ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hellish

HH EH1 L IH0 SH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hellish-, *hellish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hellish[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, Syn. demonic, devilis, diabolical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal

English-Thai: Nontri Dictionary
hellish(adj) ราวกับมาจากนรก,ราวกับปีศาจ,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,อัปรีย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Michael's downward slide into this hellish abyss continues.ไมเคิลกำลังจมลึกลงไป ในความโหดร้ายที่เขาก่อขึ้น Halloween (2007)
The sense that the external world was unreal or strange, like living in some hellish dream-like state.รู้สึกว่าโลกภายนอกไม่จริง หรือแปลกไป เหมือนมีชีวิตอยู่ในความฝันที่โหดร้าย Numb (2007)
She has more experience with this kind of hellish nightmare than anyone else here.เธอมีประสบการณ์เอาตัวรอดจากนรกบนดิน... ...มากกว่าใครๆในนี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
You're trying to figure out why you are the way you are, and in this whole hellish world your dad might be the only answer.พยายามหาว่า ทำไมคุณถึงเป็นอย่างที่คุณเป็นอยู่ และในโลกที่โหดร้ายอย่างนี้ พ่อของคุณอาจจะเป็นคำตอบเดียว Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
How we arrange these tables can be the difference between a day to cherish and a hellish oblivion.[ตาของผู้สูงวัย] โอ้ ฉันมึน Our Family Wedding (2010)
- I had to brave hellish flames...ผมต้องรวบรวมความกล้า... Cops & Robbers (2011)
- How can you live such a hellish existence?วิธีการที่คุณสามารถมีชีวิตอยู่เช่น การดำรงอยู่นรก? The Family (2013)
What hellish experiences did he overcome during those missing months?เขาต้องเจอเรื่องร้ายอะไรบ้าง ในช่วงเดือนที่ผ่านๆมา? Advanced Documentary Filmmaking (2013)
I've been in the most hellish limbo.ฉันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลย The Desert Rose (2013)
After five years on a hellish island,หลังจากห้าปี บนเกาะนรก Identity (2013)
After five years on a hellish island,หลังจากห้าปีบนเกาะนรก Broken Dolls (2013)
After five years on a hellish island,หลังจากห้าปี บนเกาะนรก Crucible (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกนรกทั้งเป็น[v. exp.] (tok narok thang pen) EN: suffer hellishly ; experience hell on earth   FR: vivre un enfer
อุบาทว์[adj.] (ubāt) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious   FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce

CMU English Pronouncing Dictionary
HELLISH HH EH1 L IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hellish (j) hˈɛlɪʃ (h e1 l i sh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hellish \Hell"ish\, a.
   Of or pertaining to hell; like hell; infernal; malignant;
   wicked; detestable; diabolical. "Hellish hate." --Milton. --
   {Hell"ish*ly}, adv. -- {Hell"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hellish
   adj 1: very unpleasant; "hellish weather"; "stop that god-awful
       racket" [syn: {beastly}, {hellish}, {god-awful}]
   2: extremely evil or cruel; expressive of cruelty or befitting
     hell; "something demonic in him--something that could be
     cruel"; "fires lit up a diabolic scene"; "diabolical
     sorcerers under the influence of devils"; "a fiendish
     despot"; "hellish torture"; "infernal instruments of war";
     "satanic cruelty"; "unholy grimaces" [syn: {demonic},
     {diabolic}, {diabolical}, {fiendish}, {hellish}, {infernal},
     {satanic}, {unholy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top