Search result for

expected

(62 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expected-, *expected*, expect, expecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expected[ADJ] ที่คาดหวังไว้, See also: ที่คาดหมายไว้
expectedly[ADV] อย่างที่มุ่งหวังไว้, See also: อย่างคาดหวังไว้, อย่างคาดการณ์ไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expected frequencyความถี่คาดหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected mortalityจำนวนมรณะที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expected valueค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expectation ๒ ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
expected rainfallexpected rainfall, ฝนคาดการณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wrapped up sooner than expected. Rushing home to the family.งานประัชุมเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้ ก็เลยรีับกลับบ้านมาหาครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
Not what I expected. And then I realized this could benefit both of us.ไม่ใช่อย่างที่ฉันหวังไว้ และฉันคิดว่าเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสอง Chuck in Real Life (2008)
Have not been going the way that I had expected.ไม่ได้เป็นไปตามที่ฉันคาดหวังไว้ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, honestly, it wasn't the evening I expected,ดีจ๊ะ จริงใจดี มันเป็นแค่เรื่องเมื่อเย็น ฉันคาดเดาไว้แล้วแหละ There Might be Blood (2008)
I wouldn't have expected anything different from you, Alissa.คิดแล้วว่าเธอจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆ อลิสซ่า Dead Space: Downfall (2008)
Lookin' good, boys! Only expected-เด็กพวกนั้นทำได้ดีนะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Victory over the clones and the young Jedi was expected, but to best a Jedi Master...ชัยชนะเหนือพวกโคลน และเจไดหนุ่มเป็นไปตามที่ข้าคาด แต่สำหรับอาจารย์เจได... . Lair of Grievous (2008)
They're more powerful than we expected.พวกเขามีพลังมากกว่าที่เราคาดไว้ Babylon A.D. (2008)
It wasn't the war any of us expected.มันไม่ใช่สงครามแบบที่พวกเราคาดหวัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This gala event is expected to draw the world's most prestigious leaders to Empire City.งานในคืนนี้ คาดหวังจะวาด ภาพผู้นำแห่งโลกอันมีชื่อเสียง แก่ เมือง เอ็มไพร์ ซิตี้ Superhero Movie (2008)
You're not exactly what I expected.มันแค่ว่า, มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดและรอ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Lee Dong Chul, you are more arrogant than I expected.ลีดงชอล, คุณหยิ่งกว่าที่ฉันคิดอีก Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectedAccidents will happen when they are least expected.
expectedAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
expectedA new law is expected to cut air pollution by 60%.
expectedAny turnaround of the economy is not expected this year.
expectedAs had been expected, the weather turned out to be very fine.
expectedAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
expectedAs might be expected, he took the first place.
expectedAs was expected, he succeeded in winning the prize.
expectedAs was expected, he won the prize.
expectedAs was expected, they lost the contest.
expectedAs was expected, won the prize.
expectedBring an umbrella because it is expected to rain this afternoon.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khit mai fan) EN: unexpected   
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi khātkhit) EN: unexpectedly   
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
คาดเอาไว้[adj.] (khāt ao wai) EN: expected   FR: espéré ; attendu

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTED    IH0 K S P EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expected    (v) (i1 k s p e1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles [Add to Longdo]
erwarteter Umsatzexpected sales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期望值[qī wàng zhí, ㄑㄧ ㄨㄤˋ ㄓˊ, ] expected value [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expect \Ex*pect"\, v. t. [imp. & p. p. {Expected}; p. pr. & vb.
   n. {Expecting}.] [L. expectatum, to look out for, await,
   expect; ex + out spectare to look at. See {Spectacle}.]
   1. To wait for; to await. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Let's in, and there expect their coming. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To look for (mentally); to look forward to, as to
    something that is believed to be about to happen or come;
    to have a previous apprehension of, whether of good or
    evil; to look for with some confidence; to anticipate; --
    often followed by an infinitive, sometimes by a clause
    (with, or without, that); as, I expect to receive wages; I
    expect that the troops will be defeated. "Good: I will
    expect you." --Shak. "Expecting thy reply." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Somersetshire or yellow regiment . . . was
       expected to arrive on the following day. --Macaulay.
 
   Syn: To anticipate; look for; await; hope.
 
   Usage: To {Expect}, {Think}, {Believe}, {Await}. Expect is a
      mental act and has aways a reference to the future, to
      some coming event; as a person expects to die, or he
      expects to survive. Think and believe have reference
      to the past and present, as well as to the future; as
      I think the mail has arrived; I believe he came home
      yesterday, that he is he is at home now. There is a
      not uncommon use of expect, which is a confusion of
      the two; as, I expect the mail has arrived; I expect
      he is at home. This misuse should be avoided. Await is
      a physical or moral act. We await that which, when it
      comes, will affect us personally. We expect what may,
      or may not, interest us personally. See {Anticipate}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expected
   adj 1: considered likely or probable to happen or arrive;
       "prepared for the expected attack" [ant: {unexpected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top