Search result for

ท้อง

(122 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้อง-, *ท้อง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ปกครองท้องที่ (n phrase ) Local Administration Officer
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (n phrase ) Local Wisdom

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้อง[N] abdomen, See also: stomach, belly, Syn. ครรภ์, นาภี, Example: ชูชกกินมากเสียจนท้องแตกตาย, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงกระดูกเชิงกราน มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะ สำไส้เล็ก และสำไส้ใหญ่อยู่ภายใน
ท้องนา[N] paddy field, Syn. ทุ่งนา, กลางทุ่งนา, Example: ชาวนากำลังดำนาอยู่ในท้องนา, Count unit: แห่ง
ท้องกาง[ADJ] be inflate belly, See also: be distend stomach, be stuff belly, Syn. พุงกาง, Ant. ท้องแห้ง, ท้องกิ่ว, Example: ชายผู้นั้นอดข้าวมาหลายวัน ด้วยความหิวโซเขาจึงกินเสียจนท้องกาง, Thai definition: ท้องที่กางออกมากกว่าปกติเพราะกินเกินขนาด
ท้องตรา[N] general order, See also: order over the seal of office of the ministry, circular order, Syn. สารตรา, Example: ข้าหลวงเชิญท้องตราออกไปส่งยังที่หมาย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือคำสั่งที่ประทับตราของเจ้ากระทรวง
ท้องถนน[N] road, See also: highway, Syn. ถนน, ตัวถนน, Example: การขับรถบนท้องถนน ผู้ขับรถจะต้องระมัดระวังตลอดเวลา เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้, Count unit: สาย
ท้องที่[N] locality, Example: ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนยังท้องที่ที่รับผิดชอบ, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือศาล, Notes: (กฎหมาย)
ท้องที่[N] area, See also: region, Syn. ท้องถิ่น, อาณาเขต, ภาค, เขต, พื้นที่, Example: เขาเป็นครูในท้องที่ที่มีชื่อเสียงในแง่เป็นคนดี มีผู้คนรักใคร่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พื้นที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
ท้องที่[N] district, See also: local, Example: กำนันถูกยิงขณะออกตรวจท้องที่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พื้นที่ภายในเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน, Notes: (กฎหมาย)
ท้องน้ำ[N] water area, Example: เพียงครู่เดียว ท้องฟ้าก็พลันมืดครึ้ม ท้องน้ำเป็นสีนิลละเลื่อม แซมด้วยริ้วคลื่นสีขาว, Thai definition: พื้นใต้น้ำแห่งลำน้ำ
ท้องผูก[V] be constipated, See also: suffer from constipation, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: ยาหลายอย่างมีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูก, Thai definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องน. ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงบริเวณต้นขา มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะและไส้อยู่ภายใน
ท้องครรภ์ เช่น น้องร่วมท้อง
ท้องพื้นที่หรือบริเวณที่กว้างใหญ่ เช่น ท้องนํ้า ท้องฟ้า ท้องทุ่ง ท้องไร่ ท้องนา ท้องถนน
ท้องส่วนที่มีลักษณะโค้ง เช่น ท้องแขน ท้องน่อง ท้องเรือ ท้องร่อง.
ท้องก. มีลูกอยู่ในท้อง, ตั้งครรภ์.
ท่อง ๑ก. ยกเท้าก้าวสูง ๆ ไปในที่น้ำท่วมตื้น ๆ ในคำว่า ท่องน้ำ, เที่ยวไป เช่น ท่องยุโรป ท่องราตรี.
ท่อง ๒ก. ว่าซ้ำ ๆ ให้จำได้ เช่น ท่องหนังสือ ท่องมนตร์.
ท้องกางว. เรียกท้องที่ขยายออกมากกว่าปรกติเพราะกินเกินขนาด.
ท้องกิ่วว. หิวจัด, มักใช้เข้าคู่กับคำ ท้องแขวน เป็น ท้องกิ่วท้องแขวน เช่น หิวจนท้องกิ่วท้องแขวน, ไส้กิ่ว ก็ว่า.
ท้องขาว ๑น. เรียกผ้าที่มีส่วนกลางขาว ว่า ผ้าท้องขาว เช่น ผ้าท้องขาวเชิงชายเขียน (พงศ. เลขา), ถ้ามีส่วนกลางเขียว เรียกว่า ผ้าท้องเขียว เช่น ผ้าท้องเขียวชายกรวย (พงศ. เลขา).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abdomenท้อง, ส่วนท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaphoid abdomenท้องกิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomen, scaphoidท้องกิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belly, woodenท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localityท้องถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
localityท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
localityท้องถิ่น, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
epipelagic-ท้องทะเลตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epipelagic-ท้องทะเลตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal painท้องบาดเจ็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Constipationท้องผูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diarrheaท้องร่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diarrhea in childrenท้องร่วงในเด็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abdomenท้อง [TU Subject Heading]
Abdominal injuriesท้องบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Constipationท้องผูก [TU Subject Heading]
Diarrheaท้องร่วง [TU Subject Heading]
Diarrhea, Infantileท้องร่วงในทารก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're pregnant.คุณท้อง The Jewel of Denial (2011)
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
Like a diamond in the skyเหมือนดั่งก้อนเพชรประดับท้องฟ้า Dead Space: Downfall (2008)
You find out anything medical? The kid has a tummy ache.คุณหาอะไรเจอที่เป็นทางการแพทย์บ้างไหม เด็กมีอาการปวดท้อง Not Cancer (2008)
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
She starts getting abdominal pain,เธอเริ่มปวดทีท้อง Not Cancer (2008)
And test anyone else with stomach pain.และทดสอบทุกๆคน เกี่ยวกับแผลในช่องท้อง Not Cancer (2008)
She has a tummy ache. If kutner's right, it's not a tummy ache,เธอมีอาการปวดท้อง.ถ้าคัทเนอร์ถูก มันไม่ใช่อาการปวดท้อง Not Cancer (2008)
The bowel's been dead for six hours.ช่องท้องตายมาแล้วกว่า 6 ชั่วโมง Not Cancer (2008)
The endoscope's bowing. Push on the stomach.เอ็นโดสโคป งอ ดันเข้าไปในท้อง Not Cancer (2008)
Abdominal surgery to remove a...bezoar.ช่องท้อง .. ผ่าเอาbezoar.ออก Adverse Events (2008)
It's like a hairball,มันเหมือนกับก้อนขน ในท้องแมว Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้อง[v. exp.] (sīet thøng) EN: have a pain in the stomach ; feel a sharp pain in the stomach   
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: ford ; wade ; walk   FR: traverser
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble   FR: parcourir
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท้อง[n.] (thøng) EN: abdomen ; belly ; stomach   FR: ventre [m] ; abdomen [m] ; bedaine (fam.) [f] ; bide (fam.) [m] ; brioche (fam.) [f] ; panse (fam.) [f] ; bedon (fam.) [m] ; bidon (fam.) [m]
ท่องจำ[v.] (thǿngjam) EN: commit to memory ; remember   FR: apprendre par coeur
ท้องตลาด[n.] (thøngtalāt) EN: market place ; market   
ท้องถิ่น[n.] (thøngthin) EN: district ; locality ; area ; region   FR: localité [f] ; région [f] ; voisinage [m]
ท้องถิ่น[adj.] (thøngthin) EN: local ; regional ; native   FR: local ; du coin ; du voisinage ; régional
ท้องทะเล[n. exp.] (thøng thalē) EN: high seas   FR: haute mer [f] ; large [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
lower abdomen(n) ท้องน้อย
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdomen[N] ท้อง, See also: พุง, ช่องท้อง, Syn. venter, stomach, belly
air[N] ท้องฟ้า, See also: อวกาศ, Syn. sky, space
belly[N] ท้อง (ของคนหรือสัตว์), See also: ส่วนท้อง, พุง, Syn. stomach
canopy[N] ท้องฟ้า
carry[VT] ตั้งครรภ์, See also: ท้อง, อุ้มท้อง, Syn. be pregnant with
childing[VI] ท้อง, See also: ตั้งครรภ์, Syn. pregnant
China Sea[N] ท้องทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
constipated[ADJ] ท้องผูก
diarrhea[N] ท้องเสีย, See also: ท้องเดิน, ท้องร่วง, อาการท้องร่วง, Syn. diarrhoea
diarrhoea[N] อาการท้องร่วง, See also: ท้องเสีย, ท้องเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
amerind(แอม' เมอไรนดฺ) n. ชาวอินเดียแดงและเอสกิโมในอเมริกาเหนือและใต้, ภาษาท้องถิ่นของอินเดียแดง. -Amerindian adj., n. -Amerindic adj.
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)

English-Thai: Nontri Dictionary
abdomen(n) ท้อง
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
belly(n) ท้อง,พุง,กระเพาะ
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง
bylaw(n) เทศบัญญัติ,กฎหมายท้องถิ่น
canopy(n) ปะรำ,ท้องฟ้า
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地元[じもと, jimoto] (n) ท้องถิ่น
秋晴れ[あきばれ, akibare] (n) ท้องฟ้าโปร่งในฤดูใบไม้ร่วง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
青空[あおぞら, aozora] ท้องฟ้าสีฟ้า
下痢[げり, geri] (n ) ท้องเสีย
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
現地[げんち, genchi] Thai: ท้องถิ่น
地方[ちほう, chihou] Thai: ท้องถิ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
gegen(Präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
im Rahmen vonในขอบเขตของ, ในท้องเรื่อง
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค์
Bauch(n) |der, pl. Bäuche| ท้อง, พุง
Kreuzung(n) |die, pl. Kreuzungen| สี่แยกตามท้องถนน, ทางแยก
Himmel(n) |der, pl. Himmel| ท้องฟ้า
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung,
offenes Meerท้องทะเล

French-Thai: Longdo Dictionary
ciel(n) |m| ท้องฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top