Search result for

เห็น

(113 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็น-, *เห็น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เล็งเห็น (vt ) Foresee
See also: S. anticipate,envision,
เห็น = เข้าใจ[ีือันเดอร์สะแตนด์] (vt ) understand
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นดี[V] approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม, Example: ประชาชนหลายๆ ฝ่ายเห็นดีด้วยกับการกระทำของรัฐบาล, Thai definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
เห็นที[V] it seems (that), See also: maybe, Example: เห็นทีเราต้องหาคนใช้มาแล้วล่ะพี่ เพราะหนูเหนื่อยเหลือเกิน
เห็นที[V] it seems (that), See also: maybe, Example: เห็นทีเราต้องหาคนใช้มาแล้วล่ะพี่ เพราะหนูเหนื่อยเหลือเกิน
เห็นใจ[V] sympathize with, See also: feel for, have sympathy for, commiserate with, pity, Syn. เห็นอกเห็นใจ, Example: รถเมล์ประกาศยืนหยัดราคาค่ารถ 3.50 บาทเพราะเห็นใจประชาชน
เห็นใจ[V] be present at a deathbed, Syn. ดูใจ, Thai definition: มาทันพบก่อนตาย
เห็นควร[V] see as appropriate, See also: view as proper, approve of, Syn. เห็นสมควร, Example: ที่ประชุมเห็นควรส่งเรื่องให้คณะรับมนตรีพิจารณา, Thai definition: เห็นว่ามีความเหมาะสม
เห็นควร[V] see as appropriate, See also: view as proper, approve of, Syn. เห็นสมควร, Example: ที่ประชุมเห็นควรส่งเรื่องให้คณะรับมนตรีพิจารณา, Thai definition: เห็นว่ามีความเหมาะสม
เห็นชอบ[V] approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เห็นชัด[V] see obviously, See also: see clearly, Syn. เห็นกระจ่าง, เห็นได้ชัด, Example: ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นชัดว่า อเมริกาก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากอิรัก
เห็นท่า[V] sense a situation, See also: get an indication of a situation, Example: ผมเห็นท่าจะไม่ดี คิดในใจว่าขืนอยู่ต่อไปมีหวังตายแน่จึงรีบหนีออกจากที่นี่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เห็นก. อาการของตาที่ประสบรูป, ปรากฏแก่ตา, ปรากฏแก่ใจ, คิดรู้.
เห็นกงจักรเป็นดอกบัวก. เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง, เห็นผิดเป็นชอบ ก็ว่า.
เห็นการณ์ไกลน. คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง โดยอาศัยเหตุผลหรือประสบการณ์เป็นต้น, มองการณ์ไกล ก็ว่า.
เห็นขี้ดีกว่าไส้ก. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง.
เห็นจะก. คงจะ เช่น เห็นจะจริง, ถ้าใช้ในความปฏิเสธ เป็น ไม่เห็นจะ.
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้างก. ทำเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ, มีความหมายอย่างเดียวกับ เห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น หรือเห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น.
เห็นช้างเท่าหมูก. เห็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งแม้จะตัวใหญ่กว่าหรือมีอำนาจมากกว่าไม่น่าเกรงขามในเวลาที่โกรธมากจนลืมตัว.
เห็นชายผ้าเหลืองมีโอกาสได้จัดการบวชลูกหลานเป็นต้นในพระพุทธศาสนา ถือว่าได้บุญมาก.
เห็นดำเห็นแดงว. ถึงที่สุดจนรู้ความจริงว่าดีหรือชั่ว ผิดหรือถูก เป็นต้น.
เห็นดีก. เห็นประจักษ์ในอำนาจ (มักใช้ในการขู่เด็กหรือผู้น้อย) เช่น เดี๋ยวก็ได้เห็นดีหรอก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
what-you-see-is-what-you-getเห็นอะไรได้อย่างนั้น
WYSIWIG อ่านว่า วิสสิวิก วิธีการแสดงผลทางจอภาพให้เหมือนกับงานที่จะพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
ชัดเจนเห็นชัด [ศัพท์วัยรุ่น]
Color Deficiencyเห็นสีผิดปกติ [การแพทย์]
Color Discriminationเห็นสีที่สามารถแยกแยะแตกต่างกันได้มากมาย [การแพทย์]
Diplopia, Horizontalเห็นเป็น2ภาพตามแนวนอน,ภาพซ้อนในแนวนอน,ภาวะเห็นภาพซ้อนในขณะมองตามแนวนอน [การแพทย์]
Diplopia, Monocularเห็นภาพซ้อนตาเดียว [การแพทย์]
Diplopia, Transientเห็นภาพซ้อนเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Entoptic Phenomenaเห็นเป็นสายๆคล้ายเส้นเลือด [การแพทย์]
Flashesเห็นเป็นไฟกระพริบ [การแพทย์]
Floaterเห็นจุดดำลอยไปมา,จุดดำลอยไปมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See?เห็นไหม? Heavenly Forest (2006)
See.เห็นมั้ย.. Hot Fuzz (2007)
See?เห็นไหม? I Haven't Told You Everything (2010)
See?- เห็นมั้ย The Witch in the Wardrobe (2010)
See what?เห็นอะไร ? The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
See?เห็นมั้ย Turnabout (2011)
Aye.เห็นสิ.. The Adventures of Tintin (2011)
I agree.ผมเห็นด้วย The Patriot in Purgatory (2012)
Clearly,เห็นได้ชัดว่า The Patriot in Purgatory (2012)
See.เห็น Oeuf (2013)
Don't you see?ไม่เห็นหรอ? Ariel (2013)
See.เห็นไหม Hassun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็น[v.] (hen) EN: see ; catch sight of   FR: voir ; distinguer
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion   FR: avoir une opinion ; penser
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[xp] (hen kongjak pen døkbūa) EN: mistake wrong for right   
เห็นกับตา[v. exp.] (hen kap tā) EN: see with one's own eyes   FR: voir de ses propres yeux ; constater
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced   FR: être convaincu ; être persuadé
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably   FR: sembler
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เห็นด้วย[xp] (hendūay) EN: right ; that's right ; you're right   FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn't agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็น
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
déjà vu(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, R. empathy
in favor of(phrase) เห็นด้วยกับ เช่น Scriptural and Statistical Views in Favor of Slavery., Supreme Court rules in favor of eBay. , S. in favour of
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accede[VI] เห็นด้วย, See also: ยินยอม, ยอมรับ, Syn. agree, consent
accept[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม
accord[VI, VT] เห็นด้วย, See also: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง, Syn. reconcile
agree[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง
agree[VI] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง, Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform, Ant. differ, disagree, refuse
alight[VI] เห็นโดยบังเอิญ, See also: พบโดยบังเอิญ
appreciate[VT] สำนึกบุญคุณ, See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า, Syn. thank, welcome, be appreciative
approve[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นควร, เห็นสมควร, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, Syn. affirm, support, ratify, Ant. refect, veto
assent[VI] เห็นด้วย, See also: ยอมรับ, ยินยอม, Syn. agree, concur
avaricious[ADJ] โลภ, See also: เห็นแก่ได้, ละโมบ, Syn. greedy, lustful, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
accord(vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
account(vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent

German-Thai: Longdo Dictionary
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Meinung(n) die, pl. Meinungen| ความเห็น
Sicht(n) |die, pl. Sichten| ภาพที่เห็น, ทัศนียภาพ
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: S. natürlich, selbstverständlich
gar nichtไม่เลย เช่น Es ist gar nicht komisch. ไม่เห็นแปลกหรือน่าขันเลย
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
sehenเห็น |sah, gesehen|
siehtเห็น, See also: sehen

French-Thai: Longdo Dictionary
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
ouvrir les yeux(phrase) มองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ
sauter aux yeux(phrase) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ex: Tu l'aimes bien...je saia! Cela me saute aux yeux!
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top