ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expected

IH0 K S P EH1 K T AH0 D   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expected-, *expected*, expect, expecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expected[ADJ] ที่คาดหวังไว้, See also: ที่คาดหมายไว้
expectedly[ADV] อย่างที่มุ่งหวังไว้, See also: อย่างคาดหวังไว้, อย่างคาดการณ์ไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expected frequencyความถี่คาดหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected mortalityจำนวนมรณะที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expected valueค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expectation ๒ ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
expected rainfallexpected rainfall, ฝนคาดการณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Yes, I rather expected it would be.- ฉันก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น Rebecca (1940)
We expected you yesterday evening.พวกเราคาดว่าคุณจะมา เมื่อวานเย็น. Suspiria (1977)
Colonel, but we're expected to do our duty just like our heroes in the Special Forces.พันเอก แต่เราคาดว่าจะทำหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับฮีโร่ของเราในกองพิเศษ First Blood (1982)
Somehow, I expected not.ผมก็คิดว่าไม่ Gandhi (1982)
I never expected to see you again.ฉันไม่เคยคิดว่า จะได้เห็นคุณอีก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
And a lot is expected of the Italian team.มีหลายคนคาดหวังกับทีมอิตาลี Cool Runnings (1993)
And we are expected to believe a man who claims he stole from a prostitute... before we would believe ten police officers who stood here on oath... and called you a liar?และเราคาดว่าจะเชื่อคน การเรียกร้องเขาขโมยมาจากหญิง? ก่อนที่เราจะเชื่อสิบตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ยืนอยู่? และเรียกเธอว่าคนโกหกหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
- Everything you expected of me.- ทุกอย่างที่แม่คาดหวังกับหนู - ไม่ได้คาดหวังอะไรสักหน่อย The Joy Luck Club (1993)
Better than you expected or better than you hoped?แหม... ดีจริงเลย Scully Deep Throat (1993)
I never expected to hear from him.ฉันไม่หวังจะรู้เรื่องเขานะ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectedAccidents will happen when they are least expected.
expectedAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
expectedA new law is expected to cut air pollution by 60%.
expectedAny turnaround of the economy is not expected this year.
expectedAs had been expected, the weather turned out to be very fine.
expectedAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
expectedAs might be expected, he took the first place.
expectedAs was expected, he succeeded in winning the prize.
expectedAs was expected, he won the prize.
expectedAs was expected, they lost the contest.
expectedAs was expected, won the prize.
expectedBring an umbrella because it is expected to rain this afternoon.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khit mai fan) EN: unexpected   
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi khātkhit) EN: unexpectedly   
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
คาดเอาไว้[adj.] (khāt ao wai) EN: expected   FR: espéré ; attendu

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTED    IH0 K S P EH1 K T AH0 D
EXPECTED    IH0 K S P EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expected    (v) ˈɪkspˈɛktɪd (i1 k s p e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期望值[qī wàng zhí, ㄑㄧ ㄨㄤˋ ㄓˊ, ] expected value, #22,339 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles [Add to Longdo]
erwarteter Umsatzexpected sales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expect \Ex*pect"\, v. t. [imp. & p. p. {Expected}; p. pr. & vb.
   n. {Expecting}.] [L. expectatum, to look out for, await,
   expect; ex + out spectare to look at. See {Spectacle}.]
   1. To wait for; to await. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Let's in, and there expect their coming. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To look for (mentally); to look forward to, as to
    something that is believed to be about to happen or come;
    to have a previous apprehension of, whether of good or
    evil; to look for with some confidence; to anticipate; --
    often followed by an infinitive, sometimes by a clause
    (with, or without, that); as, I expect to receive wages; I
    expect that the troops will be defeated. "Good: I will
    expect you." --Shak. "Expecting thy reply." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Somersetshire or yellow regiment . . . was
       expected to arrive on the following day. --Macaulay.
 
   Syn: To anticipate; look for; await; hope.
 
   Usage: To {Expect}, {Think}, {Believe}, {Await}. Expect is a
      mental act and has aways a reference to the future, to
      some coming event; as a person expects to die, or he
      expects to survive. Think and believe have reference
      to the past and present, as well as to the future; as
      I think the mail has arrived; I believe he came home
      yesterday, that he is he is at home now. There is a
      not uncommon use of expect, which is a confusion of
      the two; as, I expect the mail has arrived; I expect
      he is at home. This misuse should be avoided. Await is
      a physical or moral act. We await that which, when it
      comes, will affect us personally. We expect what may,
      or may not, interest us personally. See {Anticipate}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expected
   adj 1: considered likely or probable to happen or arrive;
       "prepared for the expected attack" [ant: {unexpected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top