ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expectant

IH0 K S P EH1 K T AH0 N T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expectant-, *expectant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectant rightสิทธิที่คาดว่าจะได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectant treatmentการรักษาตามธรรมชาติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could hardly turn out an expectant mother, could I?ใครจะทิ้งลิงตั้งท้องได้ลงล่ะ จริงมั้ย Junior (1994)
I think of Casitas Madres as a health resort for expectant mothers.ฉันว่าคาซิต้า มาเดรเป็นรีสอร์ทสำหรับคุณแม่ตั้งท้อง Junior (1994)
Such odysseys were meant for the young and expectant, not for a worn-out old goat like me.การเดินทางนี้เหมาะกับพวกคนหนุ่มที่มีหวัง ไม่ใช่แพะแก่ ๆ อย่างฉัน Immortals (2011)
But leaving an expectant mother in the time of her need will not be one of them.แต่การทิ้งคนที่กำลังจะเป็นแม่ ในเวลาที่เธอกำลังต้องการใคร จะไม่เป็นหนึ่งในนั้น Piggy Piggy (2011)
Now the audience is hushed, expectant.ตอนนี้ผู้ชมกำลังรอดูอย่างใจจดใจจ่อ Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTANT    IH0 K S P EH1 K T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expectant    (j) ˈɪkspˈɛktənt (i1 k s p e1 k t @ n t)
expectantly    (a) ˈɪkspˈɛktəntliː (i1 k s p e1 k t @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwartschaftsrecht {n}expectant right [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation [Add to Longdo]
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right [Add to Longdo]
首を長くして[くびをながくして, kubiwonagakushite] (exp) looking forward; expectantly; eagerly [Add to Longdo]
待望[たいぼう, taibou] (n,vs) (1) expectant waiting; (adj-no) (2) long-awaited; (P) [Add to Longdo]
鶴首して待つ[かくしゅしてまつ, kakushushitematsu] (v5t) to wait expectantly; to wait with a craned (outstretched) neck [Add to Longdo]
妊産婦[にんさんぷ, ninsanpu] (n) expectant and nursing mothers; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expectant \Ex*pect"ant\, a. [L.expectans, exspectans, p. pr. of
   expectare, exspectare: cf. F. expectant.]
   Waiting in expectation; looking for; (Med.) waiting for the
   efforts of nature, with little active treatment.
   [1913 Webster]
 
   {Expectant estate} (Law), an estate in expectancy. See under
    {Expectancy}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expectant \Ex*pect"ant\, n.
   One who waits in expectation; one held in dependence by hope
   of receiving some good.
   [1913 Webster]
 
      An expectant of future glory.      --South.
   [1913 Webster]
 
      Those who had employments, or were expectants. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expectant
   adj 1: marked by eager anticipation; "an expectant hush" [syn:
       {anticipant}, {anticipative}, {expectant}]
   2: in an advanced stage of pregnancy; "was big with child"; "was
     great with child" [syn: {big(p)}, {enceinte}, {expectant},
     {gravid}, {great(p)}, {large(p)}, {heavy(p)}, {with
     child(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top