ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*citation*

S AY0 T EY1 SH AH0 N   
239 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: citation, -citation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citation[N] การกล่าวอ้าง, Syn. mention, citing, reference
recitation[N] การท่องจำ, Syn. narrating, soliloquizing
felicitation[N] การแสดงความยินดี, See also: การอวยพร, Syn. congratulation, salutation
resuscitation[N] การช่วยให้ฟื้นคืน, See also: การกู้ชีพ, การช่วยกู้ชีวิต, การช่วยให้กลับสู่สภาพเดิม, Syn. recovery, revival
incapacitation[N] การสูญเสียความสามารถ, See also: การสูญเสียพลังอำนาจ
mouth-to-mouth resuscitation[N] การช่วยหายใจแบบเป่าปาก, Syn. mouth-to-mouth
cardiopulmonary resuscitation[N] การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก, See also: การทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งโดยการเป่าลมเข้าทางปากและใช้มือปั๊มที่หน้าอกหลายๆ ครั้ง, Syn. kiss of life, mouth-to-mouth resuscitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licitationการนำทรัพย์ออกขายโดยประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resuscitationการกู้ชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resuscitation, cardiacการนวดหัวใจกู้ชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resuscitation, cardiopulmonary (CPR)การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suscitationการเร่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solicitationการชักชวน, การร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superexcitation; surexcitationการเร้าเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surexcitation; superexcitationการเร้าเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscitation; oscedo; yawningการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscedo; oscitation; yawningการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yawning; oscedo; oscitationการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CPR (resuscitation, cardiopulmonary)ซีพีอาร์ (การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac resuscitationการนวดหัวใจกู้ชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citation of authoritiesการอ้างหลักหรือผู้รู้เพื่อสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiopulmonary resuscitation (CPR)การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitationการเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incapacitationการหมดความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographic citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographic citationการอ้างถึงบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographical citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Knowledge elicitationอนุพันธ์ความรู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Citationsข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, ข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร
มี 2 แบบ คือ จากผู้ประดิษฐ์และผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมที่เชื่อว่ามีความสำคัญในภูมิหลังของการประดิษฐ์ มาจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คือ วารสาร หนังสือ คู่มือทางวิชาการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Bibliographical citationsการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Cardiopulmonary resuscitationการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ [TU Subject Heading]
Recitationsอาขยาน [TU Subject Heading]
Resuscitationการช่วยให้ฟื้น [TU Subject Heading]
Capacitationการผสมกับไข่ได้ง่าย,ความสามารถที่จะรับเอาไว้ได้ [การแพทย์]
Cervical Excitation Painการเคลื่อนไหวปากมดลูกทำให้เจ็บมาก [การแพทย์]
De-Excitationกลับจากสถานะโลดสู่สถานะปกติ [การแพทย์]
Elicitation Phaseระยะแสดงออก,ระยะแสดงออกหรือสนองตอบ [การแพทย์]
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
Excitation Actionฤทธิ์ในทางเร้า [การแพทย์]
Excitation Bandแถบกระตุ้น [การแพทย์]
Excitation Spectraสเปกตรากระตุ้น [การแพทย์]
Excitation, Vibrationalการเร้าการสั่น [การแพทย์]
Incapacitation, Suddenตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด [การแพทย์]
Mouth to Mouth Resuscitationการช่วยหายใจโดยวิธีเป่าปากต่อปาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elicitation (n ) การซักไซ้, การล้วงข้อมูล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I got a prize for that recitationเมื่อไรผมจะได้รับรางวัลจากการออกเสียง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I gave one small child mouth-to-mouth resuscitation.ผมช่วยชีวิตเด็กเล็กๆ คนหนึ่งไว้ได้ Casualties of War (1989)
"Aid our own resuscitation.""ช่วยเหลือพวกเรา." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Close your eyes, please. No undue excitation of any kind.ปิดตาของคุณโปรด ไม่มีการกระตุ้นเกินควรใด ๆ The Russia House (1990)
With the fury of my recitationsด้วยบทเพลงแห่งความโกรธแค้น The Nightmare Before Christmas (1993)
Already had a look at all your plaques and your citations.เห็นบอร์ดกับงานของคุณ Frailty (2001)
I helped, too. Where's my citation?ฉันช่วยด้วย Inspector Gadget 2 (2003)
Oh, not that kind of citation.นายทำอะไรล่ะ? ไม่ใช่เหรียญแบบนั้น Inspector Gadget 2 (2003)
The rain will grow heavier this afternoon and we are predicting as much as 200mm total precitationไต้ฝุ่นลูกนี้กำลังเข้าปะทะชิโกกุ ด้วยความแรงที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ในช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนัก Crying Out Love in the Center of the World (2004)
And induces a 'twilight' hypnotic state, and elicits a mechanical recitation of truth.ในขณะที่แกหลับ แล้วแกจะบอกความจริงกับเรา House of Fury (2005)
The last 4 murders show he's an anger-excitation rapist.จากการฆาตกรรมทั้งสี่ครั้ง แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นพวกข่มขืนโดยอารมณ์โกรธ Extreme Aggressor (2005)
That, along with his on-the-job shootings And excessive-force citations --รวมถึงการยิงคนตายในงาน และกำลังที่เหลือล้นของเขา Resistance Is Futile (2007)
what is the optimum voltage for cardiac resuscitation? try 200 volts.แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด ในการปั๊มหัวใจนี่มันเท่าไหร่เหรอ The Same Old Story (2008)
Ms.Rinell, we know that you've been arrested for solicitation in the past.คุณ รีเนล เรารู้ว่าคุณเคยถูกจับ มาก่อน Won't Get Fueled Again (2008)
Solicitation is a crime.การขายบริการเป็นความผิดอาญา Cheating Death (2008)
Just 21, but already booked for possession, solicitation, assault.No. Why? Have someone in mind? Power Trip (2008)
Tells us he's a violent anger excitation rapist.จะบอกว่าเขามีอารมณ์โกรธง่าย Paradise (2008)
Drug abuse,solicitation, some other petty stuffการใช้ยาในทางที่ผิด การวิ่งเต้น และเรื่องหยุมหยิมอีกบางเรื่อง Art Imitates Life (2008)
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
CONNIE MAYERS DESCRIBED AN ANGER-EXCITATION RAPIST JUST LIKE WILLIAM.ดังนั้นเราต้องมองไปถึงพฤติกรรมเด่น 2 ลักษณะ มีเหตุผล. พวกเค้ามีลักษณะใกล้เคียงกัน. Soul Mates (2009)
IT COULD BE AN ANGER EXCITATION OFFENDERอาจเป็นอาชญากรรมแสวงหาความตื่นเต้น Zoe's Reprise (2009)
The fucker had me hit with 3 citations in the first 6 months alone.เป็นข้อกล่าวอ้างที่แย่ด้วยสามอย่าง/ในครั้งแรกที่อยู่คนเดียวมาหกเดือน Pilot (2009)
Now I've got to find a way to fix the house before the city slaps me with more citations.ตอนนี้ผมต้องไปหา\ทางซ่อมแซมบ้าน ก่อนที่ชาวบ้านจะหักหน้าผม\ด้วยหมายศาลอีก Pilot (2009)
The bad news is,until they do, all we can give them is a citation.โชคร้าย ถ้าเขายังทำอยู่ เราก็หาข้ออ้างได้ Out of Time (2009)
Did you give this one a citation?คุณมีให้ผมสักอย่างมั๊ย? Out of Time (2009)
First excitation state is being maintained.ไม่พบข้อผิดพลาดในระบบ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's not gonna do to have you heave all over your own citation.มันคงไม่งามแน่ๆ ถ้าคุณเที่ยวอ้วกเรื่ยราด.. ในพิธีสดุดีเหรียญตราของตัวเอง Melbourne (2010)
And told him to shut up and sit tight or I'd arrest him for solicitation.แล้วบอกให้หุบปาก นั่งเงียบๆ ไม่งั้นก็จับกุมเขาข้อหา ซื้อบริการ Need to Know (2010)
I made a mistake during the recitation.กระหม่อมพลาดไปตอนที่อ่านออกเสียง Dong Yi (2010)
But in the interest of full disclosure, I was once on a bus and had to give mouth-to-mouth resuscitation to an elderly nun who passed out from heat exhaustion.แต่ถ้าเป็นแบบของจริงเต็มๆละก็ ตอนนั้นฉันอยู่บนรถเมล์ และต้องทำการผายปอดช่วยชีวิต The Agreement Dissection (2011)
It possesses mystical properties of resuscitation.มันมีอำนาจลึกลับ ของการกลับสู่สภาพเดิม The Last Day (2011)
That's for me not reportin' you for solicitation.นี่ค่าปิดปากที่ฉันไม่แจ้งจับแก She's Not There (2011)
Several priors for solicitation.มีหลายเหตุจูงใจเลยทีเดียว Smokey and the Bandit (2011)
Aren't we talking involuntary manslaughter, not to mention solicitation, obstruction?เราจะไม่พูดถึง การฆาตกรรมโดยไม่เจตนา หรือว่าข้อเรียกร้องจากทาง ฝั่งผู้ตายเลยหรือไง? Sin of Omission (2011)
This guy's got multiple citations for valor, commendations from the mayor,ผู้ชายคนนี้ได้รับการกล่าวอ้างสำหรับความกล้าหาญ การยกย่องจากท่านนายก Rise (2011)
Found a citation from the local marina.พบการรายงาน จากท่าเรือท้องถิ่น It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
- For solicitation, sexual assault, assault on a police officer,- ข้อหา ล่วงละเมิดทางเพศ , ทำร้ายร่างกาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Severe inflammation could theoretically point toward multiple resuscitations.รวมกับซี่โครงที่หัก การอักเสบที่รุนแรง ทำให้คาดเดาได้ว่า มีการทำให้ฟื้นหลายครั้ง Epilogue (2011)
is the drowning and resuscitation.คือการจับกดน้ำและทำให้ฟื้นขึ้นมา Epilogue (2011)
We need to look at doctors, lifeguards, anyone with training in resuscitation.เราต้องจับตาดูหมอ ไลฟ์การ์ด ใครก็ตามที่ฝีกการทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา Epilogue (2011)
Death and resuscitation.การตายและการฟื้นขึ้นมา Epilogue (2011)
All right, but resuscitation is hit or miss.เอาล่ะ การทำให้ฟื้นจากการตาย มันไม่แน่นอน Epilogue (2011)
Somewhere isolated that gives him the time he needs for his resuscitation ritual.ที่ที่ห่างออกมา ทำให้เขามีเวลามากเท่าที่ต้องการ ที่จะทำให้เหยื่อฟื้นจากความตาย Epilogue (2011)
I will not sit here and listen to this recitation of torments past.ฉันจะไม่นั่งอยู่นี่ และฟังการพูดถึง ความทนทุกข์ในอดีต Smoldering Children (2011)
You may get private mouth to mouth resuscitationอาจได้รับการเม้าทูเม้า แบบส่วนตั๊วส่วนตัวนะ Piranha 3DD (2012)
Solicitation and possession with intent.ชักชวน และมีไว้ในครอบครอง Let's Kill Bridget (2012)
Some way to score? That's where the solicitation charge...แล้วคุณก็จะถูกจับอีก Let's Kill Bridget (2012)
He's got two priors for solicitation of a prostitute.เขาเคยโดนจับข้อหา ซื้อบริการทางเพศ 2 ครั้ง The Bump in the Road (2012)
He's probably gotten nuisance citations, which means, if he has, we should be able to I.D. him.เขาอาจถูกไล่เพราะ สร้างเสียงรบกวน ถ้าเขาอยู่ เราอาจจะรู้ชื่อเขาก็ได้ 47 Seconds (2012)
Uh, solicitation.อืม การชักชวน The Choice (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citationThe teacher noted several mistakes in my recitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุโมทนา[N] congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำกล่าวขวัญ[N] mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
ความเอาใจใส่[N] carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
อุโบสถกรรม[N] giving a recitation, Thai definition: การทำอุโบสถ
อาขยาน[N] recitation, Syn. บทท่องจำ, Example: แต่ก่อนนั้นนักเรียนต้องท่องอาขยานที่เป็นบทตัดตอนจากวรรณคดี, Count unit: บท
เจ้าประคู้น[INT] my god, See also: exclamation of solicitation, prayer, to make a wish or curse, Example: เจ้าประคู้น เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีศรีสุขด้วยเทอญ, Thai definition: เพี้ยนมาจาก เจ้าประคุณ เป็นคำอุทาน ในการอ้อนวอน อธิษฐาน บนบาน สาปแช่ง เป็นต้น
มงคลวาท[N] blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
การท่อง[N] recitation, See also: reciting, rote, repetition, Syn. การท่องจำ, การกล่าวซ้ำ, Example: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการท่องพจนานุกรมทุกตัว
การท่องจำ[N] recitation, See also: learning by heart, repetition, Syn. การท่อง, Example: ประโยชน์ของการท่องจำวรรณคดี คือ ทำให้เกิดซึมซาบจนติดปาก คุ้นหูและมีความคุ้นเคยกับตัวละคร, Thai definition: การท่องบ่นจนจำได้, การท่องบ่นจนขึ้นใจ
การทาบทาม[N] overture, See also: approach, solicitation, asking for, invitation, Example: การทาบทามเพื่อสู่ขอผู้หญิงต้องใช้บุคคลที่มีศิลปะในการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามด้วย, Thai definition: การหยั่งใจเขาดู, การลองหยั่งเสียงดู
การแสดงความยินดี[N] congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
จดหมายแสดงความยินดี[n. exp.] (jotmāi sadaēng khwām yindī) EN: letter of congratulations   FR: lettre de félicitations [f]
การชักชวน[n.] (kān chakchūan) EN: solicitation   
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation   FR: incitation [f]
คำกล่าวขวัญ[n.] (kham klāokhwan) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition   
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ข้ออ้างอิง[n.] (khø-āng-ing) EN: reference ; citation   
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnten) EN: excitement ; agitation   FR: excitation [f]
หมายศาล[n.] (māisān) EN: subpoena ; summons ; writ   FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ทำนองเสนาะ[n. prop.] (thamnøng sanǿ) EN: rhythm of prose ; tonal recitation   
วันอุโบสถ[n. exp.] (wan ubōsot) EN: Uposatha Day ; fortnightly day of recitation of the Sangha's rules of practice   
ยินดีด้วย[X] (yindī dūay) EN: congratulations   FR: félicitations !

CMU English Pronouncing Dictionary
CITATION    S AY0 T EY1 SH AH0 N
CITATIONS    S AY0 T EY1 SH AH0 N Z
EXCITATION    EH2 K S AY0 T EY1 SH AH0 N
RECITATION    R EH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N
RECITATIONS    R EH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N Z
SOLICITATION    S AH0 L IH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N
RESUSCITATION    R AH0 S AH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N
SOLICITATIONS    S AH0 L IH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N Z
INCAPACITATION    IH2 N K AH0 P AE2 S AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citation    (n) sˈaɪtˈɛɪʃən (s ai1 t ei1 sh @ n)
citations    (n) sˈaɪtˈɛɪʃənz (s ai1 t ei1 sh @ n z)
recitation    (n) rˌɛsɪtˈɛɪʃən (r e2 s i t ei1 sh @ n)
elicitation    (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃən (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
recitations    (n) rˌɛsɪtˈɛɪʃənz (r e2 s i t ei1 sh @ n z)
elicitations    (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
felicitation    (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
solicitation    (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
felicitations    (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
resuscitation    (n) rˈɪsˌʌsɪtˈɛɪʃən (r i1 s uh2 s i t ei1 sh @ n)
solicitations    (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
resuscitations    (n) rˈɪsˌʌsɪtˈɛɪʃənz (r i1 s uh2 s i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引文[yǐn wén, ㄧㄣˇ ㄨㄣˊ, ] quotation; citation, #38,745 [Add to Longdo]
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations, #75,284 [Add to Longdo]
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, / ] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory, #84,693 [Add to Longdo]
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
变文[biàn wén, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] a popular form of narrative literature flourishing in the Tang Dynasty (618-907) with alternate prose and rhymed parts for recitation and singing (often on Buddhist themes) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfrage {f}recitation [Add to Longdo]
Anführung {f}citation [Add to Longdo]
Angebotseinholung {f}; Ausschreibung {f}solicitation [Add to Longdo]
Anregung {f} | Anregungen {pl}incitation | incitations [Add to Longdo]
Ansteuerung {f}activation; drive level; excitation; control [Add to Longdo]
Arbeitsunfähigkeit {f}incapacitation for work [Add to Longdo]
Berufung {f} (auf); Heranziehung {f}citation (of) [Add to Longdo]
Bewerbung {f}solicitation [Add to Longdo]
Drängen {n}; dringende Bitte {f}; Flehen {n}solicitation [Add to Longdo]
Eigenerregung {f}; Selbsterregung {f} [electr.]self-excitation [Add to Longdo]
Entmündigung {f}; Untauglichkeit {f}incapacitation [Add to Longdo]
Erhebung {f} (von Daten)elicitation [Add to Longdo]
Erregerfrequenz {f} [electr.]excitation frequency; exciting frequency [Add to Longdo]
Erregung {f}; Anregung {f} [electr.]excitation [Add to Longdo]
ehrenvolle Erwähnung {f}citation [Add to Longdo]
Fremderregung {f}separate excitation [Add to Longdo]
Glückwunsch {m}felicitation [Add to Longdo]
Herauslocken {n}; Herausholung {f}elicitation [Add to Longdo]
Literaturstelle {f}citation; reference [Add to Longdo]
Rezitation {f}recitation [Add to Longdo]
Unfähigmachung {f}incapacitation [Add to Longdo]
Vorladung {f} | Vorladungen {pl}citation | citations [Add to Longdo]
Vortrag {m} | Vorträge {pl}recitation | recitations [Add to Longdo]
Wiederbelebungsversuch {m} | Wiederbelebungsversuche {pl}attempt at resuscitation | attempts at resuscitation [Add to Longdo]
Zitat {n}; zitierte Stelle {f} | Zitate {pl}citation; cit | citations [Add to Longdo]
Exzitation {f}; Erregung {f} [med.]excitation [Add to Longdo]
Mund-zu-Mund-Beatmung {f} [med.]mouth-to-mouth resuscitation; kiss of life [Add to Longdo]
Reanimation {f}; Maßnahmen zur Wiederbelebung [med.]resuscitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイテーション[, saite-shon] (n) citation [Add to Longdo]
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] (n) {comp} citation order [Add to Longdo]
レシテーション[, reshite-shon] (n) recitation [Add to Longdo]
暗唱;暗誦;諳誦[あんしょう;あんじゅ(暗誦;諳誦)(ok), anshou ; anju ( anshou ; anshou )(ok)] (n,vs) recitation; reciting from memory [Add to Longdo]
一中節[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen) [Add to Longdo]
引証[いんしょう, inshou] (n,vs) quotation; citation [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] (n,vs,adj-no) quotation; citation; reference; (P) [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] (n) {comp} citation index [Add to Longdo]
加振[かしん, kashin] (n) excitation [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n,vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (n) (1) living; life; (2) (See 活を入れる・1) judo art of resuscitation [Add to Longdo]
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
勧進[かんじん, kanjin] (n,vs) temple solicitation; (P) [Add to Longdo]
勧進帳[かんじんちょう, kanjinchou] (n) temple solicitation book [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
感吟[かんぎん, kangin] (n,vs) emotional chanting or recitation [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
気付け[きつけ;きづけ, kitsuke ; kiduke] (n) (1) encouragement; bringing around; resuscitation; (2) stimulant; tonic; restorative; (3) (in) care of [Add to Longdo]
記誦[きしょう, kishou] (n,vs) (1) (arch) (See 諳んじる) reciting (a poem) from memory; (2) (arch) rote recitation (without understanding) [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
挙示[きょし, kyoshi] (n,vs) assignment; citation [Add to Longdo]
吟詠[ぎんえい, gin'ei] (n,vs) recitation or chanting of a poem [Add to Longdo]
吟唱;吟誦[ぎんしょう, ginshou] (n,vs) recital; recitation; chant(ing) [Add to Longdo]
口述権[こうじゅつけん, koujutsuken] (n) public recitation right (e.g. reciting a poem in a bookstore) [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]
口誦[こうしょう, koushou] (n,vs) recitation [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
高吟[こうぎん, kougin] (n,vs) loud recitation (of a poem) [Add to Longdo]
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request [Add to Longdo]
再興[さいこう, saikou] (n,vs) revival; restoration; resuscitation [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
再燃[さいねん, sainen] (n,vs,adj-no) recurrence; revival; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises) [Add to Longdo]
浄瑠璃[じょうるり, joururi] (n) type of dramatic recitation accompanied by a shamisen (associated with the Japanese puppet theater) [Add to Longdo]
心肺蘇生法[しんぱいそせいほう, shinpaisoseihou] (n) cardiopulmonary resuscitation; CPR [Add to Longdo]
新内[しんない, shinnai] (n) (abbr) (See 浄瑠璃・じょうるり,新内節) type of Joruri recitation [Add to Longdo]
新内節[しんないぶし, shinnaibushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri recitation [Add to Longdo]
性的興奮[せいてきこうふん, seitekikoufun] (n) sexual arousal; sexual excitation [Add to Longdo]
請託[せいたく, seitaku] (n,vs) solicitation; (P) [Add to Longdo]
蘇り[よみがえり, yomigaeri] (n) resurrection; reviving; resuscitation; rehabilitation [Add to Longdo]
訴求[そきゅう, sokyuu] (n,vs) appeal; solicitation [Add to Longdo]
孫引き[まごびき, magobiki] (n,vs) citation at second remove; second hand citation [Add to Longdo]
他励[たれい, tarei] (n,adj-no) separate excitation [Add to Longdo]
多光子励起[たこうしれいき, takoushireiki] (n) multiphoton excitation [Add to Longdo]
提示[ていじ, teiji] (n,vs) presentation; exhibit; suggest; citation; (P) [Add to Longdo]
読誦[どくじゅ;どくしょう, dokuju ; dokushou] (n,vs) reading aloud; recitation; intoning [Add to Longdo]
被引用回数[ひいんようかいすう, hiinyoukaisuu] (n) citation index; CI [Add to Longdo]
別時念仏[べつじねんぶつ, betsujinenbutsu] (n) {Buddh} recitation of Amida Buddha's name on a specified day and time period (practice of Pure Land Buddhists) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citation \Ci*ta"tion\, n. [F. citation, LL. citatio, fr.L.
   citare to cite. See {Cite}]
   1. An official summons or notice given to a person to appear;
    the paper containing such summons or notice.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of citing a passage from a book, or from another
    person, in his own words; also, the passage or words
    quoted; quotation.
    [1913 Webster]
 
       This horse load of citations and fathers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Enumeration; mention; as, a citation of facts.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A reference to decided cases, or books of authority,
    to prove a point in law.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 citation /sitasjɔ̃/ 
  citation; quotation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top