ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflate

IH0 N F L EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflate-, *inflate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflate(vt) ทำให้พอง, See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. expand, blow up, enlarge
inflate(vi) พองตัว, See also: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย, Syn. increase, blow up, bloat
inflated(adj) ซึ่งเฟ้อ, See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง, Syn. exaggerated, overblown
inflate with(phrv) ทำให้พองด้วย, See also: ทำให้ขยายด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflate(อินเฟลท') vt., vi. ขยาย, ทำให้พอง, ทำให้ลำพอง, ทำให้เงินเฟ้อ, ทำให้ราคาของสูงขึ้น, ขยายตัว, พองตัว, พองลม, สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater, inflator n., Syn. expand
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว, ขยายตัว, ลำพอง, วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง, สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
disinflateว (ดิสอินเฟลทฺ') vt. ลดภาวะเงินเฟ้อ, ลดความพองโตลง., See also: disinflation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inflate(vi) พอง, เพิ่มขึ้น, ขยายตัว, สูงขึ้น
inflate(vt) ทำให้พอง, ลอยตัว, ขยาย, ทำให้เงินเฟ้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inflated; tumidพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inflate it here.ทำให้มันใหญ่ขึ้น Cinderella (2006)
When the plane that shoot inflates into the air, pull the pin and open some air, break your rack up, lose your primary.พอร่มนำรับลมเต็มที่แล้ว มันจะดึงร่มหลักให้กาง สีแดงคือร่มสำรอง, สีน้ำเงินคือร่มหลัก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Don't we need propellant to inflate the bag?เราไม่ต้องทำให้ถุงลมพองตัว? Out of Time (2009)
Go inflate a doll, Andy.ไปเล่นตุ๊กตาขายของไป แอนดี้ The Death of the Queen Bee (2010)
The traditional view of inflation imagines this bubble inflates forever.มุมมองแบบดั้งเดิมของอัตราเงินเฟ้อ นึกฟองพองนี้ตลอดไป Is There an Edge to the Universe? (2011)
Those footballs aren't going to inflate themselves.เดี๋ยวพวกฟุตบอลมัน ตีกันอีก The First Time (2011)
Now that Howard's getting married, maybe he'll inflate one of his old girlfriends for you.ฮาวาดจะแต่งงาน เขาอาจจะให้แฟนเก่ากับนาย The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Yeah, but something tells me there's plenty of ladies stopping by the coffee shop to inflate it for him.ใช่ แต่แม่รู้สึกเหมือนกับว่า มีผู้หญิงมากมาย แวะมาที่ร้านกาแฟ เพื่อมาหาเขาเหมือนกัน What Lies Beneath (2012)
The money my father pretended to pay in ransom was actually used to inflate investor returns.เรืองเงินของพ่อ ที่ทำเป็นจ่ายค่าไถ่ตัว ได้นำไปใช้ ในการเพิ่มผลการลงทุน Intuition (2012)
Perhaps you'd like to explain to her how you colluded to inflate gas and oil prices after 9/11?บางทีคุณอยากจะอธิบายกับเธอ ว่าคุณสมรู้ร่วมคิด ทำให้ราคาก๊าซและน้ำมันหลัง 9/11 สูงพุ่งพราวดได้อย่างไร Collusion (2013)
I'm gonna inflate the lift bag and then pull me up like a fish.ฉันจะสูบลมเข้าถุงยก แล้วก็ดึงฉันขึ้นมาเหมือนปลา Hair of the Dog (2013)
It's sitting flat, so five minutes to get the straps in place, another couple to inflate the bag.มันอยู่นิ่ง ก็คง 5 นาทีเพื่อผูกสายรัด กับอีก 2-3 นาทีเพื่อสูบลม Hair of the Dog (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflateHe used so much inflated language in his speech today I couldn't figure out what he was saying.
inflateThe frog inflated himself more and more, until finally he burst.
inflateThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบลม(v) pump the air into, See also: inflate, Example: เขาก้มหน้าก้มตาสูบลมรถจักรยานอย่างจริงจัง, Thai Definition: ดูดลมเข้าไปให้เต็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
เฟ้อ[foē] (adj) EN: full of gas ; inflated  FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
โก่ง[kōng] (v) EN: inflate ; raise the price  FR: gonfler ; arrondir
พอง[phøng] (v) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up  FR: enfler ; gonfler ; se dilater
โป่ง[pōng] (v) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended  FR: gonfler ; enfler ; se dilater
สูบลม[sūp lom] (v) EN: pump the air into ; inflate ; pump air  FR: gonfler ; remplir d'air
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFLATE IH0 N F L EY1 T
INFLATED IH2 N F L EY1 T IH0 D
INFLATES IH2 N F L EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflate (v) ˈɪnflˈɛɪt (i1 n f l ei1 t)
inflated (v) ˈɪnflˈɛɪtɪd (i1 n f l ei1 t i d)
inflates (v) ˈɪnflˈɛɪts (i1 n f l ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp, v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
可膨張式[かぼうちょうしき, kabouchoushiki] (n) (See 膨張式) inflatable (in the sense of "can be inflated") [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
脹らせる[ふくらせる, fukuraseru] (v1) (uk) (See 膨らます) to puff up; to inflate [Add to Longdo]
燈籠鬢[とうろうびん, touroubin] (n) Edo period hair style with inflated hair at the sides; lantern sideburns [Add to Longdo]
得意がる[とくいがる, tokuigaru] (v5r) to be inflated with pride [Add to Longdo]
膨らかす;脹らかす[ふくらかす, fukurakasu] (v5s, vt) (arch) to expand; to inflate [Add to Longdo]
膨らす;脹らす[ふくらす, fukurasu] (v5s, vt) (See 膨らます) to expand; to inflate [Add to Longdo]
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s, vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P) [Add to Longdo]
膨らむ(P);脹らむ[ふくらむ, fukuramu] (v5m, vi) to expand; to swell (out); to get big; to become inflated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, p. a. [L. inflatus, p. p. of inflare to
   inflate; pref. in- in + flare to blow. See {Blow} to puff
   wind.]
   Blown in; inflated. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. t. [imp. & p. p. {Inflated}; p. pr. &
   vb. n. {Inflating}.]
   1. To swell or distend with air or gas; to dilate; to expand;
    to enlarge; as, to inflate a bladder; to inflate the
    lungs.
    [1913 Webster]
 
       When passion's tumults in the bosom rise,
       Inflate the features, and enrage the eyes. --J.
                          Scott of
                          Amwell.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To swell; to puff up; to elate; as, to inflate one
    with pride or vanity.
    [1913 Webster]
 
       Inflate themselves with some insane delight.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to become unduly expanded or increased; as, to
    inflate the currency.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. i.
   To expand; to fill; to distend.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflate
   v 1: exaggerate or make bigger; "The charges were inflated"
      [syn: {inflate}, {blow up}, {expand}, {amplify}]
   2: fill with gas or air; "inflate a balloons" [syn: {inflate},
     {blow up}] [ant: {deflate}]
   3: cause prices to rise by increasing the available currency or
     credit; "The war inflated the economy" [ant: {deflate}]
   4: increase the amount or availability of, creating a rise in
     value; "inflate the currency" [ant: {deflate}]
   5: become inflated; "The sails ballooned" [syn: {balloon},
     {inflate}, {billow}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 inflate
  vt.
 
   To decompress or {puff} a file. Rare among Internet hackers, used primarily
   by MS-DOS/Windows types.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top