Search result for

predict

(96 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predict-, *predict*
English-Thai: Longdo Dictionary
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predict[VI] ทำนาย, Syn. prophesy, prognosticate
predict[VT] ทำนาย, Syn. prophesy, prognosticate
prediction[N] คำทำนาย, See also: การคาดหมาย, การทำนาย, Syn. prophecy, foresight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
predict(พรีดิคทฺ') vt.,vi. ทำนาย,บอกล่วงหน้า,พยากรณ์., See also: predictability n. predictable adj. predictor n., Syn. prophesy,foretell
prediction(พรีดิค'เชิน) n. การทำนาย,การบอกล่วงหน้า,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์
unpredictable(อันพรีดิค'ทะเบิล) adj. ทำนายไม่ได้,ทายไม่ถูก,ไม่อาจพยากรณ์ได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
predict(vt) พยากรณ์,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
prediction(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,การพยากรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predictive valueค่าทำนาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predictorตัวทำนาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prediction of occupational successพยากรณ์ความสำเร็จในอาชีพ [TU Subject Heading]
Prediction theoryพยากรณ์ศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prediction theoryพยากรณ์ศาสตร์ [TU Subject Heading]
Predictive astrologyโหราศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
predictability (adj) การทำนายได้, พยากรณ์ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And then there's this request of yours for further funding because of subject Number 25's prediction.และนี่ก็เป็นการร้องขอจากคุณ... ...สำหรับเงินทุนมหาศาลของ คำทำนายเป้าหมายของหมายเลข 25 Akira (1988)
I could've predicted this.เอ่อ ที่จิงวันนี้เป็นวันแรกที่ผมมาทำงานที่นี่น่ะครับ Hero (1992)
-As predicted in the Bible.- อย่างที่ไบเบิ้ลทำนายไว้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I predict there'll be a pair of those in every closet in America.รับรองว่าจะฮิตระเบิด ต้องมีทุกทุกที่ในอเมริกาแน่ Jumanji (1995)
If we all reacted the same way, we'd be predictable.ʴԡẺǡѹ ҡж١ҹҧ,  Ghost in the Shell (1995)
Isn't it true these wormholes are merely theoretical predictions?มันจะไม่จริงหนอนเหล่านี้เป็น การคาดการณ์ทางทฤษฎีเพียง? Contact (1997)
I wish predicting volcanic eruptions were an exact science. Unfortunately...ฉันต้องการทำนายการปะทุของภูเขาไฟ เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่น่าเสียดาย ... Dante's Peak (1997)
I predict that, in just a moment, we'll see a lady on a red bike -ผมทำนายว่าอีกแป๊บหนึ่ง เราจะเห็นผู้หญิงขี่จักรยานแดง The Truman Show (1998)
They always are. This is no prediction!ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ไม่ต้องทายก็รู้ The Red Violin (1998)
- I wanted to... to surprise you, but you see, I can also make predictions.-ฉันต้องการ... จะทำให้เธอแปลกใจ และฉันก็ทำนายเป็นเหมือนกันนะ The Red Violin (1998)
- We can't predict the future.เราไม่รู้อนาคตครับ Rushmore (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
predictA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
predictA loss in third-quarter revenues was predicted.
predictBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
predictDan's completely off the wall; you can't predict what he's going to do next.
predictHe predicted there would be rain.
predictHis prediction has come true.
predictHis prediction might come true.
predictHis predictions have come true?
predictI can no more predict the future than I can fly.
predictI can provide you with some statistical predictions of expected revenues.
predictI'm afraid your prediction was wide of the mark.
predictIs it really possible to predict an earthquake?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว[V] predict, See also: reckon, estimate, guess, speculate, conjecture, work out, Syn. เดาสุ่ม, Example: ฉันว่าเขามั่วให้เราฟังมากกว่า อย่าไปเชื่อเขาเลย, Thai definition: คาดเดาโดยไม่รู้ความจริง
การคาดการณ์[N] prediction, See also: forecast, expectation, anticipation, Syn. การคาดคะเน, การคาดหมาย, Example: มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2542 จะมีการเติบโตประมาณ 0-1%, Thai definition: การวินิจฉัยเหตุการณ์ล่วงหน้า, การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้า
คาดการณ์ล่วงหน้า[V] predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
ผู้ทำนาย[N] prophet, See also: predictor, soothsayer, forecaster, diviner, oracle, sibyl, Syn. ผู้พยากรณ์, Example: เขาเชื่อผู้ทำนายหลายคนที่ทักว่า ตึกที่กำลังจะสร้างจะนำรายได้เป็นกอบเป็นกำมาให้เขา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดในภายภาคหน้า
คาดการณ์[V] anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คาดเดา[V] guess, See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture, Syn. เดา, Example: ทุกคนก็อยากมีความสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจกันทั้งนั้นว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง
คำทำนาย[N] prediction, See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling, Syn. คำพยากรณ์, Example: เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย
คำพยากรณ์[N] forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
พยากรณ์[V] forecast, See also: predict, forecast, foretell, prophesy, Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเย็นลงอีก, Thai definition: ทำนาย, คาดการณ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ทำนายทายทัก[V] foretell, See also: predict, prophesy, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: นักพยากรณ์นิยมที่จะทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมือง ตามหน้าหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคาดการณ์[n.] (kān khātkān) EN: prediction   
การคาดหมาย[n.] (kān khātmāi) EN: prediction   
การทำนาย[n.] (kān thamnāi) EN: prediction ; prognosis   
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo chīo) EN: that's so predictable !   FR: c'est évident !
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate   FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir
ไม่สามารถพยากรณ์ได้[adj.] (mai samāt phayākøn dāi) EN: unpredictable   FR: imprévisible

CMU English Pronouncing Dictionary
PREDICT    P R AH0 D IH1 K T
PREDICT    P R IY0 D IH1 K T
PREDICTS    P R IY0 D IH1 K S
PREDICTS    P R IY0 D IH1 K T S
PREDICTS    P R AH0 D IH1 K T S
PREDICTS    P R AH0 D IH1 K S
PREDICTOR    P R AH0 D IH1 K T ER0
PREDICTED    P R AH0 D IH1 K T AH0 D
PREDICTED    P R IY0 D IH1 K T AH0 D
PREDICTIVE    P R AH0 D IH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predict    (v) (p r i1 d i1 k t)
predicts    (v) (p r i1 d i1 k t s)
predicted    (v) (p r i1 d i1 k t i d)
predictor    (n) (p r i1 d i1 k t @ r)
predicting    (v) (p r i1 d i1 k t i ng)
prediction    (n) (p r i1 d i1 k sh @ n)
predictors    (n) (p r i1 d i1 k t @ z)
predictable    (j) (p r i1 d i1 k t @ b l)
predictably    (a) (p r i1 d i1 k t @ b l ii)
predictions    (n) (p r i1 d i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, ] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant, #74,709 [Add to Longdo]
预期推理[yù qī tuī lǐ, ㄩˋ ㄑㄧ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] predictive inference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction [Add to Longdo]
意外性[いがいせい, igaisei] (n) unpredictability; element of surprise [Add to Longdo]
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
競馬予想[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction [Add to Longdo]
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI [Add to Longdo]
景気予測[けいきよそく, keikiyosoku] (n,vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate [Add to Longdo]
御覧なさい;ご覧なさい[ごらんなさい, gorannasai] (exp) (1) (hon) (pol) (See 御覧なさる) (please) look; (2) see (used to emphasize that an earlier prediction was correct); (aux-v) (3) (hon) (pol) (after the -te form of a verb) (please) try to do [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predict \Pre*dict"\, v. t. [imp. & p. p. {Predicted}; p. pr. &
   vb. n. {Predicting}.] [L. praedictus, p. p. of praedicere to
   predict; prae before + dicere to say, tell. See {Diction},
   and cf. {Preach}.]
   To tell or declare beforehand; to foretell; to prophesy; to
   presage; as, to predict misfortune; to predict the return of
   a comet.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To foretell; prophesy; prognosticate; presage; forebode;
     foreshow; bode.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predict \Pre*dict"\, n.
   A prediction. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predict
   v 1: make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome
      of an election" [syn: {predict}, {foretell},
      {prognosticate}, {call}, {forebode}, {anticipate},
      {promise}]
   2: indicate by signs; "These signs bode bad news" [syn: {bode},
     {portend}, {auspicate}, {prognosticate}, {omen}, {presage},
     {betoken}, {foreshadow}, {augur}, {foretell}, {prefigure},
     {forecast}, {predict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top