ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exposition

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exposition-, *exposition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
説明[せつめい, setsumei] (n, vs, adj-no) explanation; exposition; (P) #192 [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n, vs, adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) #813 [Add to Longdo]
[はく(P);ばく, haku (P); baku] (n-suf) (1) doctor; PhD; (2) exposition; fair; exhibition; (P) #2,444 [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] (n) (abbr) (See 万国博覧会) world fair; international exposition #11,422 [Add to Longdo]
万国博覧会[ばんこくはくらんかい, bankokuhakurankai] (n) world fair; international exposition #14,546 [Add to Longdo]
エキスポ[ekisupo] (n) expo; exposition; (P) [Add to Longdo]
エクスポ[ekusupo] (n) expo; (international) exposition [Add to Longdo]
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition [Add to Longdo]
交易会[こうえきかい, kouekikai] (n) trade fair; trade exposition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
expositionI applied to be an attendant at the exposition.
expositionThe exposition will be held for six months.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paris exposition trip?หรือจะพาไปเที่ยว ปารีสดี? The Right Stuff (2007)
I'd be first in line, but then, meandering exposition is kind of my thing.ฉันจะเป็นคนแรกที่เข้าคิวซื้อ แต่ก็นั่นแหละ การเบี่ยงเบนเรื่องราว\ เป็นเรื่องที่ฉันถนัด Identity Crisis (2012)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exposition \Ex`po*si"tion\, n. [L. expositio, fr. exponere,
   expositum: cf. F. exposition. See {Expound}.]
   1. The act of exposing or laying open; a setting out or
    displaying to public view.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of expounding or of laying open the sense or
    meaning of an author, or a passage; explanation;
    interpretation; the sense put upon a passage; a law, or
    the like, by an interpreter; hence, a work containing
    explanations or interpretations; a commentary.
    [1913 Webster]
 
       You know the law; your exposition
       Hath been most sound.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Situation or position with reference to direction of view
    or accessibility to influence of sun, wind, etc.;
    exposure; as, an easterly exposition; an exposition to the
    sun. [Obs.] --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. A public exhibition or show, as of industrial and artistic
    productions; as, the Paris Exposition of 1878. [A
    Gallicism]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exposition
   n 1: a systematic interpretation or explanation (usually
      written) of a specific topic [syn: {exposition},
      {expounding}]
   2: a collection of things (goods or works of art etc.) for
     public display [syn: {exhibition}, {exposition}, {expo}]
   3: an account that sets forth the meaning or intent of a writing
     or discourse; "we would have understood the play better if
     there had been some initial exposition of the background"
   4: (music) the section of a movement (especially in sonata form)
     where the major musical themes first occur

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 exposition
  exhibition; exposition

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 exposition /ɛkspozisjɔ̃/ 
  exhibition

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top