ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expectantly

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expectantly-, *expectantly*, expectant
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expectantly    (a) ˈɪkspˈɛktəntliː (i1 k s p e1 k t @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation [Add to Longdo]
首を長くして[くびをながくして, kubiwonagakushite] (exp) looking forward; expectantly; eagerly [Add to Longdo]
鶴首して待つ[かくしゅしてまつ, kakushushitematsu] (v5t) to wait expectantly; to wait with a craned (outstretched) neck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expectantly
      adv 1: in an expectant manner; "she looked at him expectantly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top