ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การพิสูจน์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพิสูจน์-, *การพิสูจน์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์(n) proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai Definition: การแสดงให้เห็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proofการพิสูจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof of marriageการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage, proof ofการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of birthการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth, proof ofการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof beyond reasonable doubtการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct proofการพิสูจน์ตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Reconciliationการพิสูจน์ยอด [การบัญชี]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 12 Angry Men (1957)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
I'm afraid you gave yourself away.มันนำไปสู่การพิสูจน์ทางบวก ผมคิดว่าคุณทำตัวคุณยอมรับสารภาพเองมากกว่า Clue (1985)
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?สิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวงของคน ... ... ที่มีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเต้นสมองของกันและกันออกมา? Bloodsport (1988)
Now, look. I understand your need to prove to yourself and to the world.ฟังนะ ฉันเข้าใจคุณต้องการพิสูจน์ ให้ตัวคุณเองและโลกรู้ว่า... Field of Dreams (1989)
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ Basic Instinct (1992)
"Unfit to stand trial. ""ไม่เหมาะจะทนการพิสูจน์" Basic Instinct (1992)
I want to tell them... that until my father is proved innocent... until all the people involved in this case are proved innocent... until the guilty ones are brought to justice...ฉันอยากจะบอกพวกเขา ... ว่าจนกว่าพ่อของฉัน พิสูจน์บริสุทธิ์ ... จนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้มีการพิสูจน์บริสุทธิ? In the Name of the Father (1993)
To prove it, our ancestor planted the seed in her womb.เพื่อเป็นการพิสูจน์ ท่านบรรพบุรุษ ยังฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ในท้องเธอแล้วด้วย The Joy Luck Club (1993)
But afterwards she seemed to improve on you.แต่หลังจากนั้น หล่อนดูเหมือนจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีขึ้นจากคุณ Episode #1.5 (1995)
The only way I can tell if the game's not been contaminated the pod is not about to be crippled for life because of my negligence is to play eXistenZ with somebody friendly.ทางเดียวที่จะบอกได้ ว่าเกมปลอดภัย ไม่ติดเชื้อนะ พอดไม่จะเสีย โดยการพิสูจน์ด้วย eXistenZ (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[kān phisūt khwām børisut] (n, exp) EN: proof of innocence  FR: preuve d'innocence [f]
การพิสูจน์บุคคล[kān phisūt bukkhon] (n, exp) EN: identification
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [f]
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[kān phisūt wā pen jing] (n, exp) EN: verification
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[kān phisūt wā khrai pen phū kratham phit] (n, exp) EN: identification of the criminal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confutation(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
demonstration(n) การพิสูจน์, See also: การทดลอง
ordeal(n) การพิสูจน์อย่างทารุณ
probation(n) การพิสูจน์, Syn. proof
proof(n) การพิสูจน์, Syn. test, assay, trial
substantiation(n) การพิสูจน์, See also: การยืนยัน, Syn. embodiment, vindication
tryout(n) การพิสูจน์ความสามารถ (ก่อนเข้าสู่ทีมกีฬาหรือการแสดง)
verifiability(n) การพิสูจน์ความจริงได้, See also: การตรวจสอบได้, การยืนยันได้
verification(n) การพิสูจน์ความจริง, See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง, Syn. attestation, affirmation, proof, Ant. contradiction, fallacy, invalidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
deictic(ไดค'ทิค) adj. เป็นการพิสูจน์โดยตรง,ซึ่งแสดงถึง,ชี้เฉพาะ (proving directly)
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ,การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal, disproof
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative, verificatory adj., Syn. proof

English-Thai: Nontri Dictionary
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
trial(n) การทดลอง,การพิสูจน์,การพิจารณา,การสอบสวน,ความทรมาน
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解明[かいめい, kaimei] (n, vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
実証[じっしょう, jisshou] TH: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง  EN: actual proof

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top