ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คาดการณ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดการณ์-, *คาดการณ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดการณ์(v) anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai Definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คาดการณ์ล่วงหน้า(v) predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai Definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาดการณ์ก. นึกคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She lied on purpose. She foresaw the whole thing.หล่อนตั้งใจโกหกหล่อนคาดการณ์เรื่องไว้ทั้งหมด Rebecca (1940)
We can speculate all we want.เราสามารถคาดการณ์ทั้งหมดที่ เราต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
Isn't it true these wormholes are merely theoretical predictions?มันจะไม่จริงหนอนเหล่านี้เป็น การคาดการณ์ทางทฤษฎีเพียง? Contact (1997)
I'm a partner at the predictive strategy firm...คุณคงจำฉันได้ ฉันเป็นหุ้นส่วน ที่บริษัทเกี่ยวกับการวางแผนและคาดการณ์... Pi (1998)
An accident like that – who could have foreseen that, man?อุบัติเหตุแบบนั้น ใครจะไปคาดการณ์ได้ว่ามั้ย Mulholland Dr. (2001)
We're 20 percent below projections.ก็แค่ทำเป้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แค่ 20 เปอร์เซ็นต์ Hothead (2001)
He thought a counterattack might surprise them.เขาคาดการณ์ว่าการตีโต้คงทำให้พวกมันชะงักได้บ้าง The Matrix Reloaded (2003)
There are no forecast models remotely capable...ไม่มีโปรแกรมพยากรณ์ไหน คาดการณ์สภาพนี้ได้... The Day After Tomorrow (2004)
They're supposed to migrate to the Guatemala sound.พวกมันคงคาดการณ์ไว้ว่าจะอพยพตามเสียงไปกัวเตมาลาร์ The Notebook (2004)
The chemical in the orchid does exactly what we predicted.สารเคมีที่อยู่ในในกล้วยไม้ มันมีผลตรงกับที่เราคาดการณ์ไว้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
If he left a little earlier than they would've liked, he couldn't be blamed.แต่ถ้าโธมัสจะกลับเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็คงโทษใครไม่ได้ Primer (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดการณ์[khātkān] (v) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate  FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[khātkān lūangnā] (v, exp) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell  FR: prédire ; prévoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in for(phrv) คาดเดาได้, See also: คาดการณ์ได้ว่า
calculate(vt) คาดการณ์ว่า, See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่, Syn. estimate, judge, gauge
calculate on(phrv) คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
calculate upon(phrv) คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
deduce(vt) ได้ข้อสรุป, See also: คาดการณ์, คะเนจาก
divine(vt) คาดการณ์, See also: ทำนาย, พยากรณ์, Syn. predict, prophesy, conjecture
envisage(vt) คาดการณ์, Syn. foresee
foretell(vt) ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate
prefigure(vt) คาดว่า, See also: คาดการณ์ไว้ว่า, ทำนายว่า
reckon without(phrv) คาดการณ์โดยปราศจาก (บางสิ่งหรือบางคน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า, ศักดิ์สิทธิ์, เคร่งศาสนา, เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เหนือมนุษย์, เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา, พระ, See also: the Divine พระเจ้า, เทพเจ้า, จิตวิญญาณ vi., vt. ทำนาย, คาดการณ์, พยากรณ์. divin
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, ผู้คาดการณ์, หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
dope(โดพ) { doped, doping, dopes } n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ, กาว, ยากระตุ้น, ยาม้า, ข่าวสาร, ข้อมูล, คนโง่เง่า, เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ, คาดการณ์, ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
foretell(ฟอร์เทล') { foretold, foretold, foretelling, foretells } v. ทำนาย, คาดคะเน, คาดการณ์, เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน, สมาชิกของกองหน้า, ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า, ลาง, ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ, นึกเอาเอง, วาดมโนภาพ, นึกคิด, วางแผน, คาดการณ์
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
miscast(มิสคาสทฺ') vt. วินิจฉัยผิด, คาดการณ์ไม่ดี
prevent(พรีเวนทฺ') vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert, forestall

English-Thai: Nontri Dictionary
divine(vt) ทำนาย, หยั่งรู้, เดา, พยากรณ์, คาดการณ์
diviner(n) ผู้ทำนาย, โหร, หมอดู, นักพยากรณ์, ผู้คาดการณ์
foretell(vt) ทาย, พยากรณ์, ทำนาย, คาดการณ์, บอกล่วงหน้า
imagine(vi, vt) นึกฝัน, เข้าใจ, คิด, คาดการณ์, จินตนาการ
prevent(vt) ป้องกัน, ขัดขวาง, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า
prophesy(vt) ทำนาย, พยากรณ์, ทาย, คาดการณ์
read(vi, vt) ดู, อ่าน, ทำนาย, แปล, คาดการณ์
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
speculate(vi) เดา, คิด, เก็ง, เสี่ยงโชค, คาดการณ์, พิจารณา
surmise(n) การคะเน, การนึก, การทาย, การเดา, การเก็ง, การคาดการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
vorsehen(vt) |sah vor, hat vorgesehen| วางแผน, คาดการณ์ เช่น Mit wem hast du vorgesehen, zur Party zu gehen? เธอคาดว่าจะไปงานปาร์ตี้กับใคร, Syn. plannen
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว, See also: scheinbar, Syn. vermutlich

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top