ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expectorate

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expectorate-, *expectorate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expectorate[VI] ขากเสมหะ, See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย, Syn. cough up, spit out
expectorate[VT] ขากเสมหะ, See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย, Syn. cough up, spit out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expectoratev. ขับเสมหะ,ถ่มน้ำลาย., See also: expectorator n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expectorateขาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล้อน[V] spit, See also: expectorate, Syn. ปลิ้น, Thai definition: ปลิ้นเปลือกหรือเมล็ดในผลไม้ออกจากปาก เช่น ปล้อนเมล็ดลำไย ปล้อนเมล็ดน้อยหน่า
ถุยน้ำลาย[V] spit, See also: expectorate, Example: เธอด่าส่งแล้วถุยน้ำลายลงพื้นอย่างแรง, Thai definition: ถ่มน้ำลายในปากออกมา
ถ่ม[V] spit, See also: expectorate, eject saliva from the mouth, Syn. ถุย, ขาก, Example: เขาถ่มเมล็ดน้อยหน่าลงพื้นจนเลอะเทอะไปหมด, Thai definition: ทำให้น้ำลายหรือสิ่งอื่นๆ ออกจากปากโดยแรง
ถ่มน้ำลาย[V] spit, See also: expectorate, spout, Syn. ถุยน้ำลาย, Example: เธอด่าส่งแล้วถ่มน้ำลายลงพื้นอย่างแรง
ถุย[V] spit, See also: expectorate, Syn. ถ่ม, Example: เธอด่าส่งแล้วถุยน้ำลายลงพื้นอย่างแรง, Thai definition: ทำให้น้ำลายหรือสิ่งอื่นๆ พุ่งออกจากปาก, มักทำให้มีเสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้วนน้ำลาย[n.] (būan nāmlāi) EN: spit, expectorate   FR: cracher ; expectorer
คาย[v.] (khāi) EN: spit out ; expectorate   FR: cracher ; expectorer ; recracher
ขาก[v.] (khāk) EN: spit ; spit up ; expectorate   FR: cracher ; expectorer
ถ่มน้ำลาย[v. exp.] (thom namlāi) EN: expectorate ; spit   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expectorate    (v) ˈɪkspˈɛktərɛɪt (i1 k s p e1 k t @ r ei t)
expectorated    (v) ˈɪkspˈɛktərɛɪtɪd (i1 k s p e1 k t @ r ei t i d)
expectorates    (v) ˈɪkspˈɛktərɛɪts (i1 k s p e1 k t @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expectorate \Ex*pec"to*rate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Expectorated}; p. pr. & vb. n. {Expectorating}.] [L.
   expecrorare to drive from the breast; ex out + pectus,
   pectiris, breast. See {Pectoral}.]
   To eject from the trachea or lungs; to discharge, as phlegm
   or other matter, by coughing, hawking, and spitting; to spit
   forth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expectorate \Ex*pec"to*rate\, v. i.
   To discharge matter from the lungs or throat by hawking and
   spitting; to spit.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expectorate
   v 1: clear out the chest and lungs; "This drug expectorates
      quickly" [syn: {expectorate}, {clear out}, {drive out}]
   2: discharge (phlegm or sputum) from the lungs and out of the
     mouth [syn: {expectorate}, {cough up}, {cough out}, {spit
     up}, {spit out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top