Search result for

confirm

(83 entries)
(0.047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confirm-, *confirm*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confirm    [VT] ทำให้มั่นคง, See also: ทำให้แข็งแรง, Syn. make firm, strengthen
confirm    [VT] ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง
confirmed    [ADJ] ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, Syn. habitual, regular
confirmed    [ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed    [ADJ] เรื้อรัง (โรค)
confirm in    [PHRV] ยืนยันในเรื่อง
confirm in    [PHRV] ทำให้มั่นใจในเรื่อง
confirmation    [N] การยืนยัน, Syn. proving, ratification
confirmatory    [ADJ] ที่มีหลักฐานยืนยัน, See also: ที่เป็นจริง, Syn. confirming, affirmative, agreeing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmationการยืนยัน, การให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmation listรายชื่อผู้ปฏิญาณตนเข้าถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confirmation of the judgmentการพิพากษายืน (คำพิพากษาศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirmยืนยัน,การส่งเสริม [การแพทย์]
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Confirmationการยืนยัน,ยืนยัน [การแพทย์]
Confirmation Testการตรวจสอบเพื่อยืนยัน,การตรวจวิเคราะห์ขั้นยืนยัน [การแพทย์]
Confirming Testวิธีการยืนยัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confirmThis is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.
confirmI would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.
confirmI'd like to confirm my reservation for the 30th.
confirmPlease confirm the cancellation by e-mail.
confirmCan you please confirm the receipt of this note?
confirmThe experiment confirmed his theory.
confirmThis report confirms his betrayal.
confirmThe report has yet to be confirmed.
confirmPlease confirm.
confirmWe will confirm your order as follows.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmatory(คันเฟอร์'มะโทรี) adj. ซึ่งยืนยัน,เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท, Syn. confirmative
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirm(vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์    [N] proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai definition: การแสดงให้เห็นจริง
สัตยาบัน    [N] confirmation, Syn. คำรับรอง, Example: สภายังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้, Thai definition: การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
สัตยาบัน    [N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
คำยืนยัน    [N] confirmation, See also: insistence, corroboration, affirmation, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล, Thai definition: คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation   FR: confirmation [f]
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   
คอนเฟิร์ม[n.] (khønfoēm) EN: confirm   FR: confirmer
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm   FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation   FR: ratification [f]
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage   FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ตอบรับใบสั่งซื้อ[v. exp.] (tøprap baisang seū) EN: confirm an order   
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure   
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest   FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIRM    K AH0 N F ER1 M
CONFIRMS    K AH0 N F ER1 M Z
CONFIRMED    K AH0 N F ER1 M D
CONFIRMING    K AH0 N F ER1 M IH0 NG
CONFIRMABLE    K AH0 N F ER1 M AH0 B AH0 L
CONFIRMATION    K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N
CONFIRMATORY    K AH0 N F ER1 M AH0 T AO2 R IY0
CONFIRMATIONS    K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirm    (v) (k @1 n f @@1 m)
confirms    (v) (k @1 n f @@1 m z)
confirmed    (v) (k @1 n f @@1 m d)
confirming    (v) (k @1 n f @@1 m i ng)
confirmation    (n) (k o2 n f @ m ei1 sh @ n)
confirmations    (n) (k o2 n f @ m ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
リコンファーム[, rikonfa-mu] (n,vs) reconfirm [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) {comp} response confirmation [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation [Add to Longdo]
確証バイアス[かくしょうバイアス, kakushou baiasu] (n) confirmation bias; confirmatory bias [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚信礼[jiān xìn lǐ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振[jiān zhèn, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振礼[jiān zhèn lǐ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
确认[què rèn, / ] confirm; verify [Add to Longdo]
积贼[jī zéi, / ] confirmed thief [Add to Longdo]
证实礼[zhèng shí lǐ, / ] confirmation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confirm \Con*firm"\, v. t. [imp. & p. p. {Confrmed}; p. pr. &
   vb. n. {Confirming}.] [OE. confermen, confirmen, OF.
   confermer, F. confirmer, fr. L. confirmare; con- + firmare to
   make firm, fr. firmus firm. See {Firm}.]
   1. To make firm or firmer; to add strength to; to establish;
    as, health is confirmed by exercise.
    [1913 Webster]
 
       Confirm the crown to me and to mine heirs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And confirmed the same unto Jacob for a law. --Ps.
                          cv. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. To strengthen in judgment or purpose.
    [1913 Webster]
 
       Confirmed, then, I resolve
       Adam shall share with me in bliss or woe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give new assurance of the truth of; to render certain;
    to verify; to corroborate; as, to confirm a rumor.
    [1913 Webster]
 
       Your eyes shall witness and confirm my tale. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       These likelihoods confirm her flight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To render valid by formal assent; to complete by a
    necessary sanction; to ratify; as, to confirm the
    appoinment of an official; the Senate confirms a treaty.
    [1913 Webster]
 
       That treaty so prejudicial ought to have been
       remitted rather than confimed.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) To administer the rite of confirmation to. See
    {Confirmation}, 3.
    [1913 Webster]
 
       Those which are thus confirmed are thereby supposed
       to be fit for admission to the sacrament. --Hammond.
 
   Syn: To strengthen; corroborate; substantiate; establish;
     fix; ratify; settle; verify; assure.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confirm
   v 1: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his
      story confirmed my doubts"; "The evidence supports the
      defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain},
      {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict},
      {negate}]
   2: strengthen or make more firm; "The witnesses confirmed the
     victim's account" [syn: {confirm}, {reassert}]
   3: make more firm; "Confirm thy soul in self-control!"
   4: support a person for a position; "The Senate confirmed the
     President's candidate for Secretary of Defense"
   5: administer the rite of confirmation to; "the children were
     confirmed in their mother's faith"

Are you satisfied with the result?

Go to Top