Search result for

devilish

(35 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devilish-, *devilish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devilish[ADJ] ยากมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างเต็มที่
devilish[ADJ] โหดเหี้ยม, See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ, Syn. diabolic, hellish, harmful
devilishly[ADV] อย่างชั่วร้าย, Syn. viciouly, vilely

English-Thai: Nontri Dictionary
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด,มากเหลือประมาณ,เต็มที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Laugh if you will, Mr. Finnegan but pixies can be devilishly tricky little blighters.หัวเราะไปเถอะ คุณฟินนิกัน พิกซี่อาจจะฉลาดแกมโกง และชั่วร้ายอย่างนึกไม่ถึง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The devilish American soldiers are going to come?พวกทหารไอ้กัน จะมารึเปล่า Grave of the Fireflys (2005)
Mr. Austen, you're devilishly handsome. A kiss, a kiss. Oops!ออสติน นายนี่หล่อเหลือร้ายเลย\จูบหน่อยสิ จูบหน่อย จะไปไหนกันดีล่ะทอม วอกซ์ฮอลล์ การ์เด้นเหรอ Becoming Jane (2007)
* ooh, that dress so scandalous * * and you know another guy couldn't handle it * * she's shaking that thing, like, "who's the ish?" * * with a look in your eye so devilish, uh *# ชุดนั้นฉาวโฉ่สุดๆ # # และหนุ่มคนนั้นก็ทนรับไม่ไหว # # เธอเต้นสะบัดแสนยั่วยวน # Mash-Up (2009)
* We are all embers through all of the devilish things we do *The Freshmen (2009)
* From the same fire through all of the devilish things we do *The Freshmen (2009)
* We are all embers through all of the devilish things we do *The Freshmen (2009)
* From the same fire through all of the devilish things we do *- - The Freshmen (2009)
This devilish device will change everything if you don't.เชิดหน้า แล้วมองตรงไปที่มัน The King's Speech (2010)
Then I really will. I'll be devilishly charming.ผมจะทำทุกอย่าง ที่จะให้คุณยึดมั่นในตัวผม Episode #1.17 (2011)
It is the Devilish super-villain and his cavalcade of weaponized vehicles.มันคือผู้ชั่วร้าย กับรถติดอาวุธของมัน Fae-de to Black (2013)
I know that devilish grin of yours. What are you up to?ผมรู้จักรอยยิ้มแบบนั้นของคุณ คุณจะทำอะไรล่ะ? Engagement (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devilishThat magazine article exposed his devilish acts to the full light of day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วายร้าย[ADJ] devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
ระยำตำบอน[ADV] vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุบาทว์[adj.] (ubāt) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious   FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVILISH    D EH1 V L IH0 SH
DEVILISHLY    D EH1 V AH0 L IH0 SH L IY0
DEVILISHLY    D EH1 V L IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devilish    (j) (d e1 v @ l i sh)
devilishly    (a) (d e1 v @ l i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teuflisch {adj} | teuflischer | am teuflischstendevilish | more devilish | most devilish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモーニッシュ[, demo-nisshu] (adj-na,n) devilish (ger [Add to Longdo]
デヴィリッシュ[, devirisshu] (adj-na) (obsc) devilish [Add to Longdo]
剣鬼[けんき, kenki] (n) devilish swordsman [Add to Longdo]
殺人鬼[さつじんき, satsujinki] (n) devilish homicide; cutthroat [Add to Longdo]
魔性[ましょう, mashou] (n,adj-no) devilishness [Add to Longdo]
閻魔顔[えんまがお, enmagao] (n) devilish face; diabolical face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devilish \Dev"il*ish\, a.
   1. Resembling, characteristic of, or pertaining to, the
    devil; diabolical; wicked in the extreme. "Devilish
    wickedness." --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       This wisdom descendeth not from above, but is
       earthly, sensual, devilish.      --James iii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. Extreme; excessive. [Colloq.] --Dryden.
 
   Syn: Diabolical; infernal; hellish; satanic; wicked;
     malicious; detestable; destructive. -- {Dev"il*ish*ly},
     adv. -- {Dev"il*ish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devilish
   adv 1: in a playfully devilish manner; "the socialists are
       further handicapped if they believe that capitalists are
       not only wicked but also devilishly clever" [syn:
       {devilishly}, {devilish}]
   adj 1: showing the cunning or ingenuity or wickedness typical of
       a devil; "devilish schemes"; "the cold calculation and
       diabolic art of some statesmen"; "the diabolical
       expression on his face"; "a mephistophelian glint in his
       eye" [syn: {devilish}, {diabolic}, {diabolical},
       {mephistophelian}, {mephistophelean}]
   2: playful in an appealingly bold way; "a roguish grin" [syn:
     {devilish}, {rascally}, {roguish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top