ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diabolical

D AY2 AH0 B AA1 L IH0 K AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diabolical-, *diabolical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diabolical[ADJ] เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, See also: เกี่ยวกับคำบูชาปีศาจ, Syn. diabolic
diabolical[ADJ] เลวร้ายอย่างที่สุด, Syn. diabolic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diabolical(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic

English-Thai: Nontri Dictionary
diabolical(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a diabolical man, Catherine.เขาเลวทรามยิ่งนัก แคทเธอรีน Wuthering Heights (1992)
Think about someplace truly diabolical.สนามที่มันโหดเข้าไส้จริงๆ The Chronicles of Riddick (2004)
I'm the supremely evil diabolical mastermind.เป็นปีศาจที่สุดยอดชำนาญการด้านปีศาจ Happily N'Ever After (2006)
Diabolical vice president.รองประธานที่เลวร้าย Happily N'Ever After (2006)
He's diabolical.บางทีเค้าไม่ควรที่จะ อมันให้คุณ Alone (2007)
Curse you and your diabolical checkers prowess.ข้าขอสาปให้เจ้ากลายเป็นกบเดี๋ยวนี้ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
And it's diabolical droid commander,และต่อกรกับผู้บัญชาการปีศาจแห่งกองทัพดรอยด์ Shadow of Malevolence (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
- That is just diabolical. - No, that is shocking.โหดร้ายมาก น่าตกใจจริงๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Diabolical.ร้ายกาจที่สุด Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Man,that's diabolical.เขาต้องเป็นคนเลวร้ายสุด ๆ Bad Seed (2009)
I have a diabolical master plan.ผมมีแผนยิ่งใหญ่ร้ายกาจ 162 Candles (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique

CMU English Pronouncing Dictionary
DIABOLICAL    D AY2 AH0 B AA1 L IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diabolical    (j) dˌaɪəbˈɒlɪkl (d ai2 @ b o1 l i k l)
diabolically    (a) dˌaɪəbˈɒlɪkliː (d ai2 @ b o1 l i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴悪無類[ぼうあくむるい, bouakumurui] (n,adj-no) incomparably ruthless; diabolical [Add to Longdo]
閻魔顔[えんまがお, enmagao] (n) devilish face; diabolical face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diabolic \Di`a*bol"ic\, Diabolical \Di`a*bol"ic*al\, a. [L.
   diabolicus, Gr. ? devilish, slanderous: cf. F. diabolique.
   See {Devil}.]
   1. Pertaining to the devil; resembling, or appropriate, or
    appropriate to, the devil; befitting hell or satan;
    devilish; infernal; impious; as, a diabolic or diabolical
    temper or act; the diabolical expression on his face;
    fires lit up a diabolic scene. "Diabolic power." --Milton.
    "The diabolical institution." --Motley.
 
   Syn: devilish, mephistophelian, mephistophelean.
     [1913 Webster]
 
   2. showing a wicked cunning or ingenuity; as, the cold
    calculation and diabolic art of some statesmen.
 
   Syn: devilish, mephistophelian, mephistophelean.
     [WordNet 1.5]
 
   3. extremely evil or cruel; atrocious; outrageously wicked;
    as, diabolical sorcerers under the influence of devils;
    diabolical torturers taking pleasure in their craft.
 
   Syn: demonic, fiendish, hellish, infernal, nefarious,
     satanic.
     [1913 Webster + WordNet 1.5] -- {Di`a*bol"ic*al*ly},
     adv. -- {Di`a*bol"ic*al*ness}, n.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diabolical
   adj 1: showing the cunning or ingenuity or wickedness typical of
       a devil; "devilish schemes"; "the cold calculation and
       diabolic art of some statesmen"; "the diabolical
       expression on his face"; "a mephistophelian glint in his
       eye" [syn: {devilish}, {diabolic}, {diabolical},
       {mephistophelian}, {mephistophelean}]
   2: extremely evil or cruel; expressive of cruelty or befitting
     hell; "something demonic in him--something that could be
     cruel"; "fires lit up a diabolic scene"; "diabolical
     sorcerers under the influence of devils"; "a fiendish
     despot"; "hellish torture"; "infernal instruments of war";
     "satanic cruelty"; "unholy grimaces" [syn: {demonic},
     {diabolic}, {diabolical}, {fiendish}, {hellish}, {infernal},
     {satanic}, {unholy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top