Search result for

finally

(61 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finally-, *finally*, final
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finally[ADV] ในที่สุด, See also: จนแล้วจนรอด, ในท้ายที่สุด, ท้ายที่สุด, Syn. at last, eventually, ultimately, Ant. first, initially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately

English-Thai: Nontri Dictionary
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sometimes you feel like they're finally coming true...และบางครั้งก็รู้สึกได้ว่าฝันนั้นไม่ไกลเกินจริง New Haven Can Wait (2008)
Look who finally got a little interesting.ในที่สุดเธอก็ฟังดูน่าสนใจนิดหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
That jenny humphrey's finally gone on her own?ในที่สุดเจนนี่ ฮัมฟรีย์ ก็จะได้แบรนด์ของเธอหรอ? Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah. When did you finally remember?- คุณจำมันได้เมื่อไหร่ ? There Might be Blood (2008)
About how she's gonna lose her virginity 'cause she finally landed a date with the lacrosse captain.เรื่องเธอจะเสียความบริสุทธิ์ยังไง เพราะเธอออกเดท กับ กัปตัน ลาครอส There Might be Blood (2008)
But now that I finally have the night away from mom and dad,แต่ในที่สุด ตอนนี้ฉันก็มีราตรีที่ห่างไกลพ่อและแม่แล้ว There Might be Blood (2008)
Well, you finally did it--เยี่ยม ในที่สุดเธอก็ทำได้ There Might be Blood (2008)
Finally some truth in advertising.สุดท้าย บางอย่างก็เพื่อการโฆษณา There Might be Blood (2008)
True, and that's why I finally realizedจริง และนั้นเป็นสาเหตุให้สุดท้ายฉันคิดได้ว่า There Might be Blood (2008)
You know, it really means a lot to me that you're finally okay with Clark.เรื่องของคุณกับคลาร์กน่ะเป็นข่าวเก่าไปแล้ว Committed (2008)
Well, we are finally out ring shopping.มีอะไรให้ช่วยครับ? Committed (2008)
So you're finally on board with the happy couple.ในที่สุดเธอก็แฮปปี้กับทั้งคู่นะ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finallyAccording to the papers, the man has finally confessed.
finallyAfter a long argument I finally persuaded her to go camping.
finallyAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
finallyAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
finallyAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
finallyAfter several delays, the plane finally left.
finallyAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
finallyAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
finallyBusiness is finally looking up after a long depression.
finallyCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.
finally"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."
finallyFinally dawn broke; the long night had ended.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
สุดท้ายนี้[ADV] finally, See also: at last, ultimately, eventually, lastly, in the end, Syn. ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มต้น, ก่อนอื่น, Example: สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุข
ท้ายสุด[ADV] finally, See also: at last, ultimately, Syn. ในที่สุด, Example: ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้
ไปๆ มาๆ[ADV] finally, See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end, Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ไปๆ มาๆ หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างล้มโครงการไปเสียกลางคัน
ผลที่สุด[N] finally, See also: at last, in conclusion, in the end, Syn. ผลสุดท้าย, ในที่สุด, Example: ่ผลที่สุด เรื่องทั้งหมดกลับไปตกที่เลขานุการ, Thai definition: สิ่งที่ได้รับในบั้นปลาย
ในที่สุด[ADV] finally, See also: at last, eventually, lastly, ultimately, Syn. ลงท้าย, สุดท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: ในตอนแรกมนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานส่วนตัว แต่ต่อมาก็เชื่อมโยงเข้าหาเครื่องอื่นๆ จนกลายเป็นเครือข่ายที่สลับซับซ้อน และในที่สุดคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในโลกนี้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้
ลงท้าย[ADV] finally, See also: at last, Syn. ในที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: องคุลีมารเกิดมามีดวงชะตาเป็นโจร แต่ลงท้ายเมื่อดวงตาเห็นธรรมะได้พ้นจากความเป็นโจรมาบวชในพุทธศาสนา
สุดท้าย[ADV] finally, See also: lastly, at last, last, Syn. ในที่สุด, ลงท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: เขาถูกเด้งจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และสุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหวจำต้องลาออกจาก ส.ส., Thai definition: ทีหลังเพื่อน, หลังสุด
ทิ้งท้าย[ADV] finally, See also: in conclude, Example: ครูอ้วนกล่าวทิ้งท้ายถึงชุดหางเครื่องในอนาคตว่า การดีไซน์ยังไม่ทิ้งของเก่าเท่าใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งสุดท้าย[adv.] (khrang sutthāi) EN: finally ; ultimately   FR: pour la dernière fois
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
สุดท้าย[adj.] (sutthāi) EN: last ; final ; extreme ; most finally   FR: dernier ; final ; ultime
สุดท้ายนี้[adv.] (sutthāi nī) EN: finally ; in conclusion   FR: finalement ; en conclusion
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately   
ท้ายที่สุด[adv.] (thāi thīsut) EN: at last; lastly; finally   
ท้ายที่สุดแล้ว[adv.] (thāi thīsut laēo) EN: finally   FR: enfin

CMU English Pronouncing Dictionary
FINALLY    F AY1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finally    (a) (f ai1 n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
endgültig zurückgewiesenfinally rejected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
しまいに[, shimaini] (adj-f) at the end; finally [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
やっとの思いで[やっとのおもいで, yattonoomoide] (exp,adv) finally; after great pains [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
結句[けっく, kekku] (adv,n) last line of a poem; finally [Add to Longdo]
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass) [Add to Longdo]
最終的[さいしゅうてき, saishuuteki] (adj-na) finally; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, ] finally; in the end; when all is said and done [Add to Longdo]
末后[mò hòu, ㄇㄛˋ ㄏㄡˋ, / ] finally [Add to Longdo]
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, / ] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finally \Fi"nal*ly\, adv.
   1. At the end or conclusion; ultimately; lastly; as, the
    contest was long, but the Romans finally conquered.
    [1913 Webster]
 
       Whom patience finally must crown.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Completely; beyond recovery.
    [1913 Webster]
 
       Not any house of noble English in Ireland was
       utterly destroyed or finally rooted out. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finally
   adv 1: after an unspecified period of time or an especially long
       delay [syn: {finally}, {eventually}]
   2: as the end result of a succession or process; "ultimately he
     had to give in"; "at long last the winter was over" [syn:
     {ultimately}, {finally}, {in the end}, {at last}, {at long
     last}]
   3: the item at the end; "last, I'll discuss family values" [syn:
     {last}, {lastly}, {in conclusion}, {finally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top