Search result for

anticipate

(68 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anticipate-, *anticipate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipate[VT] คาดหวัง, See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
anticipate[VT] เตรียมป้องกันล่วงหน้า, Syn. prepare for, provide against
anticipate[VT] ทำนาย, See also: พยากรณ์, คาดคะเน, คะเน, คาดการณ์, Syn. foresee, predict, forecast
anticipate[VT] ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า, Syn. precipitate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,

English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป Hero (1992)
My dearest Lizzy, I hope yourjourney has been as delightful as you anticipated.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันหวังว่าการเดินทางของเธอ จะสนุกสนานเหมือนที่เธอหวังไว้ Episode #1.5 (1995)
My presence in this timeline has been anticipated.ตอนนี้กำหนดการ ได้ถูกคาดหมายไว้ ล่วงหน้าแล้ว Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The infection is spreading faster than anyone anticipated.การติดเชื้อกระจายเร็วกว่าที่ทุกคนคาดการไว้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Anticipated questions!เก็งข้อสอบ! 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
- we can anticipate many more cancelled flights, and disruption of travel plans That's all...แต่ว่า.. Crying Out Love in the Center of the World (2004)
It's hotter than I anticipated.มันร้อนกว่าที่กะไว้. Fantastic Four (2005)
I'm afraid the police arrived more quickly than I anticipated.กระผมเกรงว่า ตำรวจดูเหมือนจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้ The Da Vinci Code (2006)
Look, I'm sorry. This went on a little longer than I anticipated.ดู, ผมเสียใจ ที่มันมีอยู่ เล็กๆ นานมาแล้วเหนือการคาดหมาย Firewall (2006)
The heat from Hong Kong was much more than we anticipated.กระแสจากฮ่องกงมัน แรงกว่าที่เราคาดไว้ Crank (2006)
This heat is more than what I anticipated.อากาศก็ร้อนจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว Letters from Iwo Jima (2006)
No One Could Have Anticipated It...ไม่มีใครคาดคิด Something's Coming (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anticipateAnticipate a trip to China.
anticipateA resolution to the problem was more difficult than we anticipated.
anticipateDon't anticipate your income.
anticipateHe anticipated traveling abroad the next year.
anticipateHe anticipates that he will be in trouble.
anticipateI anticipate a good vacation.
anticipateI anticipated a quiet vacation in the mountains.
anticipateI anticipated his question.
anticipateI anticipated trouble.
anticipateI anticipate that there will be problems on their expedition.
anticipateI anticipate that there will be trouble.
anticipateIt is important that we make plans in relation to anticipated changes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งหวัง[V] expect, See also: anticipate, hope for, Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง, Example: พ่อแม่ต่างก็มุ่งหวังให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย, Thai definition: ประสงค์ที่จะได้
คาด[V] anticipate, See also: expect, foresee, forecast, predict, guess, Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้, Example: เขาคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกฟื้นในช่วงต้นปี 2542, Thai definition: คิดไว้ก่อนโดยมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น
คาดการณ์[V] anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คาดคิด[V] expect, See also: anticipate, hope, Syn. คาดหวัง, คาดการณ์, Example: ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คาดคิดไว้หลายเท่าตัว
หยั่งทราบ[V] foresee, See also: anticipate, foretell, Syn. หยั่งรู้, Example: ศาลมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate   FR: anticiper
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate   FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
คาดฝัน[v.] (khāt fan) EN: expect ; hope ; anticipate   
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate   FR: prévoir ; s'attendre à
คาดหวัง[v.] (khātwang) EN: expect ; hope ; anticipate   FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for   FR: escompter ; compter sur
ตามใจนึก[X] (tāmjai neuk) EN: as one pleases ; as anticipated   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTICIPATE    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T
ANTICIPATED    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T AH0 D
ANTICIPATES    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anticipate    (v) (a1 n t i1 s i p ei t)
anticipated    (v) (a1 n t i1 s i p ei t i d)
anticipates    (v) (a1 n t i1 s i p ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预料[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] anticipate, #8,118 [Add to Longdo]
预想[yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] anticipate; expect, #18,948 [Add to Longdo]
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, / ] anticipate; foresee, #22,088 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見越す[みこす, mikosu] (v5s,vt) to anticipate; to foresee [Add to Longdo]
見込む[みこむ, mikomu] (v5m,vt) to anticipate; to estimate; to expect; (P) [Add to Longdo]
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate [Add to Longdo]
思い設ける[おもいもうける, omoimoukeru] (v1,vt) to anticipate; to expect [Add to Longdo]
思ってもいない[おもってもいない, omottemoinai] (adj-i) unanticipated; unexpected [Add to Longdo]
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together [Add to Longdo]
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on [Add to Longdo]
所期[しょき, shoki] (n,adj-no,vs) expected; anticipated; hoped for; expectation [Add to Longdo]
先んじる[さきんじる, sakinjiru] (v1,vi) to precede; to forestall; to anticipate [Add to Longdo]
先んずる[さきんずる, sakinzuru] (vz,vi) (See 先んじる,先んずれば人を制す) to go before; to precede; to forestall; to anticipate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anticipate \An*tic"i*pate\, v. t. [imp. & p. p. {Anticipated};
   p. pr. & vb. n. {Anticipating}.] [L. anticipatus, p. p. of
   anticipare to anticipate; ante + capere to make. See
   {Capable}.]
   1. To be before in doing; to do or take before another; to
    preclude or prevent by prior action.
    [1913 Webster]
 
       To anticipate and prevent the duke's purpose. --R.
                          Hall.
    [1913 Webster]
 
       He would probably have died by the hand of the
       executioner, if indeed the executioner had not been
       anticipated by the populace.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To take up or introduce beforehand, or before the proper
    or normal time; to cause to occur earlier or prematurely;
    as, the advocate has anticipated a part of his argument.
    [1913 Webster]
 
   3. To foresee (a wish, command, etc.) and do beforehand that
    which will be desired.
    [1913 Webster]
 
   4. To foretaste or foresee; to have a previous view or
    impression of; as, to anticipate the pleasures of a visit;
    to anticipate the evils of life.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To prevent; obviate; preclude; forestall; expect.
 
   Usage: To {Anticipate}, {Expect}. These words, as here
      compared, agree in regarding some future event as
      about to take place. Expect is the stringer. It
      supposes some ground or reason in the mind for
      considering the event as likely to happen. Anticipate
      is, literally, to take beforehand, and here denotes
      simply to take into the mind as conception of the
      future. Hence, to say, "I did not anticipate a
      refusal," expresses something less definite and strong
      than to say, " did not expect it." Still, anticipate
      is a convenient word to be interchanged with expect in
      cases where the thought will allow.
      [1913 Webster]
 
         Good with bad
         Expect to hear; supernal grace contending
         With sinfulness of men.      --Milton.
      [1913 Webster]
 
         I would not anticipate the relish of any
         happiness, nor feel the weight of any misery,
         before it actually arrives.    --Spectator.
      [1913 Webster]
 
         Timid men were anticipating another civil war.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anticipate
   v 1: regard something as probable or likely; "The meteorologists
      are expecting rain for tomorrow" [syn: {expect},
      {anticipate}]
   2: act in advance of; deal with ahead of time [syn:
     {anticipate}, {foresee}, {forestall}, {counter}]
   3: realize beforehand [syn: {anticipate}, {previse}, {foreknow},
     {foresee}]
   4: make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome
     of an election" [syn: {predict}, {foretell}, {prognosticate},
     {call}, {forebode}, {anticipate}, {promise}]
   5: be excited or anxious about [syn: {anticipate}, {look for},
     {look to}]
   6: be a forerunner of or occur earlier than; "This composition
     anticipates Impressionism"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top