ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anticipation

AE0 N T IH2 S AH0 P EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anticipation-, *anticipation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipation(n) การรอคอยอย่างคาดหวัง, Syn. awaiting

English-Thai: Nontri Dictionary
anticipation(n) ความคาดหมาย, ความมุ่งหวัง, การทำล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ Hero (1992)
In anticipation of incarceration.15ปีในคุกไม่ได้ช่วยอะไร อาวุธมีแค่กำหมัด Hero (1992)
" ln anticipation of incarceration."พูดก็พูดนะ Hero (1992)
These people came in anticipation of crossing into Mexico.ผู้คนซึ่งหวังข้ามพรมแดนเข้าไปยังเม็กซิโก The Day After Tomorrow (2004)
There's still many movies to make and anticipation for them.ยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่จะต้องถ่ายทำ Full House (2004)
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง Episode #1.3 (2006)
More than half of Fallujah's 250, 000 residents have already fled in anticipation of the offensive.มากกว่าครึ่งของฟาลูยา กว่า 250, 000... ...หนีไปเข้าร่วมพวกต่อต้าน In the Valley of Elah (2007)
In anticipation of your answer, we took the liberty of bringing your car along.เราคาดอยู่ก่อนว่านายจะตอบแบบนี้ เราเลยถือวิสาสะเอารถของนาย Transporter 3 (2008)
Members of Terra-Save lie in Wait here in front of Ηarvardville Airport in anticipation of Senator Davis, imminent arrival.กลุ่มสมาชิกของเทร่าเซฟ ยืนชุมนุมกันที่ท่าอากาศยานฮาร์วาร์ดวิลล์ เพื่อรอพบกับ ส.ว.เดวิส ที่กำลังจะลงจากเครื่อง Resident Evil: Degeneration (2008)
In anticipation of that, I have devoted other resources to finding him.การที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับที่อยู่ของเขานั้น ผมได้ศึกษาหนทางอื่นเพื่อที่จะค้นหาตัวเขา Knight Rider (2008)
This room we're in now, this entire program, was created in anticipation of just such a moment.พวกเราทั้งหมดในห้องนี้ ที่ฟังอยู่ด้วยกัน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรอคอย ช่วงเวลาที่มีค่าแบบนั้น Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anticipationAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
anticipationIn anticipation of a cold winter...
anticipationMother took the clothes off the line in anticipation of rain.
anticipationThanking in anticipation.
anticipationThanking you in anticipation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคาด(n) anticipation, See also: expectation, Syn. การคะเน, การคาดคะเน, Example: มีการคาดกันว่าในปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้น, Thai Definition: การคิดไว้ล่วงหน้า
ความคาดหมาย(n) expectation, See also: anticipation, expectancy, Syn. ความคาดหวัง, ความหวัง, Example: ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน
ความคาดหวัง(n) expectation, See also: anticipation, hope, Syn. ความคาดหมาย, Example: ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคาด[kān khāt] (n) EN: anticipation
การคาดเดา[kān khātdao] (n) EN: conjecture ; anticipation ; assumption
การคาดคะเน[kān khātkhanē] (n) EN: conjecture ; anticipation  FR: conjecture [ f ]
ก่อนกำหนด[køn kamnot] (adv) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely  FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTICIPATION AE0 N T IH2 S AH0 P EY1 SH AH0 N
ANTICIPATION AE0 N T IH0 S AH0 P EY1 SH AH0 N
ANTICIPATIONS AE0 N T IH2 S AH0 P EY1 SH AH0 N Z
ANTICIPATIONS AE0 N T IH0 S AH0 P EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anticipation (n) ˈæntˌɪsɪpˈɛɪʃən (a1 n t i2 s i p ei1 sh @ n)
anticipations (n) ˈæntˌɪsɪpˈɛɪʃənz (a1 n t i2 s i p ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorauszahlungsrabatt { m }anticipation rebate [Add to Longdo]
Vorwegnahme { f } | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na, n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) #562 [Add to Longdo]
期待[きたい, kitai] (n, vs) expectation; anticipation; hope; (P) #2,369 [Add to Longdo]
予想[よそう, yosou] (n, vs, adj-no) expectation; anticipation; prediction; forecast; conjecture; (P) #3,621 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
思惑(P);思わく(P)[おもわく, omowaku] (n, adj-no) (1) expectation; prediction; forecast; (2) anticipation; speculation; (P) #17,591 [Add to Longdo]
ぞくっと[zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp, v5t) to wait expectantly; to await in anticipation [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
胸算用[むなざんよう;むねざんよう, munazanyou ; munezanyou] (n, vs) (1) making a rough estimate in one's head; (2) expectation; anticipation [Add to Longdo]
見越し[みこし, mikoshi] (n, adj-f) (1) anticipation; expectation; (n) (2) looking over (e.g. a fence) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anticipation \An*tic`i*pa"tion\
   ([a^]n`t[i^]s`[i^]*p[=a]"sh[u^]n), n. [L. anticipatio: cf. F.
   anticipation.]
   1. The act of anticipating, taking up, placing, or
    considering something beforehand, or before the proper
    time in natural order.
    [1913 Webster]
 
       So shall my anticipation prevent your discovery.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Previous view or impression of what is to happen;
    instinctive prevision; foretaste; antepast; as, the
    anticipation of the joys of heaven.
    [1913 Webster]
 
       The happy anticipation of renewed existence in
       company with the spirits of the just. --Thodey.
    [1913 Webster]
 
   3. Hasty notion; intuitive preconception.
    [1913 Webster]
 
       Many men give themselves up to the first
       anticipations of their minds.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) The commencing of one or more tones of a chord with
    or during the chord preceding, forming a momentary
    discord.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Preoccupation; preclusion; foretaste; prelibation;
     antepast; pregustation; preconception; expectation;
     foresight; forethought.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anticipation
   n 1: an expectation [syn: {anticipation}, {expectancy}]
   2: something expected (as on the basis of a norm); "each of them
     had their own anticipations"; "an indicator of expectancy in
     development" [syn: {anticipation}, {expectancy}]
   3: the act of predicting (as by reasoning about the future)
     [syn: {prediction}, {anticipation}, {prevision}]
   4: anticipating with confidence of fulfillment [syn:
     {anticipation}, {expectation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 anticipation /ɑ̃tisipasjɔ̃/ 
  anticipation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top