ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confirm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confirm-, *confirm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confirm(vt) ทำให้มั่นคง, See also: ทำให้แข็งแรง, Syn. make firm, strengthen
confirm(vt) ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง
confirmed(adj) ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, Syn. habitual, regular
confirmed(adj) ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed(adj) เรื้อรัง (โรค)
confirm in(phrv) ยืนยันในเรื่อง
confirm in(phrv) ทำให้มั่นใจในเรื่อง
confirmation(n) การยืนยัน, Syn. proving, ratification
confirmatory(adj) ที่มีหลักฐานยืนยัน, See also: ที่เป็นจริง, Syn. confirming, affirmative, agreeing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirm(คันเฟิร์ม') { confirmed, confirming, confirms } vt. รับรอง, ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น, ยืนยัน, ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove, assure, Ant. de
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท, ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, พิธีศีลมหาสนิท
confirmatory(คันเฟอร์'มะโทรี) adj. ซึ่งยืนยัน, เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท, Syn. confirmative
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน, ซึ่งไดรับการรับรอง, ฝังหัว, ติด (ยา), Syn. established, inveterate, Ant. unaccustomed, green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirm(vt) ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน, การรับรอง, พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว, ผ่านการรับรองแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmationการยืนยัน, การให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmation listรายชื่อผู้ปฏิญาณตนเข้าถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confirmation of the judgmentการพิพากษายืน (คำพิพากษาศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirmยืนยัน, การส่งเสริม [การแพทย์]
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Confirmationการยืนยัน, ยืนยัน [การแพทย์]
Confirmation Testการตรวจสอบเพื่อยืนยัน, การตรวจวิเคราะห์ขั้นยืนยัน [การแพทย์]
Confirming Testวิธีการยืนยัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To confirm the fact that she was going to have a child.เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าหล่อนกําลังจะมีเด็ก Rebecca (1940)
- Yes. - To confirm the verdict of suicide.- ใช่ เพื่อยืนยันคำตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
It may be the only way to confirm it.- มันอาจเป็นทางเดียวที่พิสูจน์ได้ Jaws (1975)
How do we confirm that by morning?เราจะยืนยันเรื่องนั้นตอนเช้าได้ยังไง Jaws (1975)
Our data confirms yours:ข้อมูลของเรายืนยันของคุณ: 2010: The Year We Make Contact (1984)
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
they confirm estimated arrival at the strike site by 6 p. m.พวกเขายืนยัน จะไปถึงเป้าหมาย - พรุ่งนี้ 18: Spies Like Us (1985)
sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว Spies Like Us (1985)
sac-com confirms destruction of the inbound.SAC-Com ยืนยันการทำลายตัวเอง Spies Like Us (1985)
Confirm erase?ยืนยันหรือไม่? The Lawnmower Man (1992)
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)
Confirm depression with... obsessional features.ยืนยันว่าเครียดจากการหมกมุ่น Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confirmCan you please confirm the receipt of this note?
confirmConfirm the order.
confirmConfirm your reservation in advance.
confirmDon't forget to confirm your reservation in advance.
confirmFirst, try to confirm the timing by oscilloscope.
confirmHe confirmed that something was wrong with his car.
confirmHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
confirmI'd like to confirm my reservation for the 30th.
confirmI'd like to confirm our reservations.
confirmI'd like to confirm the departure time.
confirmI have a confirmed reservation.
confirmI will confirm my plane reservation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์(n) proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai Definition: การแสดงให้เห็นจริง
สัตยาบัน(n) confirmation, Syn. คำรับรอง, Example: สภายังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้, Thai Definition: การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
สัตยาบัน(n) ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai Definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
คำยืนยัน(n) confirmation, See also: insistence, corroboration, affirmation, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล, Thai Definition: คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
การยืนยัน[kān yeūnyan] (n) EN: confirmation  FR: confirmation [ f ]
คำรับรอง[kham raprøng] (n) EN: confirmation ; warranty
คอนเฟิร์ม[khønfoēm] (n) EN: confirm  FR: confirmer
รับรอง[raprøng] (v) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm  FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
สัตยาบัน[sattayāban] (n) EN: ratification ; confirmation  FR: ratification [ f ]
เสริม[soēm] (v) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage  FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ตอบรับใบสั่งซื้อ[tøprap baisang seū] (v, exp) EN: confirm an order
ยัน[yan] (v) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure
ยืนยัน[yeūnyan] (v) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest  FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
confirm
confirms
confirmed
confirming
confirmable
confirmation
confirmatory
confirmations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirm
confirms
confirmed
confirming
confirmation
confirmations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ,   /  ] confirm; verify #2,710 [Add to Longdo]
坚信礼[jiān xìn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧˇ,    /   ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ,   /  ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振礼[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ,    /   ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ,   /  ] confirmed thief [Add to Longdo]
证实礼[zhèng shí lǐ, ㄓㄥˋ ㄕˊ ㄌㄧˇ,    /   ] confirmation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (n, vs) affirmation; confirmation; validation; (P) #286 [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) #384 [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b, vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) #3,024 [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n, vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) #3,112 [Add to Longdo]
認証[にんしょう, ninshou] (n, vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) #6,379 [Add to Longdo]
追認[ついにん, tsuinin] (n, vs) ratification; confirmation #9,031 [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment #18,712 [Add to Longdo]
視認[しにん, shinin] (n, vs) confirm by sight; sighting; eyeballing #19,149 [Add to Longdo]
ウェルカムボード[uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
リコンファーム[rikonfa-mu] (n, vs) reconfirm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confirm \Con*firm"\, v. t. [imp. & p. p. {Confrmed}; p. pr. &
   vb. n. {Confirming}.] [OE. confermen, confirmen, OF.
   confermer, F. confirmer, fr. L. confirmare; con- + firmare to
   make firm, fr. firmus firm. See {Firm}.]
   1. To make firm or firmer; to add strength to; to establish;
    as, health is confirmed by exercise.
    [1913 Webster]
 
       Confirm the crown to me and to mine heirs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And confirmed the same unto Jacob for a law. --Ps.
                          cv. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. To strengthen in judgment or purpose.
    [1913 Webster]
 
       Confirmed, then, I resolve
       Adam shall share with me in bliss or woe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give new assurance of the truth of; to render certain;
    to verify; to corroborate; as, to confirm a rumor.
    [1913 Webster]
 
       Your eyes shall witness and confirm my tale. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       These likelihoods confirm her flight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To render valid by formal assent; to complete by a
    necessary sanction; to ratify; as, to confirm the
    appoinment of an official; the Senate confirms a treaty.
    [1913 Webster]
 
       That treaty so prejudicial ought to have been
       remitted rather than confimed.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) To administer the rite of confirmation to. See
    {Confirmation}, 3.
    [1913 Webster]
 
       Those which are thus confirmed are thereby supposed
       to be fit for admission to the sacrament. --Hammond.
 
   Syn: To strengthen; corroborate; substantiate; establish;
     fix; ratify; settle; verify; assure.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confirm
   v 1: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his
      story confirmed my doubts"; "The evidence supports the
      defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain},
      {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict},
      {negate}]
   2: strengthen or make more firm; "The witnesses confirmed the
     victim's account" [syn: {confirm}, {reassert}]
   3: make more firm; "Confirm thy soul in self-control!"
   4: support a person for a position; "The Senate confirmed the
     President's candidate for Secretary of Defense"
   5: administer the rite of confirmation to; "the children were
     confirmed in their mother's faith"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top