ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引用

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引用-, *引用*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引用[yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ, ] quote; cite, #9,914 [Add to Longdo]
引用[yǐn yòng jù, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, ] quotation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引用[いんよう, inyou] (n,vs,adj-no) quotation; citation; reference; (P) [Add to Longdo]
引用[いんようく, inyouku] (n) {ling} quotation [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] (n) {comp} citation index [Add to Longdo]
引用仕様[いんようしよう, inyoushiyou] (n) {comp} interface [Add to Longdo]
引用仕様宣言[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] (n) {comp} interface block [Add to Longdo]
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] (n) {comp} interface body [Add to Longdo]
引用終わり[いんようおわり, inyouowari] (n) end of quote [Add to Longdo]
引用[いんようしょ, inyousho] (n) reference book [Add to Longdo]
引用[いんようふ, inyoufu] (n) quotation marks; quote marks [Add to Longdo]
引用[いんようぶん, inyoubun] (n) {ling} quotation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引用です。
The data cited in King's research is taken from UNESCO's 1970 white paper on world population.キングの研究に引用されているデータはユネスコの1970年世界人口白書から取られたものである。
These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.こうした引用は友人に込み入った内容の連絡を行うのに効果的であった。彼の時代では理解してもらえることを充分に期待してそうした作家から引用できたからである。
These words came out of the book you have.このことばは、君の持っている本から引用したのだ。 [M]
These are all quotations from the Bible.これらはすべて聖書からの引用である。
The proverb is quoted from Franklin.その諺はフランクリンの言葉から引用した。
Can you quote a line of Hamlet?ハムレットから1行引用できますか。
If your essay is on the short side, you can always pad it out with a few quotations.もし論文の量が不足したら、引用文で水増ししておけばいい。
The following passage is a quotation from a well-known fable.以下の一節は有名な寓話からの引用です。
We wish to quote a part of your paper in our new catalogue.私どものカタログにあなたの論文の一部を引用させていただきたいと思っています。
I must know where these quotations originate.私はこれらの引用句の出典をどうしても知る必要がある。
I quoted some famous phrases in my book.私は自分の本に有名な言葉を引用した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I could use Oscar Wilde.[CN] 我可以引用奥斯卡·王尔德 Lake of the Dead (1958)
To be quoted just once - very important to him.[JA] 自分の言葉を人が引用したら どんなにうれしいか 12 Angry Men (1957)
I was just trying to quote, you know, an old philosopher.[JA] なーに、ちょっと古き格言を引用しようとしただけさ・・・哲学者のな Love Don't Cost a Thing (2003)
"Genitivi casus et diavoli nominativi casus." The world belongs to the Devil.[JA] <ラテン語の引用句> The Church (1989)
I never quoted anything but statistics.[CN] 我只会引用统计资料 Pitfall (1948)
I forged government announcements and falsified figures quoted for agricultural and industrial production.[JA] 私は政府発表を捏造 農業工業生産の数字を 偽って引用した 1984 (1984)
Job is not given to quoting scripture in his communications.[JA] 仕事は彼の通信で聖書 を引用に与えられていません。 Mission: Impossible (1996)
It doesn't seem very modest to use Ibsen in a detective novel.[CN] 在侦探故事里引用易卜生 看起来不太谦虚 Lake of the Dead (1958)
Reverend, I found that quote for your sermon. "Mundus est diavoli."[JA] この場にふさわしい引用句がある The Church (1989)
You wouldn't happen to have a Latin quote for my sermon?[JA] ガス司教 なにか説教にいい 引用句はないか The Church (1989)
And when you start quoting Aristotle, personally I'm going to me room.[CN] 你都开始引用亚里士多德, 我要回房了 Separate Tables (1958)
You think I have to quote Ibsen for it?[CN] 你觉得我引用易卜生的话好不好? Lake of the Dead (1958)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
引用[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
引用仕様[いんようしよう, inyoushiyou] interface [Add to Longdo]
引用仕様宣言[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] interface block [Add to Longdo]
引用仕様本体[いんようしようほんたい, inyoushiyouhontai] interface body [Add to Longdo]
引用[いんようふ, inyoufu] quotation mark [Add to Longdo]
引用文字列[いんようもじれつ, inyoumojiretsu] quoted (character) string [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
引用[いんよう, inyou] Anfuehrung, Zitat [Add to Longdo]
引用[いんようく, inyouku] Zitat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top