ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

突然

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -突然-, *突然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突然[tū rán, ㄊㄨ ㄖㄢˊ, ] sudden; abrupt; unexpected, #565 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
突然[とつぜん, totsuzen] (adv) กะทันหัน
突然[とつぜん, totsuzen] (adj adv) อย่างทันที. กะทันหัน, ฉับพลัน, See also: S. suddenly, abruptly,

Japanese-English: EDICT Dictionary
突然[とつぜん, totsuzen] (adj-na,adj-no,adv) abrupt; sudden; unexpected; all at once; (P) [Add to Longdo]
突然だけど[とつぜんだけど, totsuzendakedo] (exp) apropos of nothing; to change the subject [Add to Longdo]
突然[とつぜんし, totsuzenshi] (n) sudden death [Add to Longdo]
突然変異[とつぜんへんい, totsuzenhen'i] (n) mutation [Add to Longdo]
突然変異説[とつぜんへんいせつ, totsuzenhen'isetsu] (n) mutationism [Add to Longdo]
突然変異体[とつぜんへんいたい, totsuzenhen'itai] (n) mutant [Add to Longdo]
突然[とつぜんめ, totsuzenme] (exp) somewhat sudden [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had been working for two hours when I suddenly felt sick.2時間仕事を続けていたら、突然気分が悪くなりました。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高層ビルが突然爆発炎上した。
A strange idea sprang up in my mind.ある奇妙な考えが私の心に突然うかんだ。
It happened one morning that she met him on the street.ある朝突然、彼女は通りで彼に会った。
There are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess.いろいろな説はあるものの、恐竜がなぜ突然絶滅してしまったのかはまだ謎のままである。
The family was shook up when the grandmother died unexpectedly.おばあちゃんが突然死んで家族一同驚いた。
All of a sudden my mother began to sing.お母さんが突然歌い始めた。
All at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.お坊さんが突然大声で笑い出し、厳粛な雰囲気を台無しにした。
The gas tank suddenly blew up.ガスタンクが突然爆発した。
I happened upon Bernard at a restaurant yesterday.きのうある料理店で、私は突然、バーナードにあった。
The smoldering firewood burst into flame.くすぶっていた薪が突然燃え上がった。
Cake? I'm suddenly hungry again.ケーキ?僕、突然またお腹が空いちゃった!! [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AND SUDDENLY[CN] 突然 Battleship Potemkin (1925)
I wasn't expecting you... You didn't write for such a long time.[JA] 手紙も寄こさすに突然だもの Tikhiy Don (1957)
I was so alone, and suddenly you were there.[CN] 我非常孤獨, 突然你出現了. Grand Hotel (1932)
The next thing you know, a girl, a perfect stranger to me,[JA] そしたら 見知らぬ女性が突然 ... Hollow Triumph (1948)
You know, I've suddenly become[CN] 你知道, 我突然变得... Bordertown (1935)
Sudden?[CN] 突然 Twister (1996)
I just thought I'd drop up and wish you a lot of luck.[CN] 我就突然想来祝你好运 The Awful Truth (1937)
Fate steps in And sees you through[JA] 運命は突然に訪れて 心を見抜く Pinocchio (1940)
You just drop a little anouncement that you're going away not tomorrow, or next week, or next month, but today.[JA] 突然 旅だなんて それもいきなり今日よ D.O.A. (1949)
Please excuse her, sir. She's feeling a bit intimidated.[CN] 請願諒,先生,她可能覺得有些突然 À Nous la Liberté (1931)
Why should the signing of these articles be suddenly held up?[CN] 那為什麼你又突然 不想在這些文件上簽字了? Grand Hotel (1932)
- Vaguely- the rays come out of space, and every thousand years or so they cause a mutation, cause some animal to give birth to a slightly different species, that right?[JA] 漠然とはね... 宇宙線を1000年浴びれば... 突然変異が起こると The Manster (1959)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
突然[とつぜん, totsuzen] ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top