN: finally ; ultimately   FR: pour la dernière fois
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
สุดท้าย[adj.] (sutthāi) EN: last ; final ; extreme ; most finally   FR: dernier ; final ; ultime
สุดท้ายนี้[adv.] (sutthāi nī) EN: finally ; in conclusion   FR: finalement ; en conclusion
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately   
ท้ายที่สุด[adv.] (thāi thīsut) EN: at last; lastly; finally   
ท้ายที่สุดแล้ว[adv.] (thāi thīsut laēo) EN: finally   FR: enfin

CMU English Pronouncing Dictionary
FINALLY    F AY1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finally    (a) fˈaɪnəliː (f ai1 n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, ] finally; in the end; when all is said and done, #1,134 [Add to Longdo]
末后[mò hòu, ㄇㄛˋ ㄏㄡˋ, / ] finally, #84,894 [Add to Longdo]
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ㄧㄥˇ, / ] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
endgültig zurückgewiesenfinally rejected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
しまいに[, shimaini] (adj-f) at the end; finally [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
やっとの思いで[やっとのおもいで, yattonoomoide] (exp,adv) finally; after great pains [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
結句[けっく, kekku] (adv,n) last line of a poem; finally [Add to Longdo]
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass) [Add to Longdo]
最終的[さいしゅうてき, saishuuteki] (adj-na) finally; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finally \Fi"nal*ly\, adv.
   1. At the end or conclusion; ultimately; lastly; as, the
    contest was long, but the Romans finally conquered.
    [1913 Webster]
 
       Whom patience finally must crown.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Completely; beyond recovery.
    [1913 Webster]
 
       Not any house of noble English in Ireland was
       utterly destroyed or finally rooted out. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finally
   adv 1: after an unspecified period of time or an especially long
       delay [syn: {finally}, {eventually}]
   2: as the end result of a succession or process; "ultimately he
     had to give in"; "at long last the winter was over" [syn:
     {ultimately}, {finally}, {in the end}, {at last}, {at long
     last}]
   3: the item at the end; "last, I'll discuss family values" [syn:
     {last}, {lastly}, {in conclusion}, {finally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top